แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สพป.นราธิวาส เขต 2

ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ เอกสาร
1 2561 Download แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ผลการประเมิน(KRS)

ลำดับที่ วันที่ เอกสาร
1 2561 Download เอกสาร ผลการประเมิน (KRS)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ลำดับที่ วันที่ เอกสาร
1 2561 Download เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2561

ลำดับที่ วันที่ เอกสาร
1 2561 Download เอกสารข้อมูลสารสนเทศ 2561