ข่าว ประชาสัมพันธ์

บัญชีนวัตกรรมไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย

อ่านต่อ...

บัญชีนวัตกรรมไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

หน่วยบริหารและการจัดหาทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยตามแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กรอบการวิจัยเรื่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีโจทย์วิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยส่งตรงไปยังหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยตรง ภายใน ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

อ่านต่อ...