ข่าว ประชาสัมพันธ์

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุจพินิจ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุจพินิจ

อ่านต่อ...

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

อ่านต่อ...

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

อ่านต่อ...

ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 2562

ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 2562

อ่านต่อ...

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบา

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

อ่านต่อ...

ตารางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 62

ตารางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 62

อ่านต่อ...

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2562)

อ่านต่อ...

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

อ่านต่อ...