วิสัยทัศน์ : บริการดี มีน้ำใจ ฉับไว ทันกาล
 


นางเนตรนภิส เลิศเดชานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


งานบริหารการเงิน  


นางสาวนภา รัตนสกล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวรสสุคนธ์ ศรีสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  นางสุภาวดี ลายขวะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสุภลัคน์ เหวรมา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


 

 

 
   
    
All Right Reserved 2008 © Narathiwat Educational Service Area Office 2, ICT Center