ข่าว ประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อมูลด่วน (15 มิ.ย. 2562) เท่านั้น

ขอให้โรงเรียนดำเนินการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้ - นร.06 - ก.001 - ก.002 - การโอนเงินคืน กสศ. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีก ให้แล้วเสร็จภายใน 15 มิถุนายน 2562 เวลา 24.00 น. เท่านั้น และสามารถพิมพ์ ก.002 ได้ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและเผยแ

ด้วยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการเพิ่มเติมศักยภาพครูตามมาตรฐานตำแหน่งเพื่อพัฒนาการสอนและเพิ่มวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ ระยะเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอสหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ค่าลงทะเบียน ๓,๙๐๐ บาท

อ่านต่อ...

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ แล

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2562

อ่านต่อ...

การประกวดผลงานเพื่อคัดเลือก "ก.ต.ป.น.ต้นแบบ"

สพฐ.จะดำเนินการประกวดผลงาน ก.ต.ป.น.เพื่อคัดเลือก "ก.ต.ป.น.ต้นแบบ" ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์คณะบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภารกิจการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลอง พฤษภาคม 2562

รายงานงบทดลอง พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒน

บริษัทอักษร เนกซ์ จำกัด มีกำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนในระหว่าง เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ หลักสูตร รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ด้วยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย กำหนดจัดอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง "คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุค ๕G" การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ตามข้อบังคับหมวด ๖ ข้อ ๒๓ - ๒๖ ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรป

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการ ดังนี้ ๑. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร "เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตาม พ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" ๒. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร "เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ" ๓. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร "กระบวนการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ" รุ่นที่ ๒ ๔. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร "กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้องหรือขอบเขตงานที่จะจ้วงหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน" รุ่นที่ ๒ รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำป

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการจัดอบรมโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออบแบบและสร้างภาพให้สวยด้วย Adobe Photoshop ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๕ - ๔๐๔ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ่านต่อ...

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิกา

ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงศึกษาธิการนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดลุ่ม ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๙ น. นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอแจ้งให้บุคลากรในสังกัดที่มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาและบริจาคทรัพย์โดยสมเด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้โดยทั่วกัน โดยรวบรวมนำส่งได้ที่กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ ๑. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ” เลขที่ ๐๕๙-๑-๓๑๘๘๖-๕ พร้อมส่งสำเนาใบโอนให้กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๘๙ หรือ ๒. ส่งธนาณัติสั่งจ่าย “ปณฝ.ศึกษาธิการ ๑๐๓๐๔” ชื่อผู้รับ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

อ่านต่อ...

การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านระบบข้อมูลสารสนเ

แจ้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ (ข้อมูล Data Management Center : DMC) ขอให้รีบดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถดำเนินการกรอกข้อมูลได้ เนื่องจาก สพฐ.จะทำการปิดระบบเพื่อสรุปผลของข้อมูลต่อไป.....

อ่านต่อ...