กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
       วิสัยทัศน์ : ริเริ่ม สร้างสรรค์ แข่งขัน กระทำดี สามัคคี ก้าวหน้า พัฒนา การศึกษานางวรรณา ขวัญสืบ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

 งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา


นางสาวปิยะดา พรหมดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

 นางสาลี ชีประวัติชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ไปช่วยราชการ สพป.ตรัง เขต ๒นายธีระพล เพ็ชรนิล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


  งานส่งเสริมกิจการพิเศษ   นายทวีศักดิ์ บุญน้อย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

  งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน  นางชนินาถ ศรีวิเชียร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
All Right Reserved 2008 © Narathiwat Educational Service Area Office 2, ICT Center