เคลือบหลุมร่องฟัน
บ้านลูโบ๊ะลือซง

การซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน
บ้านไม้ฝาด

ชี้แจงการทำทับทิมกรอบ
บ้านสุไหงโก-ลก

ทับทิมกรอบ
บ้านสุไหงโก-ลก

ประชุมครูประจำสัปดาห์
บ้านสุไหงโก-ลก

ประชุมครู
บ้านสุไหงโก-ลก

ใส่ปุ๋ยแปลงผัก
บ้านสุไหงโก-ลก

คัดกรองนักเรียนปัจจัยยากจน
บ้านสุไหงโก-ลก

การเรียนการสอนครูแดร์
บ้านสุไหงโก-ลก