ข่าว ประชาสัมพันธ์

งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

อ่านต่อ...

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระย

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นจำนวน ๕ หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ให้แก่ ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา นักวิจัยทางด้านการศึกษา นักทรัพยากรมนุษย์ ผู้นำและผู้บริหารในองค์กรต่าง ๆ จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคาร Learning Tower มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และ

สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือนในวันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ กรมช่างอากาศ ถนนเตชะวณิช เขตดุสิต กทม. รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

โครงการ อบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Robot) วิชา ว

สมาคม ดิจิทัลเวิลด์ ได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Robot เป็นคู่มือใบงานกิจกรรม ขั้นตอนให้เข้าใจง่าย เขียนโปรแกรมง่ายๆ และนำสู่เวทีการแข่งขันได้ ในช่วงปิดภาคเรียนจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนรู้ โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรม สะเต็มศึกษา หุ่นยนต์และวิทยาการคำนวณ หลักสูตรพื้นฐาน ๑ วัน ให้กับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในการนี้จึงขอให้ สพป.นธ.๒ พิจารณาประชาสัมพันธ์ ให้โรงเรียนและครูทราบ เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Robot ตามตารางกำหนดวันอบรมในแต่ละจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง หรือกำหนดเองตามกลุ่มสนใจได้ทุกจังหวัด ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๕๐๐ บาท ติดต่อ ส่งใบสมัคร มาที่ e-Mail: pascc@pascc๒u.com ก่อนวันอบรมอย่างน้อย ๗ วัน

อ่านต่อ...

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Eve

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติของบริษัท แอปเปิ้ลเซาท์ เอเซีย(ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาในประเทศไทย บริษัท Appie Inc.สหรัฐอเมริกา กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "Everyone Can Create" ในวันที่ ๑๙ และ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.และ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนา บริษัทแอปเปิ้ลเซาท์ เอเซีย(ประเทศไทย) ชั้น ๔๔ อาคาร ดิ ออฟฟิศแอท เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

อ่านต่อ...

ขอเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาน

สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี : มิติใหม่ของการศึกษาแห่งอนาคต" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

การจัดกิจกรรมแห่งความสำเร็จ(บัณฑิตน้อย)ประจำป

นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูวา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกาษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนชั้น ปฐมวัย ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อ่านต่อ...

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดและขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๖ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการนี้คณะศึกษาศาสตร์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการประชุมดังกล่าวจากเดิม เป็นโรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพืิ่อนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมได้ทางเว็บไซต์ http://edu.psu.ac.th/erc๒o๑๙

อ่านต่อ...

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประถมศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประถมศึกษา

อ่านต่อ...

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปฐมวัย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปฐมวัย

อ่านต่อ...