ข่าว ประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ

ด้วยสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการเรื่อง การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สพป.นธ.๒ ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการให้แก่โรงเรียนในสังกัด โดยกำหนดการจัดอบรมตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น

อ่านต่อ...

สื่อ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑

สื่อ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส ในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาสใช้หลักสุตร ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ รับเอกสารได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามรายชื่อดังแนบ

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์การเสวนา เรื่อง "ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ"

ด้วยมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้กำหนดจัดโครงการ เรื่อง "ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ" ในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้ สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส ได้เรียนเชิญท่าน และให้สพป.นธ.๒ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.cgd.go.th/cs/nwt หัวข้อ หนังสือเวียนจากคลัง

อ่านต่อ...

โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ ๓๖

ด้วยศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ ๓๖ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน กรณีบ้านพักนักเรียนประสบอัคคีภัย

ด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้รายงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักของนักเรียน ในเช้าของวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำให้บ้านพักของเด็กหญิงนูรฮานีซา จันอิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเด็กชายวันลุกมาน จันอิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ นั้นเสียหายทั้งหลัง ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักเสียหายทั้งหลังในครั้งนี้ โดยส่งเงินบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย (สาขาปัตตานี) ประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ” เลขที่บัญชี ๙๐๗-๐-๘๐๐๘๕-๓ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเลี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน

เอกสารประกอบการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเลี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน ตามกลุ่มเป้าหมายดังแนบ มารับได้ที่กลุ่มนิเทศ ติตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

อ่านต่อ...

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมราชศุภมิตร (R.S.Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สพฐ. ขอความร่วมมือ สพป.นธ.๒ แจ้งเวียนในหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด เพื่ออนุญาตให้ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่งานบุคลากร เข้าร่วมประชุมสัมมนา ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว และโปรดพิจารณาอนุมัติ ค่าลงทะเบียนประชุมสัมมนา คนละ ๖๐๐ บาท ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

อ่านต่อ...

การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร ปี ๒๕๖๒ รอบพิเศษ

ด้วยหน่วยพัฒนาครู หจก.เพื่อครู เป็นนิติบุคคลในกำกับของสถาบันคุรุพัฒนา มีภารกิจร่วมในการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์ ซึ่งในปี ๒๕๖๑ มีจำนวน ๑๘ หลักสูตร จัดอบรมทั่วประเทศ ๘๐ รุ่น และในปี ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการรับรองหลักสูตร จำนวน ๖๐ หลักสูตร ครบคลุมทั้งกลุ่มสาระ ตั้งแต่ปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการนี้หน่วยฯ ได้จัดอบรมรอบพิเศษ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสะสมชั่วโมงต่อเนื่องทุกปี และต้องการพัฒนาวิทยฐานะไปพร้อมกันด้วย โดยมีสิทธิ์นับชั่วโมงได้ ๑๒ ชั่วโมง ชื่อหลักสูตร "การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงานการสอน" จำนวน ๕ หลักสูตร ทั้งนี้ หน่วยฯได้ขอความอนุเคราะห์สพป.นธ. ๒ ประชาสัมพันธ์ครูที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.phuakru.com หรือลิงก์ http://gofile.me/๖Ajeb/dhwLaofe๖

อ่านต่อ...

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๕ และ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องชมนภา โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรม และได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ในการอบรมครั้งนี้มีค่าลงทะเบียนจำนวน ๓,๕๐๐ บาท พร้อมวุฒิบัตรและเอกสารในการเข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ ให้ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครการนำเสนอและคัดเลือกความโดดเด่น ด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

ตามที่ ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการจัดโครงการนำเสนอและคัดเลือกความโดดเด่นด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โดยศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ขอความอนุเคราะห์ สพป.นธ.๒ ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครการนำเสนอและคัดเลือกความโดดเด่น ด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

อ่านต่อ...