ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ปี 2563

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ปี 2563

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thailandlearning.org

ด้วยมูลนิธิเอเชียประเทศไทย (The Asia Foundation) ได้พัฒนาเว็บไซต์ ( Web Portal) แบบออนไลน์สำหรับนักเรียนและครู เว็บไซต์ดังกล่าวรวบรวมเนื่้อหามาจากแหล่งการศึกษาทั้งภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้้นฐานพิจารณาใช้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยศึกษาเงื่อนใชการใช้ งานและค่าบริการให้ชัดเจน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา

อ่านต่อ...

การการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสพป.เชียงใหม่ เขต ๑

ด้วย สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ แจ้งรายละเอียดการการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ไปสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสพป.ปทุมธานี เขต ๑

ด้วย สพป.ปทุมธานี เขต ๑ แจ้งรายละเอียดการการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเพิ่มทาน(ประยงคุ์ประชานุสรณ์) ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.จันทบุรี เขต ๑

ด้วย สพป.จันทบุรี เขต ๑ แจ้งรายละเอียดการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดวังเวียน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สมุทรสาคร

ด้วย สพป.สมุทรสาคร แจ้งรายละเอียดการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

อ่านต่อ...