ชื่อ - นามสกุล :นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
ตำแหน่ง :ผอ.สพป.นธ 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :152 หมู่ 2 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0899469997
Email :vt9vm@hotmail.com