ข่าว ประชาสัมพันธ์

ขอความช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ได้รับเรื่องจากโรงเรียนดอนตาลวิทยา ว่าเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๕.๐๐น. ได้เกิดไฟไหม้บ้านของนายณัฐพล ตามบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕ นักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ซึ่งนักเรียน เรียนดี ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนอยู่เสมอ ทำให้บ้านเกิดความเสียหายทั้งหลัง คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอความช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย ดังกล่าว ตามกำลังศรัทธา โดยโอนเงินบริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชี สพม. ๒๒ รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานศึกษาสังกัด เลขบัญชี ๔๐๘-๐๘๓๘๗๐-๐ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ พานิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน LOT ๔

ด้วยอำเภอสุไหงโกลกได้รับแจ้งจากจังหวัดนราธิวาสว่ากระทรวงพานิชย์ กำหนดกิจกรรมพานิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน LOT ๔ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ลดค่าครองชีพ รวมทั้งสร้างโอกาสตลาดสินค้าชุมชน ทางอำเภอสุไหงโกลกกำหนดจัดกิจกรรม ณ ลานจอดรถ สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจตามกิจกรรมสามารถเลือกซื้อสินค้า ตยามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว (รายละเอียดสินค้าตามหนังสือฉบับนี้)

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๕ ได้รับแจ้งจากโรงเรียนบ้านห่องปอ ว่า เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐น. บ้านผู้ปกครองของนักเรียนประสบอัคคีภัย จำนวน ๒ หลังคาเรือน ซึ่งบ้านทั้งสองหลัง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านห่องปอ ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง พร้อมทัพย์สิน นักเรียนและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ดังนี้ ๑. บ้านผู้ปกครองของ เด็กชายรัชชานนท์ สายพรึก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒. บ้านผู้ปกครองของ เด็กชายรนันท์ธนากร ผการัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอความช่วยเหลือเด็กนักเรียนประสบอัคคีภัย ดังกล่าว ตามกำลังศรัทธา โดยโอนเงินบริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเดชอุดม ชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบากหรือเสียชีวิต เลขที่บัญชี ๓๑๗-๐-๕๘๕๑๘-๕ ทั้งนี้ หากได้โอนแล้ว ขอให้แจ้งหลักฐานหรือจำนวนเงินให้ทราบด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้รับแจ้งจากโรงเรียนบ้านตงง่ามนางาม อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้โรงเรียน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๕๐ น. อาคารเรียนเสียหายทั้งหลังซึ่งเป็นอาคารที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ ทำให้นักเรียนขาดแคลนห้องเรียน นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอความช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย ดังกล่าว ตามกำลังศรัทธา โดยโอนเงินบริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย เงินบริจาค สพป.อด ๒ เลขที่ ๔๑๘-๐๗๒๘๐๒-๘ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางอมรัตน์ พลานุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุคิริน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะครูเพื่อชี้แจงแผนและมาตรการการดำเนินการ จัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การเปิดภาคเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านต่อ...

ต้อนรับผู้ตรวจราชการ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ และคณะ

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นางอมรัตน์ พลานุพัฒน์ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ และคณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ที่มาตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

อ่านต่อ...

บัญชีนวตกรรมไทย

จังหวัดนราธิวาส จึงขอแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นสามารถนำบัญชีนวัตกรรมไทยดังกล่าว ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยได้ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถดาวน์โหลดบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕ ผลงาน ได้ที่เวปไซต์ สำนักงบประมาณ www.bb.go.th

อ่านต่อ...