ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วย สนง.เลขาธิการคุรุสภา ร่วมมือกับ National Institute for School Teachers and Staff Development ประเทศญี่ปุ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพ และภาวะผู้นำ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ และเป็นการสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานการศึกษาในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายกับการฝึกปฏิบัติจรงิสู่การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สพฐ. พิจารณาแล้วโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยยื่นใบสมัครไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๒๗๓๖ หรืออีเมล์ fru@ksp.or.th ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการผู้สมัครเป็นผู้รับผิิดชอบ

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทย

ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย สำหรับครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเสริมความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้ ในการนี้ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดเพื่อส่งครูผู้สอนภาษาไทยเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย กำหนดการอบรมในวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องทับทิม ๑ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ...

การจัดประชุมสัมมนาบทบาทนิติกรกับการปฏิรูปการศึกษา โดยสมาคมนิติกรเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาพันธ์นิติกรการศึกษาแห่งประเทศ

ด้วย สมาคมนิติกรเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาพันธ์นิติกรการศึกษาแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทนิติกรกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานของนิติกรให้เหมาะสมกกับการเปลี่ยนแปลงยุคปฏิรูปการศึกษาให้เกิดประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานการศึกษาอย่างถูกต้องระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพองหนีบ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยเบิกค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๕๐๐ บาท และให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด สพฐ.พิจารณาแล้ว เห็นว่าการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์ การอนุญาตอยู่ในดุลพินิจ ผอ.สพป.

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการสอนวรรณคดีและการใช้เพลงประกอบการสอนภาษาไทยสำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมการสอนวรรณคดีและการใช้เพลงประกอบการสอนภาษาไทยสำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา โดยรับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๐ คน และกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมวชิรอำไพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการนี้ สพป.นธ.๒ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูเข้าร่วมโครงการ ในวันและเวลาดังกล่าว โดยส่งใบสมัครมายังคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือทางอีเมล์ bkeeratikarn@gmail.com ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์กีรติกานต์ บุญฤทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๑๑๘๒ ๗๗๖๓

อ่านต่อ...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายบัณฑิต สติรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแว้ง พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ณ หอประชุมอำเภอแว้ง และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านแว้ง

อ่านต่อ...

การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่า มหาวิิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีคุณสมบัติควรค่าแก่การยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน ในการนี้ สพป.นธ.๒ เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณบุคคลที่เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดที่สนใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทราบ เพื่อเสนอชื่อข้าราชการในสังกัดที่เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น โดยส่งประวัติและผลงานไปยังสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ ๑๓๐ ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐ ๕๓๙๔ ๒๖๒๕

อ่านต่อ...

แจ้งเปลื่ยนแปลงสถานที่ตั้ง

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้ย้ายสถานที่ตั้งแห่งใหม่ เพื่อให้การติดต่อราชการและประสานงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และรวดเร็ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จึงขอแจ้งรายละเอียดในการติดต่อประสานงานต่างๆดังนี้ ๑.สถานที่ตั้งแต่งแห่งใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)ถนนพิชิตบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐ ๒.หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๑.กลุ่มอำนวยการ,กลุ่มนโยบายและแผน โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๓๐๕๒๗ โทรสาร ๐๗๓-๕๓๐๕๑๕ ๒.กลุ่มบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๓๒๒๑๕๐ โทรสาร ๐๗๓-๕๓๐๕๑๕,๐๗๓๕๓๒๑๕๐ ๓.กลุ่มพัฒนาการศึกษา โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๓๐๕๑๕ โทรสาร ๐๗๓-๕๓๐๕๑๕ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล หน่วยตรวจสอบภายใน งานสารบรรณ(หน้าห้อง) ๔.งานคุรุสภาจังหวัดนราธิวาส อยู่ในระหว่างดำเนินการติดตั้ง ในการนี้ เพื่อให้การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพิื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร

อ่านต่อ...

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเกษตรสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ และผู้มีประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์ของแผ่นดิน จึงมีการกำหนดให้มีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ และสนับสนุนให้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคม เพื่อให้การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการสรรหาบุคคลได้อย่างกว้างขวาง ในการนี้ สพป.นธ.๒ ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเชิญชวนบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในสาขาต่าง ๆ ทั้งนี้ สามารถส่งข้อมูลประวัติและผลงาน เพื่อสมัครเข้ารับการสรรหาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

อ่านต่อ...

การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยสนง.เลขาธิการคุรุสภา ได้จัดให้มีการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาฝรั่งเศสที่มีผลงานการสอนดีเด่น ส่งเสริมขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้สนง.เลขาธิการคุรุสภา ได้ขอความร่วมมือ สพป.นธ.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเชิดชูกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และมีผลงานการสอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่นตามประกาศฯที่กำหนดไว้ แล้วเสนอแบบขอรับรางวัลฯ ไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอไปยังสนง.เลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาคัดเลือก และประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

อ่านต่อ...