ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การใช้และติดตามข้อมูลการใช้หลักสูตร Be Internet Awesome

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน จะมอบเกียรติบัตรให้แก่ครู นักเรียน ที่ผ่านหลักสูตรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

อ่านต่อ...

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.เชียงราย เขต ๒

ด้วย สพป.เชียงราย เขต ๒ แจ้งรายละเอียดการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ โรงเรียน คือ ๑.โรงเรียนบ้านหนองฮ่าง-สันหลวง ๒.โรงเรียนบ้านป่าคา ๓.โรงเรียนบ้านสันมะแฟน ๔.โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒

ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ แจ้งรายละเอียดการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านปากหาร ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.ชัยนาท

ด้วย สพป.ชัยนาท แจ้งรายละเอียดการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดทองนพคุณ เรียนรวมทุกช่วงชั้น กับโรงเรียนชุบ้านหมื่นเทพ อ.หันคา จ.ชัยนาท รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.หนองคาย เขต ๒

ด้วย สพป.หนองคาย เขต ๒ แจ้งรายละเอียดการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขานามะเฮียว ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑

ด้วย สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ แจ้งรายละเอียดการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓ โรงเรียน คือ ๑.โรงเรียนบ้านบ้านวังซอง เรียนรวมทุกช่วงชั้น กับโรงเรียนบ้านดง ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ ๒.โรงเรียนบ้านคลองสาร เรียนรวมทุกช่วงชั้น กับโรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ ๓.โรงเรียนตาดหมอกวิทยา เรียนรวมทุกช่วงชั้น กับโรงเรียนบ้านปากน้ำ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.ตรัง เขต ๑

ด้วย สพป.ตรัง เขต ๑ แจ้งรายละเอียดการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านปากไพ เรียนรวมทุกช่วงชั้น กับโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ อ.เมือง จ.ตรัง รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...