ลำดับ
เรื่อง
1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  วันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2559
2
3
ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ระหว่างวันที่ 25 ก.ย.54 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพตากใบ
4
ประมวล English Camp’ 54
5
6
ประมวลงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2554 ของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ณ โรงแรมมารีน่า อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2553
7
ประมวลภาพ โครงการพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ทัวร์ ลัน ลา เชื่อมสามัคคี มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
8
ประมวลภาพ โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศ ด้านสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
9
ประมวลภาพ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนบ้านสะปอม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
10
ประมวลภาพ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนในรัฐ Kelantan Malaysia ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2555
11
ประมวลภาพ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดนัดพิเศษ ณ เมาท์เทนรีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
12
ประมวลภาพกิจกรรมวันครู 2555
13
ประมวลภาพ กิจกรรมจัดพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่
14
ศึกษาดูงานด้านการเรียนรวม ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
15
ประมวลภาพงานมหกรรมวิชาการ ปี 2555
16
ประมวลภาพรดน้ำ วันสงกรานต์ ปี 2556
17
งานมหกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5
18
ประมวลภาพ งานเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดี Award party you' re the heroes
19
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนร่วม ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และกาญจนบุรี 
20
พิธีบทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ฯ
21
ประมวลภาพงานเชิดชูเกียรติ..วันเกษียณ 2556
22
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ เขียงใหม่ 27 สิงหาคม 2556
23
ประมวลภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย "ทัศนศึกษาดูงานการจัดการเรียนการศนอตามแนววอลดอร์ฟ ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี"
24
ประมวลภาพมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2557
25
ประมวลภาพพัฒนาบุคลากร ณ จังหวัดเชียงใหม่ 17 ม.ค.2557
26
อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบริการ หลักสูตรการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน OD
27
ประมวลภาพโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2 ณ จ.อุบลราชธานี 20-23 กันยายน 2557