ข่าว ประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

อ่านต่อ...

แบบรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ...

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี 2562

อ่านต่อ...

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านต่อ...

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

อ่านต่อ...

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

อ่านต่อ...

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒(ภาษาอังกฤษ)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒(ภาษาอังกฤษ)

อ่านต่อ...

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒(ภาษไทย)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒(ภาษไทย)

อ่านต่อ...

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

อ่านต่อ...

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

อ่านต่อ...

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2562

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2562

อ่านต่อ...

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

อ่านต่อ...