กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
       วิสัยทัศน์ : งานดี มึมุนษยสัมพันธ์ สำคัญที่บริการ ระบบงานประทับใจนางนภาพรรณ กูโน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ


นางสาวคนึงนิตย์ จินดา
ครูช่วยราชการ

 นางอารีซา บอเถาะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 


  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งนางงามฤดี ศรีคำขวัญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกนกพรรณ เพ็ชรแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  


นางเสาวภา แก้วมณีศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


  งานพัฒนาบุคคล  นายถวิล ดาแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  งานวินัยและนิติกร  

นางวรนารี เผ่าชู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

  
   
All Right Reserved 2016 © Narathiwat Educational Service Area Office 2 ,ICT Center