เอกสารดาว์นโหลด เกี่ยวกับวิทยฐานะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2:

ลำดับ วันที่ลง เรื่อง
1 11/06/2018 PowerPoint_LTeacher
2 11/06/2018 การใช้งาน Logbook
3 11/06/2018 เอกสารประกอบการประชุม
4 11/06/2018 กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
5 11/06/2018 ตัวอย่าง Logbook
6 11/06/2018 หลักและเหตุผล 21-2560
7 11/06/2018 หลักและเหตุผล 22-2560
8 25/06/2018 คำถาม 20 ข้อ ว.21