ข่าว ประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประถมศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประถมศึกษา

อ่านต่อ...

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปฐมวัย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปฐมวัย

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่

ด้วยโรงพยาบาลสงขลาและคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าฯ ในวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ด้วย สพป.จันทบุรี เขต ๒ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ให้ สพป.นราธิวาส เขต ๒ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

การอบรม "โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financi

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ และธนาคารออมสินได้ร่วมลงนามบันทึกข้อความตกลงตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อร่วมปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู ในการนี้ สพฐ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นโอกาสที่จะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ มีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีวินัยทางการเงินเพิ่มขึ้น จึงขอให้ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชาสัมพันธ์และส่งรายชื่อผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในจุดอบรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษตั้งอยู่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์ของ สพฐ. และธนาคารออมสิน ทั้งนี้อนุญาตให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดโดยไม่ถือเป็นวันลา รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

ขอประชาสัมพันธ์การจัดสรรโควต้าสำหรับการศึกษาต

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์จะจัดสรรโควต้าการศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ให้ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชาสัมพันธ์การจัดสรรโควต้าดังกล่าวและคัดเลือกบุคลากรในสังกัดที่สนใจ สาขาวิชาละ ๑ คน (ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครและไม่ต้องสอบข้อเขียน) โดยขอให้เสนอรายชื่อและแนบประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานมาที่ ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๗๐๘๘๕๘๙ รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

โครงการเยาวชนดนตรีไทย ครั้งที่ ๒ เฉลิมพระเกี

ด้วยสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดโครงการเยาวชนดนตรีไทย ครั้งที่ ๒ ในการนี้ สพฐ. พิจารณาแล้วว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์ สามารถปลูกฝั่งค่านิยมและเจตคติที่ดีต่อดนตรีไทยให้แก่เยาวชนของชาติ รวมถึงช่วยให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ จึงขอให้ สพป.นธ. เขต ๒ แจ้งไปโรงเรียนในสังกัดเพื่อเชิญชวนครูที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ให้เบิกค่าเดินทางและค่าอาหารจากสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ส่วนค่าที่พักให้เบิกจากโรงเรียนต้นสังกัด และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ nuannud09@gmail.com หรือติดต่อคุณนวลนุช ใจบรรจง โทรศัพท์ ๐๘๓๐๔๒๒๙๒๑ รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

กิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้ง ปี 2562

ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 โรงเรยนบ้านตอออได้ดำเนินการเดินรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อให้ชาวบ้านในเขตบริเวณโรงเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง

อ่านต่อ...

กิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้ง ปี 2562

ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านตออได้ดำเนินการจัด กิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้ง ปี 2562 โคยให้นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านตอออ เดินรณรงค์ส่งเสริมการออกใช้เสียงเลือกตั้งที่จะมาถึง ในวันที่ 24 มีนาคม ปี 2562

อ่านต่อ...

วันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านโคกยามู มีกำหนดการจัดกิจกรรม บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีการพัฒนาไปอย่างสมดุลเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

อ่านต่อ...

ประกาศรับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนประส

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ได้รับแจ้งจากโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๗ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๒๓.๓๐น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนแบบ ป ๑ ฉ พื้นสูง ขนาด ๔ ห้องเรียน ทำให้อาคารเรียนเสียหายทั้งหลัง อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายเป้นจำนวนมาก ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนประสบอัคคีภัยและบรรเทาเหลือที่ประสบดังกล่าว โดยสามารถโอนเงินช่วยได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานาเชือก ชื่อบัญชีโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย เพื่อรับบริจาคเงินสำหรับใช้พัฒนาการเรียน บัญชีเลขที่ ๖๗๖-๖-๔๘๔๒๑-๗ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...