กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
       วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนานักเรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง โดยจะส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนให้จัดทำ
นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา สนับสนุนให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูผู้สอน
ให้เทคนิควิธีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้นนายลาภวัต บุญธรรม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนิเทศ

  งานพัฒนาหลักสูตรและการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้


นายกนก ศิลาหม่อม
ศึกษานิเทศก์


นางรดา ธรรมพูนพิสัย
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

 งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 


นางวราภร แก้วสีขาว
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ


 
งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
 นางสาวซารีพะ ดีรี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
  งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   


นายบัญญา ศรีแก้ว
ศึกษานิเทศก์


  งานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา


นางฮาซานะห์ ชนมะอุง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
  งาน ก.ต.ป  


นางศรีสุดา รัตนพล
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
All Right Reserved 2008 © Narathiwat Educational Service Area Office 2, ICT Center