ข่าว ประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลอง เมษายน 2562

รายงานงบทดลอง เมษายน 2562

อ่านต่อ...

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

อ่านต่อ...

การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถ

ด้วยสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ขึ้นในวันวิสาขบูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ พร้อมใจกันทำบุญ รับศีล ฟังธรรม เวียนเทียน บำเพ็ญประโยชน์ และเดิน วิ่งสมาธิ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดสำคัญของแต่ละจังหวัด ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่เป็นพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งสมาชิกฯ ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านต่อ...

กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ จำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคา

ด้วยอำเภอสุไหงโก-ลก ได้รับแจ้งจาก ศอ.บต. ในการจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ จำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด เพื่อต้อนรับการเข้าสู่เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลกหลังเก่า อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ จำหน่ายซื้อสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด

อ่านต่อ...

ขอประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาความก้าวหน้าทาง

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์จัดโครงการการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม่ ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลที่สนใจ รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

เชิญเข้าอบรมสัมมนา

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ได้จัดบริการทางภาควิชาการ เพื่อการจัดความรู้ ประสบการณ์โดยเปิดหลักสูตรการอบรม จำนวน 7 หลักสูตร รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

ขอความช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีว

ด้วย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ แจ้งว่ามีนักเรียนประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ บริเวณบ้านนาทุ่งมั่ง หน้าจุดตรวจ อบต.บ้านแก้ง ทล.๒๒๓ ถนนสายนาแกโคกศรีสุพรรณ ฝั่งขาเข้าตัวอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เป็นเหตุให้นานวัฒนชัย บุปผาลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ เสียชีวิตในเกิดเหตุ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตดังกล่าว โดยส่งเงินบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย (สาขานครพนม) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สพม.๒๒ บัญชีรับยริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานศึกษา เลขที่บัญชี ๔๐๘-๐-๘๓๘๗-๐ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนเจ็บป่วยผิดป

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ รับแจ้งจากโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕ ของโรงเรียน คือเด็กหญิงชาลินี นาคเสวก มีอาการเจ็บป่วยด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ต้องใช้เครื่องช่วยเหลือหยุงหัวใจ โดยได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน แต่ด้วยนักเรียนมีฐานะทางบ้านยากจน และคงค้างค่าใช้จ่ายกับทางโรงพยาบาล เป็นจำนวนมาก รายละเอียดดังแนบ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนดังกล่าว โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่ชื่อบัญชี นางสาวศุภลักษณ์ เริงสิทธิ(มารดา) ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทอออมทรัพย์ สาขาวิหารแดง เลขที่บัชี ๗๖๕-๒-๓๔๖๓๐-๙ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรม

คณะวิทยาการสื่อสาร มอ. วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดอบรมเทคนิคขั้นเทพ "ภาพเป๊ะ แคปชั่นปัง บนสื่อออนไลน์ ยุค ๔.๐" กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มอ. วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราฃสุดาฯ สยาม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดพิมพ์สื่อ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย เพื่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป หมายเหตุ โรงเรียนละ ๑ กล่อง ค่ะ

อ่านต่อ...

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์รา

ด้วยสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Trainning) ได้กำหนดจัดโครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและใช้ค่า K" รุ่นที่ ๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๓ วัน) ณ สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา รุ่นที่ ๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ (๓ วัน) ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์ และรุ่นที่ ๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (๓ วัน) ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ จ.อุบลราชธานี รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม

ด้วยสถาบันอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ภาคราชการและภาคเอกชน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านช่างและเทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ด้านอื่นๆที่มีความสำคัญต่อการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติ รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...