ข่าว ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม Powerpoint สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๕-๖๐๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ได้รับแจ้งจากโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ว่าเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านนักเรียน เด็กหญิงกรกนก เครือกัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเด็กหญิงชุติมา เรือกัน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ บ้านเลขที่ ๑๙๒ บ้านสวนตาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง นักเรียนและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภค ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนดังกล่าว ได้ที่บัญชีธนาคารออมสิน สาขาน่าน เลขที่บัญชี ๑๒-๐๒๑๘๓๒๓-๘๑-๒ ชื่อบัญชี เด็กหญิงกรกนก เครือกัน และบริจาคสิ่งของตามที่อยู่ข้างต้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ ๖

ด้วยมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ได้ตกลงความร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ ๖ สำหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้สนใจทั่วไป โดยจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องอรพินธ์ ชั้น ๒ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ แจ้งรายละเอียดการยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรง คือ โรงเรียนยางเนียมพัฒนา ต.วบึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพป.พะเยา ๒ แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรง คือ โรงเรียนบ้านร่องส้าน เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)" รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

แจ้งเปลื่ยนแปลงสถานที่ตั้ง

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ จะดำเนินการย้ายที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปยังสถานที่แห่งใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการประสานงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และความเรียบร้อย จึงขอแจ้งสถานที่ตั้งและติดต่อราชการสำงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๑๕ ดังนี้ ๑.สถานที่ตั้งและติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ เลขที่ ๗๘๙ หมู่ ๘ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐ บริเวณศูนย์ราชกาชจังหวัดนราธิวาส (หน้าเรือนจำหลังใหม่) ๒.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ (ส่วนแยก) ถนนนราภิรมย์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาปฎิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ (ส่วนแยก) ๓.หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดราชการ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) ในการนี้ เพื่อให้การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพิื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน ปี ๒๕๖๒ ตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้การดำเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ. ภายใต้โครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางสถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น ภายใต้การดูแลของบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อเสนอสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทางสถาบันนานมีบุ๊คฯ มีหลักสูตรการอบรมที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาแล้วจำนวน ๗ หลักสูตร และในปี ๒๕๖๒ ทางสถาบันนานมีบุ๊คฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการจัดอบรมครูอย่างสม่ำเสมอและได้พัฒนาหลักสูตรใหม่จำนวน ๑๒ หลักสูตร รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพป.เชียงใหม่ ๖ แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรง คือ โรงเรียนแม่ศึก เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนแม่ศึก (มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ ๒ )" รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การยกเลิกการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพป.มหาสารคาม เขต ๑ แจ้งรายละเอียดการยกเลิกการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรง คือ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิท่าแร่ ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ยกเลิกการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับโรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๕ ชั้น นั้น เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจไม่สามารถที่จะมาเป็นวิทยากรได้ จึงขอเลื่อนการอบรมเป็นวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ค่าใช้จ่ายในการอบรม ๒,๐๐๐ บาท จ่ายไม่เกินวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม เลขที่ ๔๐๙-๑-๖๓๙๐๔-๖ และแจ้งหลักฐานการชำระค่าสมัครที่ ID Line : TatumChin (ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกได้จากต้นสังกัด) รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ทำข้อมูลระบบบัญชี

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดทำข้อมูลระบบบัญชี ให้ดำเนินการภายในวันที่ 1 ก.ค. 2562 มีปัญหาติดต่อกลุ่มนโยบายและแผน 073530791

อ่านต่อ...