ข่าว ประชาสัมพันธ์

ขอความช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุได้รับบ

ตามที่ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคม แจ้งว่ามีนักเรียนประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถกระบะขณะขับรถมาโรงเรียนในช่วงเช้า เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐น. สถานที่เกิดเหตุห่างจากโรงเรียนประมาณ ๕๐๐ เมตร จึงเป็นเหตุให้ เด็กหญิงณัฐวดี ใจเที่ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓ ได้รับบาดเจ็บฟกซ้ำตามลำตัวและขาหัก และเด็กชายอภิชาต หงส์ทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ศรีษะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุ่งแรง มีเลือดคลั่งในสมอง ขณะนี้ยังไม่รู้สึกตัว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ภู้ภัยตำบลผึ่งแดด ได้นำส่งโรงพยาบาลมุกดาหาร นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวช่วยเหลือที่ประสบดังกล่าว โดยสามารถโอนเงินช่วยได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชี รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานศึกษาสังกัด สพม.๒๒ เลขที่บัญชี ๔๐๘-๐๘๓๘๗๐-๐ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภั

ด้วย โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รายงานว่า เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักเด็กชายกฤษกร เมืองวงษ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และเด็กชายก้องเกียรติ เมืองวงษ์ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ เกิดความเสียหายทั้งหมด ส่งผลให้นักเรียนไม่มีที่พักอาศัย และขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนประสบอัคคีภัยและบรรเทาเหลือที่ประสบดังกล่าว โดยสามารถโอนเงินช่วยได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเลย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชีเงินบริจาค สพป.ลย.๑ เลขที่บัญชี ๔๐๓-๐-๘๙๓๑๑-๒ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562

งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562

อ่านต่อ...

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

อ่านต่อ...

ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) จะดำเนินการจัดโครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะครูอาจารย์ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเป็นการติดตามประเมินผลในเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดการสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อหาทุนสมทบในการสร้างศาลาการเปรียญ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ ไปยังบุคลากรในสังกัดที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขากันทรลักษ์ ชื่อบัญชี วัดบ้านตระกาจ บัญชีเลขที่ ๓๑๒-๐-๓๖๘๐๗-๕

อ่านต่อ...

การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเมือง

สถาบันพระปกเกล้า ได้กำหนดจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๓ สพฐ. ได้พิจารณาแล้วหลักสูตรฯ ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยม ความคิดและวิถีชีวิตประชาธิปไตย

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

งานบัณฑฺตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเพิ่มเติม) โดยรับสมัครทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.psu.ac.th จำนวน ๔ หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (ภาคปกติ) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ (ภาคปกติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (ภาคปกติ) รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ...

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562

อ่านต่อ...

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

อ่านต่อ...