ข่าว ประชาสัมพันธ์

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

อ่านต่อ...

ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) จะดำเนินการจัดโครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะครูอาจารย์ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเป็นการติดตามประเมินผลในเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดการสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อหาทุนสมทบในการสร้างศาลาการเปรียญ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ ไปยังบุคลากรในสังกัดที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขากันทรลักษ์ ชื่อบัญชี วัดบ้านตระกาจ บัญชีเลขที่ ๓๑๒-๐-๓๖๘๐๗-๕

อ่านต่อ...

การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเมือง

สถาบันพระปกเกล้า ได้กำหนดจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๓ สพฐ. ได้พิจารณาแล้วหลักสูตรฯ ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยม ความคิดและวิถีชีวิตประชาธิปไตย

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

งานบัณฑฺตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเพิ่มเติม) โดยรับสมัครทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.psu.ac.th จำนวน ๔ หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (ภาคปกติ) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ (ภาคปกติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (ภาคปกติ) รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ...

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562

อ่านต่อ...

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

อ่านต่อ...

งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

อ่านต่อ...

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระย

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นจำนวน ๕ หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ให้แก่ ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา นักวิจัยทางด้านการศึกษา นักทรัพยากรมนุษย์ ผู้นำและผู้บริหารในองค์กรต่าง ๆ จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคาร Learning Tower มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และ

สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือนในวันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ กรมช่างอากาศ ถนนเตชะวณิช เขตดุสิต กทม. รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

โครงการ อบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Robot) วิชา ว

สมาคม ดิจิทัลเวิลด์ ได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Robot เป็นคู่มือใบงานกิจกรรม ขั้นตอนให้เข้าใจง่าย เขียนโปรแกรมง่ายๆ และนำสู่เวทีการแข่งขันได้ ในช่วงปิดภาคเรียนจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนรู้ โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรม สะเต็มศึกษา หุ่นยนต์และวิทยาการคำนวณ หลักสูตรพื้นฐาน ๑ วัน ให้กับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในการนี้จึงขอให้ สพป.นธ.๒ พิจารณาประชาสัมพันธ์ ให้โรงเรียนและครูทราบ เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Robot ตามตารางกำหนดวันอบรมในแต่ละจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง หรือกำหนดเองตามกลุ่มสนใจได้ทุกจังหวัด ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๕๐๐ บาท ติดต่อ ส่งใบสมัคร มาที่ e-Mail: pascc@pascc๒u.com ก่อนวันอบรมอย่างน้อย ๗ วัน

อ่านต่อ...