ข่าว ประชาสัมพันธ์

สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราฃสุดาฯ สยาม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดพิมพ์สื่อ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย เพื่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป หมายเหตุ โรงเรียนละ ๑ กล่อง ค่ะ

อ่านต่อ...

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์รา

ด้วยสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Trainning) ได้กำหนดจัดโครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและใช้ค่า K" รุ่นที่ ๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๓ วัน) ณ สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา รุ่นที่ ๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ (๓ วัน) ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์ และรุ่นที่ ๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (๓ วัน) ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ จ.อุบลราชธานี รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม

ด้วยสถาบันอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ภาคราชการและภาคเอกชน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านช่างและเทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ด้านอื่นๆที่มีความสำคัญต่อการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติ รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

ขอความช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุได้รับบ

ตามที่ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคม แจ้งว่ามีนักเรียนประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถกระบะขณะขับรถมาโรงเรียนในช่วงเช้า เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐น. สถานที่เกิดเหตุห่างจากโรงเรียนประมาณ ๕๐๐ เมตร จึงเป็นเหตุให้ เด็กหญิงณัฐวดี ใจเที่ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓ ได้รับบาดเจ็บฟกซ้ำตามลำตัวและขาหัก และเด็กชายอภิชาต หงส์ทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ศรีษะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุ่งแรง มีเลือดคลั่งในสมอง ขณะนี้ยังไม่รู้สึกตัว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ภู้ภัยตำบลผึ่งแดด ได้นำส่งโรงพยาบาลมุกดาหาร นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวช่วยเหลือที่ประสบดังกล่าว โดยสามารถโอนเงินช่วยได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชี รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานศึกษาสังกัด สพม.๒๒ เลขที่บัญชี ๔๐๘-๐๘๓๘๗๐-๐ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภั

ด้วย โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รายงานว่า เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักเด็กชายกฤษกร เมืองวงษ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และเด็กชายก้องเกียรติ เมืองวงษ์ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ เกิดความเสียหายทั้งหมด ส่งผลให้นักเรียนไม่มีที่พักอาศัย และขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนประสบอัคคีภัยและบรรเทาเหลือที่ประสบดังกล่าว โดยสามารถโอนเงินช่วยได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเลย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชีเงินบริจาค สพป.ลย.๑ เลขที่บัญชี ๔๐๓-๐-๘๙๓๑๑-๒ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562

งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562

อ่านต่อ...

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

อ่านต่อ...

ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) จะดำเนินการจัดโครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะครูอาจารย์ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเป็นการติดตามประเมินผลในเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดการสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อหาทุนสมทบในการสร้างศาลาการเปรียญ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ ไปยังบุคลากรในสังกัดที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขากันทรลักษ์ ชื่อบัญชี วัดบ้านตระกาจ บัญชีเลขที่ ๓๑๒-๐-๓๖๘๐๗-๕

อ่านต่อ...

การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเมือง

สถาบันพระปกเกล้า ได้กำหนดจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๓ สพฐ. ได้พิจารณาแล้วหลักสูตรฯ ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยม ความคิดและวิถีชีวิตประชาธิปไตย

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

งานบัณฑฺตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเพิ่มเติม) โดยรับสมัครทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.psu.ac.th จำนวน ๔ หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (ภาคปกติ) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ (ภาคปกติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (ภาคปกติ) รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...