สพป.นราธิวาส เขต ๒ ปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖   


   วันที่ ๑๙ มี.ค.๕๖
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สพป.นราธิวาส เขต ๒ ซึ่งเป็นโครงการที่ สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณให้เขตพื้นที่ฯ ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อทำงานในช่วงปิดภาคเรียน โดยปีนี้ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้จ้างนักเรียน จำนวน ๒๖ คน มีโรงเรียนประสงค์เข้าร่วมโครงการ ๑๐ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ๓ คน โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ๓ คน ,โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน ๓ คน,โรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐ จำนวน ๓ คน,โรงเรียนบ้านตือระฯ ๓ คน ,โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ ๓ คน,โรงเรียนบ้านลาแล ๒ คน โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตา ๒ คน,โรงเรียนบ้านตือมายู ๒ คน และโรงเรียนบ้านกูวา อ.สุไหงปาดี ๒ คนทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีรายได้ระหว่างเรียน ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง รวมทั้งนักเรียนได้ฝึกทักษะด้านอาชีพ มีประสบการณ์การทำงานจริง โดยกำหนดให้นักเรียนทำงาน ๒๘ วัน ได้รับค่าตอบแทนวันละ ๒๐๐ บาท โอกาสนี้ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ได้ให้โอวาทว่า ขอให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และใช้เงินค่าตอบแทนที่ได้รับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากที่สุด

เสนอข่าวโดย
บุญศรี  เมื่อ 2013-03-19