ข่าว ประชาสัมพันธ์

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562

อ่านต่อ...

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

อ่านต่อ...

งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

อ่านต่อ...

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระย

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นจำนวน ๕ หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ให้แก่ ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา นักวิจัยทางด้านการศึกษา นักทรัพยากรมนุษย์ ผู้นำและผู้บริหารในองค์กรต่าง ๆ จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคาร Learning Tower มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และ

สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือนในวันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ กรมช่างอากาศ ถนนเตชะวณิช เขตดุสิต กทม. รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

โครงการ อบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Robot) วิชา ว

สมาคม ดิจิทัลเวิลด์ ได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Robot เป็นคู่มือใบงานกิจกรรม ขั้นตอนให้เข้าใจง่าย เขียนโปรแกรมง่ายๆ และนำสู่เวทีการแข่งขันได้ ในช่วงปิดภาคเรียนจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนรู้ โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรม สะเต็มศึกษา หุ่นยนต์และวิทยาการคำนวณ หลักสูตรพื้นฐาน ๑ วัน ให้กับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในการนี้จึงขอให้ สพป.นธ.๒ พิจารณาประชาสัมพันธ์ ให้โรงเรียนและครูทราบ เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Robot ตามตารางกำหนดวันอบรมในแต่ละจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง หรือกำหนดเองตามกลุ่มสนใจได้ทุกจังหวัด ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๕๐๐ บาท ติดต่อ ส่งใบสมัคร มาที่ e-Mail: pascc@pascc๒u.com ก่อนวันอบรมอย่างน้อย ๗ วัน

อ่านต่อ...

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Eve

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติของบริษัท แอปเปิ้ลเซาท์ เอเซีย(ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาในประเทศไทย บริษัท Appie Inc.สหรัฐอเมริกา กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "Everyone Can Create" ในวันที่ ๑๙ และ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.และ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนา บริษัทแอปเปิ้ลเซาท์ เอเซีย(ประเทศไทย) ชั้น ๔๔ อาคาร ดิ ออฟฟิศแอท เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

อ่านต่อ...

ขอเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาน

สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี : มิติใหม่ของการศึกษาแห่งอนาคต" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

การจัดกิจกรรมแห่งความสำเร็จ(บัณฑิตน้อย)ประจำป

นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูวา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกาษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนชั้น ปฐมวัย ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อ่านต่อ...

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดและขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๖ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการนี้คณะศึกษาศาสตร์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการประชุมดังกล่าวจากเดิม เป็นโรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพืิ่อนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมได้ทางเว็บไซต์ http://edu.psu.ac.th/erc๒o๑๙

อ่านต่อ...