ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะรายการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานฯ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะรายการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานฯ ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ...

แผนจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563

แผนจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ...

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ปี 2563

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ปี 2563

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thailandlearning.org

ด้วยมูลนิธิเอเชียประเทศไทย (The Asia Foundation) ได้พัฒนาเว็บไซต์ ( Web Portal) แบบออนไลน์สำหรับนักเรียนและครู เว็บไซต์ดังกล่าวรวบรวมเนื่้อหามาจากแหล่งการศึกษาทั้งภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้้นฐานพิจารณาใช้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยศึกษาเงื่อนใชการใช้ งานและค่าบริการให้ชัดเจน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา

อ่านต่อ...

การการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสพป.เชียงใหม่ เขต ๑

ด้วย สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ แจ้งรายละเอียดการการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ไปสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสพป.ปทุมธานี เขต ๑

ด้วย สพป.ปทุมธานี เขต ๑ แจ้งรายละเอียดการการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเพิ่มทาน(ประยงคุ์ประชานุสรณ์) ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.จันทบุรี เขต ๑

ด้วย สพป.จันทบุรี เขต ๑ แจ้งรายละเอียดการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดวังเวียน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สมุทรสาคร

ด้วย สพป.สมุทรสาคร แจ้งรายละเอียดการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...