ข่าว ประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยสนง.เลขาธิการคุรุสภา ได้จัดให้มีการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาฝรั่งเศสที่มีผลงานการสอนดีเด่น ส่งเสริมขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้สนง.เลขาธิการคุรุสภา ได้ขอความร่วมมือ สพป.นธ.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเชิดชูกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และมีผลงานการสอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่นตามประกาศฯที่กำหนดไว้ แล้วเสนอแบบขอรับรางวัลฯ ไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอไปยังสนง.เลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาคัดเลือก และประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนบ้านพักประสบอัคคีภัย

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ ได้รับรายงานจากโรงเรียนบ้านดงมัน ว่าเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยนักเรียน คือ เด็กหญิงชนาภรณ์ เพชรฤาชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายถูกไฟไหม้หมดทั้งหลัง ไม่มีที่พักอาศัย และขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภค เกิดความเดือดร้อนมาก ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนบ้านพักประสบอัคคีภัยดังกล่าว โดยสามารถบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๔๑๗-o-๓๙o๕๖-๓ ชื่อบัญชี นางชูศิลป์ เพชรฤาชา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว เล่าเรื่อง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ภาพข่าว เล่าเรื่อง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเเชิงเทรา เขต ๒ ที่ผ่านมา ในการนี้ เพื่อให้การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพิื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จึงขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ภาพข่าว เล่าเรื่อง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดวชิราลงกรณวราราม (ธ) พระอารามหลวง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๙ น. นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดร่วมบริจาคเงินนำส่งได้ ณ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หรือจัดส่งโดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม “เลขาธิการคุรุสภา” ณ ที่ทำการไปรษณีย์ศึกษาธิการ ๑๐๓๐๔ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี “กฐินสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๕๙-๐-๑๐๔๐๖-๓ พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินหรือสำเนาใบรับฝากเงิน และแจ้งชื่อ-สกุล/ที่อยู่ ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทางไปรษณีย์หรือโทรสาร

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๒ ถวายพระสงฆ์อยู่จำพรรษากาล ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดร่วมบริจาคเงินในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดังกล่าว โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขากระทรวงศึกษาธิการ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๕๙-๐-๑๗๖๒๖-๙ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคสมทบกฐินสำนักงาน สกสค.” และส่งสำเนาใบโอนไปให้ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อออกใบอนุโมทนาบัตรต่อไป

อ่านต่อ...

ขอแจ้งเปลื่ยนแปลงเว็ปไซต์ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวััดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกในการติดตามข้อมูลข่าวสาร การสร้างการรับรู้ รวมถึงความคืบหน้าในการปฎิบัติภารกิจ ในการนี้ เพื่อให้การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพิื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงลิ้งค์จากเดิม http://moe-south.org เป็น http://๒o๓.๑๕๙.๒๕o.๒o๔/moe-south/home/ ซึ่งท่านสามารถเข้ามาเยื่ยมชมและติดตามความเคลื่ยนไหวในการปฎิบัติภารกิจของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนนภาคใต้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านต่อ...

PLC ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้น ป. 4 - 6

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ศูนย์เครือข่ายเมืองทอง อำเภอแว้ง ร่วมประชุมขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) โดยมีครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนที่เข้าร่วมการ PLC ในครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแว้ง โรงเรียนบ้านกูวา โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม โรงเรียนบ้านฆอเลาทูวอและโรงเรียนบ้านกรือซอการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ด้วยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง "บทบาทผู้บริหารยุคดิจิทัลและการประกันคุณภาพการศึกษา" ระหว่างวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร สมาคมฯ ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา สพฐ. เข้าร่วมประชุม โดยมีค่าลงทะเบียนจำนวน ๒,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารต่าง ๆ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่พัก

อ่านต่อ...

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมราชศุภมิตร (R.S.Hotel) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...