สพป.นธ 2 จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกับวิทยากรเจ้าของภาษา ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา  


   เมื่อวันที่ 6-7 เม.ย. ที่ผ่านมา ชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.นธ 2 โดยนางฮาซานะฮ์ บินมะอุง ศึกษานิเทศก์ ได้ รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.นธ 2 ให้ดำเนินการจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1 ขึ้น ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมีสมาชิกชมรม NARA 2 ENGฯ CLUB รุ่นที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ สพป.นธ2 และผู้สนใจ จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้สามชิกได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กับวิทยากรเจ้าของภาษาโดยตรง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ชมรม ฯ ได้กำหนดไว้ โดยรูปแบบค่ายเน้นให้สมาชิกได้ใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ใช้กิจกรรมการแสดง เป็นสื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความสนุกสนาน และกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
สำหรับชมรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สพป.นธ 2 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 250 คน ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นธ 2 เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และสมาชิก รุ่นที่ 2 มีกำหนดเริ่มเรียน วันที่ 17 เม.ย.55
เวลา 16.30 – 17.30 น. โดยเรียน 2 วันต่อสัปดาห์ คือวันอังคารกับวันพุธ ณ ห้องประชุม สพป.นธ 2 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดที่ธุรการ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นธ 2 หรื่อที่ ศน.ฮาซานะฮ์ บินมะอุง โทรศัพท์ 087-2926819

เสนอข่าวโดย
บุญศรี  เมื่อ 2012-04-11