วิสัยทัศน์ : บริการดี มีน้ำใจ ฉับไว ทันกาลนางรัชนี มณีรัตน์โชติ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
(บริหารทั่วไป ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน)

 งานบริหารทั่วไป


นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนางสาววรรณวิมล โนวรรณา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการนางสาวอรนลิน คงสวัสดิ์
นักจัดการงานทั้วไปปฏิบัติการ


 งานประสานงาน

 


นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางบุญศรี รักการงาน
นักจัดการงานทั้วไปปฏิบัติการ
 
 งานประชาสัมพันธ์  


นายขวัญชัย สมสิน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางบุญศรี รักการงาน
นักจัดการงานทั้วไปปฏิบัติการ

  ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว  


นายประเสริฐ ปาณูปกรณ์
ช่างสีระดับ 4 / พนักงานขับรถยนต์

นายอนันต์ รามศรี
ช่างสีระดับ 4 / พนักงานขับรถยนต์

นายชัยพร สังข์ประสิทธิ์
ช่างสีระดับ 4 / พนักงานขับรถยนต์

นายธนา นงรัตน์
ช่างสีระดับ 3 / พนักงานขับรถยนต์
นายริน น้อยสร้าง
ช่างไม้ระดับ 4 / พนักงานขับรถยนต์  นักการ  


นายขนบ จันเอิบ
ช่างสีระดับ 4 / นักการภารโรง


นายปราโมทย์ แก้วเหลี่ยม
พรักงานรักษาความปลอดภัย


นายเสาร์แก้ว ใจตรง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
All Right Reserved 2016 © Narathiwat Educational Service Area Office 2, ICT Center