ข่าว ประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนครูเข้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับประถมศึกษา" สำหรับครูผู้สอนประถมศึกษา และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับมัธยมศึกษา" สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และออกแบบเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาในสังกัด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม และค่าที่พัก สำหรับค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงขอให้เบิกจากต้นสังกัด

อ่านต่อ...

ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมกา

ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้จัดโครงการ "เรียนร่วมสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว" จึงขอเชิญท่านและผู้ที่สนใจ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ทั้งนี้ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยมีสิทธิ์เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สถาบันได้มอบหมายให้ น.ส.ปุณยวีร์ อิสริยะพร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒-๘ ต่อ ๑๔๒๒ น.ส.ศุภรดา เกษร ต่อ ๑๔๑๗ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒-๔๑๔-๕๒๙๖ (ในวันและเวลาราชการ) เป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

โครงการ Prime Minister s Award 2019

รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

เร่งรัดติดตามงบประมาณ

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย จากสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตาม งบประมาณ รร.ในสัง สพป.นธ เขต 2

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภั

ด้วย ได้แจ้งจากโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ว่าเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๒.๑๕ น. ได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านพักของเด็กชายจิราวัฒน์ เทวกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เด็กชายณัฐวุฒิ เทวกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และเด็กชายณัฐวัฒน์ เทวกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เสียหายทั้งหลังทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนประสบอัคคีภัยและบรรเทาเหลือที่ประสบดังกล่าว โดยสามารถบริจาคได้โดยตรง ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระทิง ตำบลกกทอง อำเภอเมืองทอง จังหวัดเลย หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินบริจาค สพป.ลย.๑ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๔๐๓-๐-๘๙๓๑๑-๒ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบวาตภัย

ด้วย โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ได้เกิดเหตุเรือนแพพักนอนพลิกคว่ำ ซึ่งเป็นแพของเด็กชายสุริยา เกตุหมู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สาเหตุเกิดจากพายุฝนและลมกรรโชกแรง แพได้รับความเสียหายทั้งหลัง ทำให้นักเรียนและครอบครัวได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก ไม่มีที่พักอาศัย ขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภค ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนประสบอัคคีภัยและบรรเทาเหลือที่ประสบดังกล่าว โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลี้ ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร (ห้องเรียนเรือนแพ) เลขที่บัญชี ๙๘๗-๐๓๔๐๓๘-๕ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งหลักฐานการโอนหรือจำนวนเงิน ได้ที่ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๑-๘๕๔๑๓๒๑ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ...

ขอเชิญเข้าฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝ

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมในอันที่จะเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้จริง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและตนเอง รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศ

นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูวาได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมายภาระงานเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประ

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการแห่งชาติ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบัน การศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ขึ้น ว่าด้วยเรื่อง "Nutrition, Behavior and Lifestyle for Well-being" ในวันที่ ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ...