หน่วยตรวจสอบภายใน
 
       วิสัยทัศน์ : หน่วยงานใสสะอาด การควบคุมภายในได้มาตรฐานนางจันทรรัตน์ อริยพฤกษ์

นักวิชากาตรวจสอบภายในชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 งานตรวจสอบการดำเนินงาน

นางสวนีย์ เอียดเจริญ
ครูช่วยราขการ

 

 
   
All Right Reserved 2008 © Narathiwat Educational Service Area Office 2, ICT Center