ข่าว ประชาสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

ด้วย จังหวัดนราธิวาส แจ้งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๒/ว๑๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ได้รับรายงานจากโรงเรียนบ้านบัวงาม ว่า เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านเลชที่ ๒๕๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นบ้านของนายบุญหลาย จันเวียง ผู้ปกครองของเด็กหญิงนิชานันท์ จันเวียง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และเด็กหญิงทิพวรรณ จันเวียง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ โรงเรียนบ้านบัวงาม ทำให้บ้านได้รับความเสียงหายทั้งหลัง พร้อมทรัพย์สิน นักเรียนและครอบครัวได้รับความเดือนร้อนอย่างมาก ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยดังกล่าว โดยสามารถบริจาคได้ในนามผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ หมู่ที่ ๑๐ ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...