ข่าว ประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการพ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาครูประจำการ ปี ๒๕๖๒ ให้ตรงตามสภาพและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง โดยให้เชื่อมโยงกับวิทยฐานะผ่านการสะสมชั่วโมงสอนและการฝึกอบรมเพื่อรับการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยสถาบันคุรุพัฒนาประกาศรหัสหลักสูตรการอบรมครูในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

โครงการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ และขอความอน

ตามที่สพฐ. ได้กำหนดนโยบายเร่งรัดการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ในระดับประถมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๘ ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และยังดำเนินการต่อเนื่องทุกปีให้เป็นนโยบายสำคัญ โดยหน่วยพัฒนาครู หจก.เพื่อครู มีภารกิจพัฒนาครูแบบครบวงจรตามแนวทางของหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูที่ ก.ค.ศ.กำหนดใน ว๒๒/๒๕๖๐ ซึ่งในปี ๒๕๖๑ มีจำนวน ๑๘ หลักสูตรจาก ๗ กลุ่มสาระหลัก มีครูลงทะเบียนอบรมทั่วประเทศ ๘๐ รุ่น และในปี ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการเสนอขอรับรองหลักสูตร จำนวน ๖๐ หลักสูตร ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนปลาย

อ่านต่อ...

เรื่อง ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและ วิทยุบังคับ จัดการค่ายอบรมวิทยาศาสตร์อาศยาน “โครนอัฉริยะ๒ “ (Smart Drone๒) หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนจมราชูทิศ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ครูและนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน Drone เบื้องต้น (Basic Training of Programming Drones Controls) การเขียนโปรมแกรมสั่งการ เพื่อพัฒนา Drone ด้วยภาษา GO และโปรแกรมต่าง ๆ เกี่ยวกับอากาศยานในปัจจุบัน ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรมและรับมอบอุปกรณ์ฟรี รับสมัครเป็นทีมๆละ ๓ คน (ครู ๑ คน และนักเรียน ๒ คน จำกัดจำนวน ๑๐๐ ทีม ๓๐๐ คน ตามแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมดังแนบ (หมายเหตุ ด่วนที่สุด)

อ่านต่อ...

แจ้งผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไป พ

แจ้งผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไป พ.ศ.2562 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการขอรับและและการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพฯ โครงการที่ 2 รุ่นที่ 2 ในวันพฤหัวสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้นที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส สังสัยสอบถามได้ที่ 089-8701510 รสสุคนธ์

อ่านต่อ...

แจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ได้ดำเนินการซ่อมแซมและจัดลำดับหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานของทางราชการให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ในการนี้ เพื่อให้การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพิื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ของสำนักงานเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป

อ่านต่อ...

บันทึกข้อมูลด่วน (15 มิ.ย. 2562) เท่านั้น

ขอให้โรงเรียนดำเนินการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้ - นร.06 - ก.001 - ก.002 - การโอนเงินคืน กสศ. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีก ให้แล้วเสร็จภายใน 15 มิถุนายน 2562 เวลา 24.00 น. เท่านั้น และสามารถพิมพ์ ก.002 ได้ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและเผยแ

ด้วยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการเพิ่มเติมศักยภาพครูตามมาตรฐานตำแหน่งเพื่อพัฒนาการสอนและเพิ่มวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ ระยะเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอสหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ค่าลงทะเบียน ๓,๙๐๐ บาท

อ่านต่อ...

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ แล

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2562

อ่านต่อ...

การประกวดผลงานเพื่อคัดเลือก "ก.ต.ป.น.ต้นแบบ"

สพฐ.จะดำเนินการประกวดผลงาน ก.ต.ป.น.เพื่อคัดเลือก "ก.ต.ป.น.ต้นแบบ" ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์คณะบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภารกิจการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลอง พฤษภาคม 2562

รายงานงบทดลอง พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒน

บริษัทอักษร เนกซ์ จำกัด มีกำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนในระหว่าง เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ หลักสูตร รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...