สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะทำงานวางแผนจัดทำหลักสูตรอาเซี่ยน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  


   วันที่ ๑๙ เม.ย.๕๖
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้นางฮาซานะห์ บินมะอุง ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ดำเนินการประชุมวางแผนจัดทำหลักสูตรอาเซี่ยนกลุ่มสาะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ณ ห้องประชุม สพป.นราธิวาส เขต ๒ โดยมีคณะทำงานโครงการ ฯ และผู้ประสานงานของ ศูนย์ PEER ในสังกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการจัดทำหลักสูตรอาเซี่ยน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ซึ่งจะเริ่มขับเคลื่อนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้ พร้อมนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือการจัดค่ายภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียนขยายโอกาส ,ค่ายครู ผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.๔,๕,๖ และค่ายนักเรียน ป.๔,๕,๖

เสนอข่าวโดย
น้ำใส  เมื่อ 2013-04-19