ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
บ้านไม้ฝาด

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
บ้านไม้ฝาด

ฉีดพ่นหมอกควัน
บ้านสุไหงโก-ลก

ประชุมการควบคุมโรคไข้เลือดออก
บ้านสุไหงโก-ลก

มุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ
บ้านสุไหงโก-ลก

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการสอนครูภาษาไทย
บ้านสุไหงโก-ลก

อบรมการจัดทำ ปพ.6 ปพ.5
บ้านสุไหงโก-ลก

ประชุมปฏิบัติ​การสรุป​ ติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือนักเรียน​ที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน
บ้านสุไหงโก-ลก

อบรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ผลิตสื่อ) สำหรับครูบรรณารักษ์
บ้านสุไหงโก-ลก