ข่าว ประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเลี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน

เอกสารประกอบการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเลี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน ตามกลุ่มเป้าหมายดังแนบ มารับได้ที่กลุ่มนิเทศ ติตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

อ่านต่อ...

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมราชศุภมิตร (R.S.Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สพฐ. ขอความร่วมมือ สพป.นธ.๒ แจ้งเวียนในหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด เพื่ออนุญาตให้ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่งานบุคลากร เข้าร่วมประชุมสัมมนา ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว และโปรดพิจารณาอนุมัติ ค่าลงทะเบียนประชุมสัมมนา คนละ ๖๐๐ บาท ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

อ่านต่อ...

การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร ปี ๒๕๖๒ รอบพิเศษ

ด้วยหน่วยพัฒนาครู หจก.เพื่อครู เป็นนิติบุคคลในกำกับของสถาบันคุรุพัฒนา มีภารกิจร่วมในการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์ ซึ่งในปี ๒๕๖๑ มีจำนวน ๑๘ หลักสูตร จัดอบรมทั่วประเทศ ๘๐ รุ่น และในปี ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการรับรองหลักสูตร จำนวน ๖๐ หลักสูตร ครบคลุมทั้งกลุ่มสาระ ตั้งแต่ปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการนี้หน่วยฯ ได้จัดอบรมรอบพิเศษ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสะสมชั่วโมงต่อเนื่องทุกปี และต้องการพัฒนาวิทยฐานะไปพร้อมกันด้วย โดยมีสิทธิ์นับชั่วโมงได้ ๑๒ ชั่วโมง ชื่อหลักสูตร "การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงานการสอน" จำนวน ๕ หลักสูตร ทั้งนี้ หน่วยฯได้ขอความอนุเคราะห์สพป.นธ. ๒ ประชาสัมพันธ์ครูที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.phuakru.com หรือลิงก์ http://gofile.me/๖Ajeb/dhwLaofe๖

อ่านต่อ...

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๕ และ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องชมนภา โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรม และได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ในการอบรมครั้งนี้มีค่าลงทะเบียนจำนวน ๓,๕๐๐ บาท พร้อมวุฒิบัตรและเอกสารในการเข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ ให้ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครการนำเสนอและคัดเลือกความโดดเด่น ด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

ตามที่ ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการจัดโครงการนำเสนอและคัดเลือกความโดดเด่นด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โดยศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ขอความอนุเคราะห์ สพป.นธ.๒ ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครการนำเสนอและคัดเลือกความโดดเด่น ด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

อ่านต่อ...

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

สามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ www.narathiwat.go.th หัวข้อ "ระบบหนังสือราชการ"

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งประสบอัคคีภัย

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับแจ้งจาก โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว) ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัด ความว่า เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐น. นายสมศักดิ์ ยาระเขตต์ ซึ่งเป็นผู้ปกครอง(ตา) ของ เด็กหญิงผกามาศ ศรีสุพัฒนะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และเด็กหญิงสุดารัตน์ มาเร็ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว) ซึ่งนักเรียนทั้งสองคนได้พักอาศัยอยู่กับ นายสมศักดิ์ ยาระเขตต์ ผู้เป็นตา ตั้งแต่เรียนในระดับปฐมวัยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ประสบเหตุอัคคีภัย ที่ บ้านเลขที่ ๘๑/๖ หมู่ที่ ๒ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เป็นเหตุให้บ้านพักอาศัย และทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหมด ทำให้ไม่มีที่พักอาศัย เสื้อเครื่องนุ่งห่ม ขาดแคลนเครื่องอุปโภค และบริโภคได้รับความเดือดร้อนยิ่ง นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ นายสมศักดิ์ ยาระเขตต์ ผู้ปกครอง (ตา) และ นักเรียนทั้งสองคน ของ โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว) ได้โดยตรงที่ ชื่อบัญชื่อ นายสมศักดิ์ ยาระเขตต์ เลขที่บัญชี ๖๐๙-๐-๑๙๖๔๐-๑ ประเภทออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพยุหะคีรี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "กลยุทธ์การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูใช้วิทยาฐานะของเกณฑ์ใหม่"

ด้วยศูนย์บริการวิชาการ มอ. ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ ส่งเสริมผู้สอนให้เกิดความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร "กลยุทธ์การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูใช้วิทยฐานะของเกณฑ์ใหม่" รุ่นที่ ๑ (ระดับอนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอสหาดใหญ่ จ.สงขลา และรุ่นที่ ๒ (ระดับขั้นพื้นฐาน ประถม/มัธยม) ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอสหาดใหญ่ จ.สงขลา ค่าลงทะเบียน ๓,๙๐๐ บาท ในการนี้ศูนย์บริการวิชาการ ขอความอนุเคราะห์โปรดพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรมให้บุคลากรทราบโดยทั่วถึงกัน ทั้งนี้ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นข้าราชการ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการฝึกอบรมจากต้นสังกัด ได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๙๕ ลว. ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.outreach.psu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๗๔๒๘ ๖๙๗๒-๕

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุวาตภัย

ด้วย เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๕.๕๐ น. ได้เกิดเหตุวาตภัยต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน ส่งผลให้บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นบ้านของเด็กชายฮามีดี บินเจ๊ะดะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ นายซอฟวรรณ บินเจ๊ะดะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐ ได้รับความเสียหาย ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย ดังกล่าว โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคส่งได้ที่กลุ่มอำนวยการ หรือสามารถรวบรวมเงินบริจาคส่งได้ ชื่อบัญชี ด.ช.ซอฟวรรณ บินเจ๊ะดะ เลขที่บัญชี ๐๒๐-๐-๖๐๔๑๙๔๑-๑ ธนาคารออมสิน สาขาสุคิริน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการเดิน-วิ่งเพื่อจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงสำหรับเด็กและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้บริการแก่ประชาชนในอำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอใกล้เคียงทั้ง ๔ ด้าน คือ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันประชาชน นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก มีภาวะโภชนาการ เกินเกณฑ์และต่ำกว่าเกณฑ์ เพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับภาวะโรคเรื้อรังในประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการส่งเสริมการออกกำลังกาายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายและทำได้ทุกคน มูลนิธิโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จึงได้จัดกิจกรรมเดินวิ่ง "มินิมาราธอน ๒๐๑๙"เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงสำหรับเด็กและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ในการนี้ มูลนิธิโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากท่านสนับสนุนงบประมาณโดยบริจาคซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกชิเจนอัตราการไหลสูงสำหรับเด็กและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี"โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก (มินิมาราธอน)"หมายเลขบัญชี 914-0-81888-8 รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...