ข่าว ประชาสัมพันธ์

ต้อนรับผู้ตรวจราชการ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ และคณะ

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นางอมรัตน์ พลานุพัฒน์ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ และคณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ที่มาตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

อ่านต่อ...

บัญชีนวตกรรมไทย

จังหวัดนราธิวาส จึงขอแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นสามารถนำบัญชีนวัตกรรมไทยดังกล่าว ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยได้ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถดาวน์โหลดบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕ ผลงาน ได้ที่เวปไซต์ สำนักงบประมาณ www.bb.go.th

อ่านต่อ...

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2563 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับแจ้งจากโรงเรียนบ้านหนองบอนว่าเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน นายธวัชชัย นนท์จุมจัง ณ บ้านเลขที่ ๑๙๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลจุมจัง อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๓๐ น. เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้บ้านและทรัพย์สิน ได้รับความเสียหายซึ่งสาเหตุอยู่ในระหว่างพิสูจน์ทราบของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอความช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย ดังกล่าว ตามกำลังศรัทธา โดยโอนเงินบริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายธวัชชัย นนท์จุมจัง เลขที่บัญชี ๔๐๘-๗๙๙๓๖๕-๐ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...