ข่าว ประชาสัมพันธ์

เอกสาร(เพิ่มเติม)

เอกสารการรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 1. หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพฐ.) 2. หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สำหรับข้าราชการตามกฏหมายอื่น ที่มิใช่ตามกฏหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ตัวอย่างหนังสือรับรองวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.นราธิวาส ผู้ลงข่าวประกาศ

อ่านต่อ...

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

อ่านต่อ...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561/ กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.นราธิวาส ผู้ลงข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมัสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล(สควค.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ขอให้บุคลตามประกาศ(ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) มารายงานตัว ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามประกาศ/ ซัมรี สือแม กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.นราธิวาส ผู้ลงข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล(เพชรในตม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ขอให้บุคคลตามประกาศ(ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) มารายงานตัว ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ตามวัน เวลา และสถานที่ตามประกาศ/ ซัมรี สือแม กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.นราธิวาส ผู้ลงข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ขอให้บุคคลตามประกาศดังกล่าว(ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561) ไปรายงานตัว ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส (คุรุสภา) ในวนจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. *** หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้/ ซัมรี สือแม กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.นราธิวาส ผู้ลงข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ...

รับสมัคร ครูดี ศรี จชต ปี 2561

ศอ.บต. ประกาศรับสมัครครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล) ภายใต้กิจกรรม "ครูดี ศรี จชต." ประจำปี 2561 โดยเป็นผู้ที่ปฎิบัติงานในพืนที่นับรวมได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย มีผลงานดีเด่นในการสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการศึกษาใน จชต. ย้อนหลัง 3 ปี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-12 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครตั้งอยู่ รายละเอียดเพิ่มเติม ดังแนบ ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1MBUhtRYZdOODU1J4iXouoYaq46PkXgYq/view?usp=sharing คำอธิบาย https://drive.google.com/file/d/1MBU8EOZEtieVGUccgJivs-zEDFM0TfKY/view?usp=sharing

อ่านต่อ...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ตามประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 รายงานตัวในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ก่อนเวลา 09.00 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส/ ซัมรี สือแม กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.นราธิวาส (ผู้ลงข่าวประชาสัมพันธ์)

อ่านต่อ...

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ขอแจ้งกำหนดการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561/ ซัมรี สือแม ผู้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 61

อ่านต่อ...

ประกาศ ศธ.จ.นราธิวาส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ประกาศ ศธ.จ.นราธิวาส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คัดสรร โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดฃายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 : สำหรับเยาวชน จชต. ที่ศึกษาในโรงเรียนที่มีอัตราการศึกษาต่อต่ำหรือเยาวชนชายชอบ) ระดับจังหวัดนราธิวาส

อ่านต่อ...