ข่าว ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร "การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอกนิกส์ (e-GP) พร้อมเทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) การจัดำราคากลางของทางราชการและหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐" รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔ รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาที่ประสบภัย

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ตามที่ได้เกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน จากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมหลากและน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนนักเรียน ตลอดจนสร้างความเสียหายแก่สถานศึกษา จากการติดตามสถานการณ์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ พบว่ามีโรงเรียนที่ประสบภัยจากพายุดังกล่าว จำนวน ๕๒ โรงเรียน ได้รับความเสียหายและเกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักเรียนและสถานศึกษา จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย ทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการ ประสานงานผู้ประสบภัยในพื้นที่ขึ้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ผ่านบัญชีกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ยโสธร เขต ๒ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากุดชุม เลขที่บัญชี ๓๓๖-๐-๐๗๓๙๔-๐ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราห์ช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้รับรายงานจากโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีว่า เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๔.๕๐ น. ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเลขที่ ๑/๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นบ้านพักของเด็กหญิงจีรนะนท์ อิ่มเอิบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ทำให้บ้านพักและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัยดังกล่าว โดยร่วมบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ทั้งนี้ สามารถโอนเงินบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาลาดหลุมแก้ว(แยกนพวงศ์) ชื่อบัญชี ด.ญ.จีรนันท์ อิ่มเอิบ เลขที่บัญชี ๑๓๙-๐-๔๒๒๑๓-๕ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

แจ้งปิดทำการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส จะปิดทำการระหว่างวันที่ 20 - 25 กันยายน 2562 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อการศึกษา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างหอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ โดยกำหนดทอดถวายที่วัดป่านาขาม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒ หรือดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “กฐินสามัคคีเพื่อการศึกษา สพป.นค.๑” ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ จังหวัดหนองคาย บัญชีเลขที่ ๖๗๘ ๕ ๕ ๐๖๐๙ หรือรวบรวมจัดส่งที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดเพชรวราราม ตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคจตุปัจจัยตามจิตศรัทธาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ โดยสามารถบริจาคเงินได้ที่ ๑. บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีย่าน เลขที่บัญชี ๐๑๒-๐-๐๘๗๘๓-๙ ๒. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดศรีย่าน เลขที่บัญชี ๒๖๓-๒๐๙๓๑๒-๐ ๓. บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางกระบือ เลขที่บัญชี ๐๑๖-๓-๒๐๖๑๐-๒ ทั้งนี้ โปรดส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมายังกลุ่มบริหารการคลัง สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อ่านต่อ...