ข่าว ประชาสัมพันธ์

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงศึกษาธิการนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๙ น. นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดสามารถบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รายละเอียดดังแนบ)

อ่านต่อ...

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ประสบเหตุคนร้ายก่อเหตุยิงประชาชน มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดศูนย์การให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงประชาชน และเปิดบัญชีเพื่อขอรับการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล ๒๑ เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญและมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจ านวนมากจังหวัดนราธิวาส จึงขอความร่วมมือส่วนราชการและอ าเภอพิจารณาให้การช่วยเหลือร่วมกันบริจาคเงินตามความเหมาะสม ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา โดยโอนเงินผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเชฟวัน ชื่อบัญชี ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล ๒๑ โดยจังหวัดนครราชสีมา บัญชี ๖๗๘-๙-๙๗๙๕๑-๔ และส าเนาหลักฐานการโอนเงินส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ภายในวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

รับสมัครนักเรียน ระดับปฐมวัย (อนุบาล2) และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนนิคมพัฒนา 7 ได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ในระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 2 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับก่อนประถม อนุบาล 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - 4 มีนาคม 2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

อ่านต่อ...