กลุ่มนโยบายและแผน
 
       วิสัยทัศน์ : เป็นมืออาชีพในการวางแผน เป็นเลิศ และโดดเด่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โปร่งใสในการบริหารงานงบประมาณ และมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบนายไพรินทร์ นวลกลับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

 งานวิเคราะห์งบประมาณนางสาวอรสา อาลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 

 งานติดตามและประเมินผล

 


นางณัฐชยา ทองรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  งานนโยบายและแผน  


นางสาวสุไรย๊ะ บันดาร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสุรินทร์ อาแว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


  งานข้อมูลสารสนเทศ  


นางสาวศิริพันธ์ บุญชูช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่ ฯ  


นายไพรินทร์ นวลกลับ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว


 
   งานธุรการ  


นางไอณี กำปงซัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


All Right Reserved 2008 © Narathiwat Educational Service Area Office 2, ICT Center