ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครการนำเสนอและคัดเลือกความโดดเด่น ด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

ตามที่ ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการจัดโครงการนำเสนอและคัดเลือกความโดดเด่นด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โดยศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ขอความอนุเคราะห์ สพป.นธ.๒ ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครการนำเสนอและคัดเลือกความโดดเด่น ด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

อ่านต่อ...

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

สามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ www.narathiwat.go.th หัวข้อ "ระบบหนังสือราชการ"

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งประสบอัคคีภัย

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับแจ้งจาก โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว) ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัด ความว่า เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐น. นายสมศักดิ์ ยาระเขตต์ ซึ่งเป็นผู้ปกครอง(ตา) ของ เด็กหญิงผกามาศ ศรีสุพัฒนะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และเด็กหญิงสุดารัตน์ มาเร็ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว) ซึ่งนักเรียนทั้งสองคนได้พักอาศัยอยู่กับ นายสมศักดิ์ ยาระเขตต์ ผู้เป็นตา ตั้งแต่เรียนในระดับปฐมวัยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ประสบเหตุอัคคีภัย ที่ บ้านเลขที่ ๘๑/๖ หมู่ที่ ๒ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เป็นเหตุให้บ้านพักอาศัย และทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหมด ทำให้ไม่มีที่พักอาศัย เสื้อเครื่องนุ่งห่ม ขาดแคลนเครื่องอุปโภค และบริโภคได้รับความเดือดร้อนยิ่ง นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ นายสมศักดิ์ ยาระเขตต์ ผู้ปกครอง (ตา) และ นักเรียนทั้งสองคน ของ โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว) ได้โดยตรงที่ ชื่อบัญชื่อ นายสมศักดิ์ ยาระเขตต์ เลขที่บัญชี ๖๐๙-๐-๑๙๖๔๐-๑ ประเภทออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพยุหะคีรี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "กลยุทธ์การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูใช้วิทยาฐานะของเกณฑ์ใหม่"

ด้วยศูนย์บริการวิชาการ มอ. ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ ส่งเสริมผู้สอนให้เกิดความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร "กลยุทธ์การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูใช้วิทยฐานะของเกณฑ์ใหม่" รุ่นที่ ๑ (ระดับอนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอสหาดใหญ่ จ.สงขลา และรุ่นที่ ๒ (ระดับขั้นพื้นฐาน ประถม/มัธยม) ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอสหาดใหญ่ จ.สงขลา ค่าลงทะเบียน ๓,๙๐๐ บาท ในการนี้ศูนย์บริการวิชาการ ขอความอนุเคราะห์โปรดพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรมให้บุคลากรทราบโดยทั่วถึงกัน ทั้งนี้ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นข้าราชการ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการฝึกอบรมจากต้นสังกัด ได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๙๕ ลว. ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.outreach.psu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๗๔๒๘ ๖๙๗๒-๕

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุวาตภัย

ด้วย เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๕.๕๐ น. ได้เกิดเหตุวาตภัยต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน ส่งผลให้บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นบ้านของเด็กชายฮามีดี บินเจ๊ะดะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ นายซอฟวรรณ บินเจ๊ะดะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐ ได้รับความเสียหาย ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย ดังกล่าว โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคส่งได้ที่กลุ่มอำนวยการ หรือสามารถรวบรวมเงินบริจาคส่งได้ ชื่อบัญชี ด.ช.ซอฟวรรณ บินเจ๊ะดะ เลขที่บัญชี ๐๒๐-๐-๖๐๔๑๙๔๑-๑ ธนาคารออมสิน สาขาสุคิริน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการเดิน-วิ่งเพื่อจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงสำหรับเด็กและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้บริการแก่ประชาชนในอำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอใกล้เคียงทั้ง ๔ ด้าน คือ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันประชาชน นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก มีภาวะโภชนาการ เกินเกณฑ์และต่ำกว่าเกณฑ์ เพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับภาวะโรคเรื้อรังในประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการส่งเสริมการออกกำลังกาายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายและทำได้ทุกคน มูลนิธิโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จึงได้จัดกิจกรรมเดินวิ่ง "มินิมาราธอน ๒๐๑๙"เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงสำหรับเด็กและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ในการนี้ มูลนิธิโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากท่านสนับสนุนงบประมาณโดยบริจาคซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกชิเจนอัตราการไหลสูงสำหรับเด็กและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี"โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก (มินิมาราธอน)"หมายเลขบัญชี 914-0-81888-8 รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑

ด้วยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนพิเศษคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษมีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและเพิ่มพูนความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพครูด้านการสอนคนพิการ โดยได้จัดทำชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง ๑๖ เล่ม ซึ่งเป็นเอกสารประกอบหลักสูตรการฝึกอบรมในรูปแบบไฟล์ PDF ทางเว็บไซต์ ระบบลงทะเบียนหลักสูตรการฝึกอบรมด้านคนการสอนคนพิการ http://๒o๒.๒๙.๑๗๒.๔๕/register_training ในการนี้ สพป.นธ.๒ จึงขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเองสำหรับผู้สนใจหรือผู้ประสงค์จะสมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑ สามารถลงทะเบียน เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารสำหรับการศึกษาด้วยตนเองได้ ตามลิงค์ข้างต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ฯ

ด้วย สพป.เชียงราย เขต ๓ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ โรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ภาษาที่สองจากประเทศไทย ลาว จีน และเมียนมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๕๐๐ คน ในระหว่างวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการนี้สพป.นธ.๒ ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความสนใจในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยดำเนินการสมัครเข้าร่วมการสัมมนาสแกน QR Code เพื่อทำการลงทะเบียน ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ หรือจนกว่าจะครบตามจำนวน

อ่านต่อ...