ข่าวย้อนหลัง

สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดประชุมทีมงานวิทยากรการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
2017-06-14
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน จัดเจ้าหน้าที่มอบกระเช้าอินทผาลัมให้ผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนพื้นที่่ใกล้สำนักงานในโอกาสเดือนรอมฎอน
2017-06-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดก่ารฝึกอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา (เด็กพิการเรียนรวม)
2017-06-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเป็นประธานการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของ รร.บ้านสุไหงโก-ลก
2017-06-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในกิจกรรม “กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”
2017-06-07
คณะเจ้าหน้าที่ของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมรับฟังบรรยายการใช้บริการ PROMPT PAY จากเจ้าหน้าของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2017-06-07
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ อ.ตากใบ
2017-06-07
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงาน/นวัตกรรม การเรียนรู้ STAM ศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กับสพป.นราธิวาส เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนิคมพัฒนา10
2017-06-06
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
2017-06-02
สพป.นราธิวาส ๒ เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา(ไทย-มลายู)
2017-06-02
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม กิจกรรมการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒
2017-06-01
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมรองฯและหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ เข้าร่วมประชุมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแเนภาคใต้ โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธาน
2017-06-01
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปี ๒๕๖๐
2017-06-01
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดาของรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2
2017-05-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนวิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านศักยภาพผู้เรียนเชิงกระบวนการ(ศตวรรษที่21)
2017-05-26
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมค่ายยุวชนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2017-05-26
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาทักษะงานอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ประจำปี๖๐
2017-05-26
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมครูวิชาการ โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพสู่สถานศึกษา(ระยะที่1)
2017-05-26
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายยุวชนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2017-05-26
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พบปะพูดคุยกับวิทยากรอิสลามศึกษาจำนวน 133 คน
2017-05-26
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต2 พปปะ พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา
2017-05-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ประจำปีการศึกษา 2559
2017-05-26
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ อ.แว้ง เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม
2017-05-16
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมประชุมการเตรียมการรักษาความปลอดภัยประชาชนรับเปิดเทอม อ.ตากใบ
2017-05-16
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศโครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำ ประจำปี ๒๕๖๐
2017-05-11
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะผู้บริหารเตรียมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
2017-05-09
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน STEM Education
2017-05-09
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิด การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
2017-05-09
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2017-05-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบจากเลขาธิการ กพฐ. ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560
2017-04-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการร่วมกันพิจารณาขอรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติ ประจำปี พ.ศ.2559 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2017-04-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2017-04-21
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนและอดีตนักเรียนของ รร.ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
2017-04-18
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ เยี่ยมนักเรียนโครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
2017-04-12
นิเทศและตรวจเยี่ยมค่ายย่อยที่3 จังหวัดนราธิวาส ในงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่12
2017-04-10
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
2017-04-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (2 เมษา รวมใจน้อมเกล้า ประจำปี 2560)
2017-04-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมถวายราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพิธีรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า (รัชกาลที่ 3) ประจำปี 2560
2017-04-02
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดค่ายฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังประสบอุทกภัย โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา อ.สุไหงโก-ลก
2017-04-02
รอง ผอ.สต ๒ สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และครูแนะแนว ร่วมประชุม Video Conference การขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
2017-04-02
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมประธานศูนย์เครือข่าย ๕ อำเภอร่วมรับฟังการแถ ลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๐ ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบ ๖ เดือน และแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี
2017-03-31
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการเสริมสร้างโอกาสทางทางการศึกษาและการมีงานทำ นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 240 คน
2017-03-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ไปร่วมกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้าพบปะหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส
2017-03-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง อ.ตากใบ ในงานวันแห่งความสำเร็จ
2017-03-16
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579)ของกระทรวงศึกษาธิการ
2017-03-16
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการนำเสนอผลงาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐาน ขับเคลื่อนนโยบาย PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
2017-03-13
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนตามมาตรการรักษาความปลอดภัยนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2560 จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา
2017-03-13
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT นักเรียนชั้น ป.๓ ในสังกัด ทั้ง ๕ อำเภอ
2017-03-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน (ครั้งที่ 1/2560) เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานราชการต่าง ๆ
2017-03-08
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ และผอ.กลุ่มงาน ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
2017-03-03
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษารัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย ณ โรงเรียนบ้านบางขุนทอง อ.ตากใบ
2017-03-03
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ ให้กำลังใจคณะกรรมการบันทึกผลคะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.๑-๔
2017-03-01
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะศึกษานิเทศก์ ในสังกัดรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาครูแบบ PLC และ ผอ.สพป.ทั่วประเทศ
2017-03-01
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบของการสอบคัดเลือกและสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2017-02-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาทน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2017-02-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการสอบอ่านเขียนภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.๑-ป.๒
2017-02-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติโครงการสานฝัน ปันรัก สร้างบ้านให้น้อง CCF ร่วมกินน้ำชาและบริจาคระดมทุนสร้างบ้านให้กับเด็กนักเรียนจำนวน ๔ คน
2017-02-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ต้อนรับนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ในฐานะประธานคณะกรรมการการดำเนินงานสถานราชการสะอาด ภูมิทัศน์น่าอยู่ น่าทำงาน
2017-02-22
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมครูผู้สอนอนุบาล ๒ ชี้แจงการประเมินพัฒนานักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
2017-02-22
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ นิเทศติดตามโรงเรียนในพื้นที่ อ.ตากใบ
2017-02-21
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมครูปฐมวัยกรอกข้อมูลระบบออนไลน์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
2017-02-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมชี้แจงการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) / การทดสอบอ่านออกเขียนได้ / การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
2017-02-21
ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมรักษาความปลอดภัยให้กับ รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก
2017-02-21
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสารที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย (มนท.)
2017-02-16
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้นายลาภวัตร บุญธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงขยายผลการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลน์
2017-02-15
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไม้ฝาด อ.แว้ง
2017-02-15
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณโครงการ ส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2017-02-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประเมินโรงเรียนตามโครงการพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก
2017-02-06
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน (เล่มที่ 40)
2017-02-06
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมรองผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ และศึกษานิเทศก์ เยี่ยมสนามสอบโอเน็ต โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
2017-02-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ เยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี
2017-02-04
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมแสดงความยินดี กับ ด.ช.อามีรูล บินเจ๊ะนุ นักเรียนชั้น ม.๑ โรงเรียนบ้านสากอ อ.สุไหงปาดี ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
2017-02-02
นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
2017-02-02
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙
2017-02-02
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดประชุมกรรมการ การจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
2017-01-31
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะเจ้าหน้าที่แจกน้ำดื่มให้โรงเรียนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
2017-01-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะเจ้าหน้าที่ นำน้ำดื่มแจกโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม
2017-01-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมโรงเรียนน้ำท่วมพร้อมนำนำ้ดื่มมอบให้โรงเรียนเสริมสร้างขวัญกำลังใ
2017-01-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสตมวาร(๑๐๐)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2017-01-27
ผอ สพป.นราธิวาส เขต ๒ บันทึกข้อตกลง (MOU) กับผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ ตามขั้นตอนการบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ของสพฐ.
2017-01-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าร่วมประกอบพิธีบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู (ครั้งที่ 61) ประจำปี 2560
2017-01-19
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมพิธีจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ ศูนย์เครือข่ายอำเภอแว้ง
2017-01-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือน้องนักเรียนภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย
2017-01-17
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้นายภิรมย์ จีนธาดา รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
2017-01-13
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานการประชุมพิจารณาและบูรณาการการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณตามจุดเน้น ๖ ยุทธศสาตร์ ภายใต้ชุดโครงการยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ๓๕ ชุด โครงการ ๔๔ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2017-01-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า อ.สุไหงโก-ลก
2017-01-11
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะครูผู็สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการประชุมเชิงฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
2017-01-10
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมหารือแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษาผผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
2017-01-09
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติ (O-NET)ปีการศึกษา ๒๕๕๙
2017-01-09
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมตัวแทนผู้บริหาร วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ปรึกษาหารือเรื่องการสร้างห้องละหมาด
2017-01-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำข้าราชการในสังกัด ประกอบด้วย นายนุกูล ชูนุ้ย,นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ,นายภิรมย์ จีนธาดา รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วประชุม Conference แนวทางการคัดเลือกโรงเรียน ICU ณ ห้องประชุมConference ส
2016-12-30
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ และเจ้าหน้าที่นำกระเช้าอวยพรปีใหม่หน่วยงานในพื้นที่ อ.แว้งและอ.สุคิริน
2016-12-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ (ครั้งที่ 66) ประจำปีการศึกษา 2559
2016-12-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจกับคณะครู และนักเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ (ครั้งที่ 66) ประจำปีการศึกษา 2559
2016-12-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า อ.สุไหงโก-ลก
2016-12-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมรองผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมติดตามการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ"สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
2016-12-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559
2016-12-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า ประจำเดือนธันวาคม 2559
2016-12-17
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะผู้บริหารและครูวิชาการในกิจกรรม นิเทศก์สัญจรวิชาการ อ.ตากใบ
2016-12-13
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดกิจกรรมนิเทศสัญจร ยกระดับคุณภาพผู้เรียน นำคณะ ศน.ชี้แจงนโยบายสำคัญ
2016-12-13
สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเชิงรุก นำขบวนทัพ ศน. สัญจรลงพื้นที่ “นิเทศสัญจรวิชาการ” กระตุ้นผู้บริหารและครูวิชาการเดินหน้านโยบายสำคัญอย่างจริงจัง
2016-12-07
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประเมินโรงเรียนตามโครงการพื้นที่ อ.ตากใบ
2016-12-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงานตามนโยบายของรัฐบาล
2016-12-01
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ
2016-11-30
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมชี้แจงเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ระดับสำนักงานเขตพื้นที่
2016-11-30
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ครูในโครงการเพชรในตม
2016-11-30
สำนักงานลูกเสือสพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี ๒๕๕๙
2016-11-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ผอ.โรงเรียน ข้าราชการและนักเรียน รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณตามโครงการโรงเรียนชุมชนคุณธรรม ประจำปี ๒๕๕๙
2016-11-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
2016-11-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
2016-11-17
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดเวทีประชาคมการนำโรงเรียนไปใช้ประโยชน์
2016-11-16
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะและให้โอวาทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่
2016-11-10
รอง ผอ.สพป.นราธฺวาส เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาซูรอสัมพันธ์ โรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐
2016-11-10
คณะกรรมการการรับนักเรียนของสพป.นราธิวาส เขต ๒ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการการรับนักเรียนของสพป.นราธิวาส เขต ๑-๓ ณ ห้องประชุม สษลากลางจังหวัดนราธิวาส
2016-11-09
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดร่วมแสดงความยินดีกับผอ.โรงเรียนบ้านโคกตาคนใหม่
2016-11-08
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมต้อนรับนายอำเภอตากใบ
2016-11-08
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมโรงเรียนบ้านปะดะดอ อ.ตากใบ
2016-11-07
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ อ.สุคิริน ในโอกาสเเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
2016-11-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ เยี่ยมโรงเรียนรับเปิดเทอมใหม่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
2016-11-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมรัฐ แก้วสังข์ ในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
2016-11-04
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมแปลอักษร สุไหงโก-ลก ทำดีเพื่อพ่อ แสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2016-11-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2016-11-03
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้นายนุกูล ชูนุ้ย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ซึ่งรับผิดชอบโรงเรียนในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสต้อนรับเปิดเทอมที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โ
2016-11-02
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมโรงเรียนตอนรับเปิดเทอมวันแรก
2016-11-01
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ในฐานะรอง ผอ.เขต ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯเป็นประธานประชุมกลุ่มนิเทศเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม
2016-10-31
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พบปะคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด
2016-10-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมนายลาภวัตร บุญธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการใช้สื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Confarence
2016-10-27
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงงานวัฎจักรการสืบเสาะระดับปฐมวัย ให้กับครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 3
2016-10-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
2016-10-25
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559
2016-10-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสารคมนาคมและการสื่อสารทาง Internet ประจำปี 2559
2016-10-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2016-10-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2016-10-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2016-10-17
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ชี้แจงแนวทางพัฒนาพนักงานราชการและลูกจ้าง ในสังกัด
2016-10-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสพป.นราธิวาส เขต2ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560
2016-10-14
ผอ.สพป.นราธืวาส เขต 2เป็นประธาน จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2559 โดยใช้ชื่องานว่า ความทรงจำ อันทรงคุณค่า ณ ห้องธารทอง โรมแรมมารีน่า
2016-09-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการศูนย์เครือข่ายอำเภอแว้ง ประจำปี ๒๕๕๙
2016-09-27
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ และผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นราธิวาส เขต ๑ในฐานะผู้แทน ผอ.กศจ.นราธิวาส ร่วมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านโคกโก อ.สุไหงปาดี
2016-09-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
2016-09-25
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายสมบูรณ์ นงรัตน์ บิดานายธนา นงรัตน์ ช่างสีระดับ3 สพป.นราธิวาส เขต ๒
2016-09-21
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ เข้ารับการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับโนเขตตรวจราชการ ๘
2016-09-21
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2พบปะพูดคุยกับคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกโก อ.สุไหงปาดี เพื่อ หารือถึงแนวทางการดำเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
2016-09-16
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
2016-09-16
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์กลุ่มงานเรียนร่วมและคณะครู ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอ Best Practices ด้านการจัดการเรียนรวม
2016-09-13
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถของนักเรียน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๕๙
2016-09-13
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมพิธีลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด"
2016-09-13
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรม ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต"
2016-09-10
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต"
2016-09-09
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ๕๐ โรงเรียนนำร่องพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด ขยะเหลือศูนย์
2016-09-09
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีละหมดฮายัติ ขอดุอาร์จากองค์อัลเลาะห์ และเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง
2016-09-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 ในนาม รมช.ศึกษาธิการ และเลขาธิการ กพฐ.มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2016-09-07
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
2016-09-06
สพป.นราธิวาส เขต ๒ อบรมครูบรรณารักษ์ ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2016-09-06
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน
2016-09-06
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๙
2016-09-06
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมจินตคณิตสู่ชั้นเรียน
2016-09-05
ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและแม่ครัวเข้ารับการอบรมพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนตามมาตรฐานโภชนาการสุขาภิบาลและอาหารปลอดภัยระดับเขตพื้นที่
2016-09-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้ นายวิเชษฐ์ ไชยบุญมา ผอ.โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ ในฐานะที่เป็นคณะทำงานกองทุนอาหารกลางวัน สพฐ.พบปะคณะครูที่เข้ารับการประชุมอบรมพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนตามมาตรฐานโภชนาการสุขาภิบาล และ อาหารปลอดภัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2016-09-03
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกับผอ.โรงเรียนและคณะครูโครงการยกระดับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนปี 2559
2016-09-03
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะครูปฐมวัยนำร่องการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายู)
2016-09-03
รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ความสุขความทรงจำไม่มีวันสิ้นสุด...ของศูนย์เครือข่ายกายูคละ-เอราวัณ อ.แว้ง
2016-09-03
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมครูปฐมวัยนำร่องการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายู)
2016-09-01
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมรวมใจปลูกป่าพรุสิรืนธร เฉลิมพระเกียรติมหามงคล ๗๐ ปี ครองราชย์ราชา และเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ องค์ราชินี จังหวัดนราธิวาส
2016-08-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูในศตวรรษที่ ๒๑ กับการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านศักยภาพผู้เรียน เชิงกระบวนการ
2016-08-29
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒นำคณะ ผอ.โรงเรียนจัดกิจกรรมเลี้ยงส่งมุทิตาจิตผู้บริหารโรงเรียนและรักษาการที่เกษียณอายุราชการ
2016-08-29
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ศึกษาดูงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
2016-08-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประกวดและนำเสนอผลงานที่มีวิธีปฎิบัติเป็นเลิศ (Best Practics) ของโรงเรียนในฝัน
2016-08-28
โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ จำนวน ๔๕ โรงเรียน เข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2016-08-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2พร้อม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ กรณีปกติ งวดที่2และบูรณาการรอบที่2ประจำปี งปม.2559ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2016-08-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมรองฯร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้
2016-08-24
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อ.สุไหงปาดี "สุไหงปาดีเกมส์ 2016"
2016-08-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 รับการประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกลยุทธ์ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2559
2016-08-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2559
2016-08-14
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแสดงออกถึงความจงรักภักดี สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชินีนาถ ในวโรกาส ๑๒ สิงหา มหาราชินี
2016-08-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2559
2016-08-12
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนของโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก (ม่วง-ขาวเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2559
2016-08-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมเตรียมการรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่แลกลยุทธ์ สพฐ.
2016-08-11
เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ รองรับ การจัตั้งกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
2016-08-11
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบนโยบายข้อราชการสำคัญในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน (ครั้งที่ 2/2559)
2016-08-11
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ อ.แว้ง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กบอ.สัญจร อำเภอแว้งประจำเดือนสิงหาคม
2016-08-09
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพอดีต ผอ.โรงเรียนอิสลามบำรุง
2016-08-09
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงประเมินโรงเรียนบ้านบาโง อ.แว้ง
2016-08-09
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมครูผู้ดูแลระบบบัญชีของโรงเรียน
2016-08-09
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี (รุ่นที่ 1)
2016-08-08
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดการแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี ๒๕๕๙
2016-08-06
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวสุไหงโก-ลก ออกเสียงประชามติ ๗ สิงหาคมนี้
2016-08-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมรองผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ต้อนรับคณะนิเทศอาสาตรวจโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา
2016-08-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำหรับครู และนักเรียน
2016-08-04
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดโครงการค่ายทักษะชีวิต "เยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"นักเรียนขยายโอกาส
2016-08-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา
2016-07-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา
2016-07-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
2016-07-25
รอง ผอ.สพป.นธ.2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง รร.บ้านแว้ง ตามโครงการ อาหารเสริมเพื่อน้อง แก้ปัญหา ภาวะทุพโภชนาการ กิจกรรมอาหารยามเช้า
2016-07-24
คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศประจำปี ๒๕๕๙ ประเมินโรงเรียนบ้านบอเกาะ อ.สุไหงปาดี
2016-07-24
คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศประจำปี ๒๕๕๙ ประเมินโรงเรียนวัดทรายขาว อ.ตากใบ
2016-07-24
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"โรงเรียนสุจริตเครือข่าย ๒๐ %
2016-07-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมคณะ เข้าประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
2016-07-22
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านตาเซ๊ะเหนือ
2016-07-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
2016-07-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญถวายเทียนพรรษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559
2016-07-17
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๙
2016-07-14
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ประเมินความยั่งยืนต้นแบบของโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนบ้านมูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก
2016-07-13
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
2016-07-12
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมสะเต็มศึกษา
2016-07-09
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อม รอง ผอ.สพป.นราะิวาส เขต ๒ และเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ในเดือนรอมฎอนและเทศกาลฮารีรายอ
2016-07-05
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะครูสอนปฐมวัยในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์ ๖ กิจกรรมหลัก สำหรับครูปฐมวัยที่จบไม่ตรงสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
2016-07-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานในพิธีมอบสื่่อเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์จากมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
2016-06-28
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, นายอำเภอสุไหงโก-ลก/ผอ.ศปก.อ.สุไหงโก-ลก,ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 36 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
2016-06-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุคาร์บอมส์แผงลอยถนนเทศปฐม เสริมสร้างขวัญกำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน
2016-06-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดอบรบครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาเพิ่มศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตให้นักเรียน
2016-06-20
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบของการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
2016-06-20
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ร่วมงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ (ครั้งที่ 7)
2016-06-20
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระยะที่2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านศาลาใหม่
2016-06-17
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส เร่งรัดติดตามการดำเนินงานในการบริหารงบประมาณของส่วนราชการในพื้นที่
2016-06-17
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ต้อนรับคณะติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลารู้ ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
2016-06-17
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบระบบ CCTV
2016-06-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
2016-06-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงจาก กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า) เข้าเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจกับคณะครูของ รร.ในสังกัด
2016-06-16
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง
2016-06-16
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำหัวหน้าส่วนงานการศึกษา และบุคลากรครู ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงจากสำนักประสานการศึกษาและรัฐวิสาหกิจ ศูนย์สันติสุข กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า)เยี่ยมโรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง
2016-06-16
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานประชุมศูนย์เครือข่ายอ.แว้ง จัดทำปฏิทินกิจกรรมพร้อมพบปะผู้บริหาร
2016-06-16
ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมกับศูนย์ PEER,EBEและ NARA2engclub จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2016-06-15
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ผอ.กลุ่มงานต่างๆพร้อมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
2016-06-08
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เตรียมคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ
2016-06-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
2016-06-07
ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการประชารัฐรุ่นพิเศษ ประชุมสัมมนาการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม
2016-06-06
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐรุ่นพิเศษ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)กับมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น สร้างภาคีเครือข่ายสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนโรงเรียนชายขอบจังหวัดภาคใต้
2016-06-06
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของอดีตครู รร.วัดชลธาราสิงเห (เสารศึกษาคาร) และอดีต อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
2016-06-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ชาวนรารักษ์สะอาด”
2016-06-03
คณะทำงานลูกเสือ จากสำนักงานลูกเสือสพป.นราธิวาส เขต ๒ นำกองลูกเสือเนตรนารีเข่าร่วมแข่งขันประกวดระเบียบแถวตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับจังหวัด
2016-06-02
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ วางพวงหรีดเคารพศพและแสดงความไว้อาลัยมารดาของนายประสิทธิ์ น้ำสมบุญ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห
2016-06-02
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมผอ.สกสค. เยี่ยมเยียนโรงเรียนรอมาเนีย สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน อ.แว้ง
2016-06-02
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบข้าวสารให้นักเรียนและ ชรบ .โรงเรียนบ้านแว้ง ในโอกาสใกล้ถึงเดือนรอมฎอน
2016-06-02
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานพิธีมอบรั้วโรงเรียนบ้านแว้ง
2016-05-31
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ประจำปี 2559
2016-05-28
คณะกรรมการจัดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี ๒๕๕๙ ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดค่าย ๓-๕ มิ.ย.๕๙
2016-05-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตำรวจชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมตามโครงการตำรวจ D.A.R.E. ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) อำเภอตาก
2016-05-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
2016-05-27
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๙ ประเมินโรงเรียนตามแผน
2016-05-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ บรรยายพิเศษหัวข้อ การจัดทำ Best Practice ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน
2016-05-25
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี ๒๕๕๙
2016-05-24
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ทบทวนภารกิจและกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน ตามโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล
2016-05-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้นายนุกูล ชูนุ้ย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ผ่านหลักสูตร D.A.R.E.ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙จำนวน ๙ ทุนๆละ ๕,๐๐๐ บาท
2016-05-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ ไปต่อระดับจังหวัด
2016-05-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดาของ ผอ.รร.บ้านมือบา ณ วัดทองดีประชาราม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
2016-05-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (ประชารัฐรุ่นพิเศษ) ประจำปี 2559
2016-05-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมหารือโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี ๒๕๕๙
2016-05-19
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมโรงเรียนต้อนรับเปิดเทอมใหม่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
2016-05-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ ผอ.รร.บ้านมือบา ณ วัดทองดีประชาราม อ.สุไหงโก*ลก จ.นราธิวาส
2016-05-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดสดทางไกลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ภายใต้ชื่อ “นายกพบเพื่อนครู”
2016-05-17
ผอ.สพป.นราธิวาส เชต 2 กล่าวทักทายและพบปะพูดคุยกับพนักงานราชการที่เข้าทำงานใหม่ใน รร.สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
2016-05-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ชื่อ “มิติใหม่การศึกษาเดินหน้าประเทศไทย”
2016-05-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ครูของ รร.บ้านซรายอ
2016-05-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2016-05-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบนโยบายข้อราชการที่สำคัญต่าง ๆ ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา (ครั้งที่ 1/2559)
2016-05-11
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์สุไหงปาดี”หวังสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบายรัฐบาล ราษฎร์-รัฐร่วมใจ สร้างตำบลสันติสุข
2016-05-03
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมรองผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อม รักษาความปลอดภัยครู
2016-05-02
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่เยี่ยมปลอบขวัญพนักงาน รปภ.ประสบอุบัติเหตุ
2016-04-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนพัฒนาการศึกษา ของรร.ในสังกัด
2016-04-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมพิธีปิดโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2016-04-26
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ให้โอวาท ด.ช.ฟิรดาวส์ เจ๊ะมะ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ที่ได้ัรับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 25 ตัวแทนนักฟุตบอลที่เข้าร่วมโครงการ "ฮีโร สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง "5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2016-04-18
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่แห่งใหม่
2016-04-18
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมขี้แจงเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนประชารัฐ ให้กับโรงเรียนนำร่องในโครงการ
2016-04-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่อ “สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้”
2016-04-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ “2 เมษา รวมใจน้อมเกล้า”
2016-04-07
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นในสำนักงานฯ
2016-04-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพิธีรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า (รัชกาลที่ 3) ประจำปี 2559
2016-04-03
สพป.นราธิวาสเขต ๒ ในฐานะศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมกัน
2016-03-25
ผอสพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อ.สุไหงปาดี
2016-03-25
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒มอบหมายให้ รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นป.๖ ที่ผ่านโครงการครูแดร์
2016-03-25
รองผอสพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมกิจกรรม "จิบกาแฟ แชร์ความคิด พิชิตงาน"อ.สุไหงโก-ลก
2016-03-25
รองผอ.สพป.นราธิวาสเขต ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดานางจันทร์ ไชยศรี ลูกจ้าง ในสำนักงานฯ
2016-03-25
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙
2016-03-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เตรียมความพร้อมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตพิเศษ
2016-03-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภาคฤดูร้อน) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.นราธิวาส เขต ๑
2016-03-12
รร.วัดทรายขาว สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ภายใต้ชื่อ “ปันน้ำใจให้น้องทรายขาว”
2016-03-11
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงศึกษาธิการในการตรวจเยี่ยมการเปิดคลินิคฟุตบอล โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2016-03-10
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
2016-03-10
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอตากใบเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
2016-03-10
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หรือ NT
2016-03-06
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
2016-03-03
สพป.นราธิวาส จัดการประชุมเพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
2016-03-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก
2016-02-29
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
2016-02-29
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนาม O-NET โรงเรียนในพื้นที่ อ.ตากใบ และ อ.สุไหงปาดี
2016-02-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ รร.ในสังกัด
2016-02-28
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดอบรมหลักสูตรครู D.A.R.E รุ่นที่ 2 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส
2016-02-28
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) สำหรับสนามสอบของ รร.ในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
2016-02-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศน์ ส่งข้อสอบO-NET ศูนย์ประสานงานสนามสอบ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห อ.ตากใบ
2016-02-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีมอบรถจักรยานพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อพระราชทานให้กับนักเรียนในสังกัด ที่ยากจนและด้อยโอกาส
2016-02-25
สพป.นราธิวาส เขต 2 รับมอบรถจักรยานพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อพระราชทานให้กับนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส
2016-02-25
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559
2016-02-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดาของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ
2016-02-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559
2016-02-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเพื่อพบปะหารือในข้อราชการต่าง ๆ กับประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด และการอบรมเพื่อขยายความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Smart Obec และ Smart Area
2016-02-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเพื่อพบปะหารือในข้อราชการต่าง ๆ กับประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด
2016-02-16
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET
2016-02-16
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
2016-02-12
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบทุนช่วยเหลือทางการศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการยกระดับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
2016-02-12
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการยกระดับการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน
2016-02-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทรายขาว อ.ตากใบ ให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปันน้ำใจให้น้องทรายขาว
2016-02-12
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานประชุมทีมงานบริหาร ขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา และจัดระบบสำนักงานเขตแห่งใหม่
2016-02-10
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้นายนุกูล ชูนุ้ย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับ ฯพณฯ ท่าน H.E.Philip Calvert,Ambassador เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย
2016-02-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 แสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัด ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
2016-02-08
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เตรียมจัดค่ายกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.๖
2016-02-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานประชุมร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒
2016-02-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต2 พบปะคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา(I-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับสนามสอบ
2016-02-04
สพป.นราธิวสา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑
2016-02-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2016-01-31
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมต้อนรับ พล อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2016-01-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู (ครั้งที่ 60) ประจำปี 2559 สำหรับ รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก
2016-01-21
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอสุคิริน
2016-01-16
รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ ร่วมงานวันครู อำเภอแว้ง
2016-01-16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จัดงานวันครู ประจำปี 2559 เป็นที่ 60
2016-01-16
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี ๒๕๕๙
2016-01-15
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข นราธิวาสยิ้ม ประจำปี ๒๕๕๙
2016-01-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒
2016-01-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมงานวันเด็ก ที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (สวน ร.๕)
2016-01-11
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานจัดงานวันเด็ก วันปีใหม่ อาเซียนเดย์ และงานเมาลิด โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง อ.ตากใบ
2016-01-11
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๘ปี ถวายแด่สมเด็จพระเทพศีลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
2016-01-10
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
2016-01-08
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๕๙ สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรในสังกัด
2015-12-30
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลในกิจกรรม กีฬาสัมพันธ์ สานฝันสู่อาเซียน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
2015-12-30
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอ.สุไหงโก-ลก หารือ การจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2015-12-30
รอง สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู ในโครงการติดตามประเมินผลการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องทายาทผู้ประสบเหตุจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2015-12-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมงานการรวมพลังกำลังภาคประชาชน/กำลังประจำถิ่นของ ศปก.อำเภอสุไหงโก-ลก
2015-12-23
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2015-12-21
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีรดน้ำศพบิดาของผอ.โรงเรียนบ้านสายะ อ.สุไหงปาดี
2015-12-18
ผอ.สพปนราธิวาส เขต ๒ ประชุมปรึกษาหารือ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ และ ผอ.กลุ่มงานต่างๆ เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนนโยบาย การศึกษา ปี ๒๕๕๙
2015-12-17
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์
2015-12-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช (จังหวัดนราธิวาส)
2015-12-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมสนามแข่งขัน ให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน
2015-12-11
สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "ตารีอีนา"จาก โรงเรียนบ้านสามแยก อ.แว้ง แสดงในบูธนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
2015-12-11
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ในการแข่งขัยศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ สนามต่างๆ
2015-12-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
2015-12-10
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558)
2015-12-06
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน เข็มกลัดพระราชทาน และสายรัดข้อมือพระราชทาน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”
2015-12-06
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558)
2015-12-06
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558)
2015-12-05
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมผู้บริหารโรงเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.สุไหงปาดี
2015-12-05
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ของ โรงเรียนบ้านโคกงู อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
2015-12-05
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2558
2015-11-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบนโยบายข้อราชการที่สำคัญต่าง ๆ ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา (ครั้งที่ 5/2558)
2015-11-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมกับ จ.นราธิวาส เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”
2015-11-25
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการชั้นเรียนปฐมวัยด้วยทักษะการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง"
2015-11-25
คณะติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์ รร.บ้านสุไหงโก-ลก
2015-11-20
คณะติดตามและประเมินผลฯจาก สพฐ.ติดตามเชิงประจักษ์ การขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"รร.บ้านกลูบี อ.สุไหงปาดี
2015-11-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 – 2562
2015-11-19
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " เชิงประจักษ์
2015-11-19
สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบกระเช้าเยี่ยมปลอบขวัญหน่วย รปภ.ครูที่ได้รับบาดเจ็บจากระเบิด
2015-11-17
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรโครงการ D.A.R.E.
2015-11-17
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงานจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2015-11-15
โรงเรียนบ้านสะปอม อ.ตากใบ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ ให้ความรู้งานวิสาหกิจเยาวชน บ้านบูยา ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
2015-11-12
นักเรียนโรงเรียนบ้านกลูบีชั้น ป.๖ จำนวน ๒๓ คน เรียนรู้สิ่งดีๆในท้องถิ่น ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "Travel to learn languages"
2015-11-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ประเมินโรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
2015-11-11
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนายอำเภอสุไหงโก-ลกคนใหม่
2015-11-09
โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงจัดกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิต ครูวุฒิศักดิ์ ศรีหวัง ย้อนหลัง
2015-11-06
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
2015-11-06
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานเทศก์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังโรงเรียนในพื้นที่ อ.แว้ง
2015-11-06
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
2015-11-06
เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านกลูบี อ.สุไหงปาดี กับกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
2015-11-05
ศึกษานิเทศก์ ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี
2015-11-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLIT โรงเรียนบ้านสากอ อ.สุไหงปาดี
2015-11-04
เริ่มแล้ว "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "๑๒ โรงเรียนนำร่อง ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ กิจกรรมหลากหลายครอบคลุม ๔ หมวด๑๖กิจกรรม
2015-11-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด
2015-11-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ติดตามการขับเคลื่อนโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "โรงเรียนในพื้นที่ อ.แว้ง
2015-11-03
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " วันแรกของการเปิดเทอม โรงเรียนนำร่อง
2015-11-03
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนให้กำลังใจ ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน วันแรกของการเปิดเทอม
2015-11-03
สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ครูพิมพ์ฉวี พรมมิตร ครูโรงเรียนอิสลามบำรุง อ.สุไหงปาดี
2015-11-03
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "กับ ๑๒ โรงเรียนนำร่อง กำหนด Road Map พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2015-10-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558
2015-10-27
คณะทำงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ระดับเขตพื้นที่ ประชุมเตรียมการขับเคลื่้อนตามแผนดำเนินการนิเทศ
2015-10-22
รอง สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมประชุมผู้ประสานงานกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัดและอำเภอ
2015-10-22
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมรับโลห์รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปี ๒๕๕๖
2015-10-20
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ นำคณะ รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการโรงเรียนนำร่อง 12 โรงเรียน ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ผ่านระบบ
2015-10-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
2015-10-11
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนโรงเรียนบ้านตาบา ปี ๒๕๕๘ ตาบา เกม 2015
2015-10-08
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมการพิจารณาการเลือกประธานกรรมการ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
2015-10-07
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ บันทึกรายการ Focus สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ โรงเรียนบ้านศาลาอูมา อ.แว้ง
2015-10-06
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ติดตามการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้น ป.๑ ท้าพิสูจน์ เด็กนรา ๒ อ่านออกเขียนได้ทุกคน
2015-10-06
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้น ป.๑ วันที่ ๕ ตุลาคม พร้อมกันทั่วประเทศ
2015-10-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานเลี้ยงเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ของบุคลากรในสังกัด
2015-10-01
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานจัดงานกตเวทิตาจิต กษิณาลัย "น้อมดวงใจคารวะ"แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๕ คน
2015-09-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการออกข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘ กับคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี
2015-09-24
สพป.นราธิวาส เขต ๒จัดกิจกรรมกตเวทิตาจิตผูู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ที่มีอายุครบเกษียณราชการ ประจำปี ๒๕๕๘
2015-09-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา จ.อุดรธานี
2015-09-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ และเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าเยี่ยมให้กำลังใจผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
2015-09-17
คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่โรงเรียนบ้านแว้ง
2015-09-17
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปี ๒๕๕๘
2015-09-17
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะบุคลากรในสังกัด เตรียมการจัดเก็บข้อมูลการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
2015-09-17
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
2015-09-15
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยวันแรก ณ หอประชุมที่ว่าการอ.สุไหงโก-ลก
2015-09-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะผู้บริหารและครู ผู้เข้ารับการอบรม พัฒนาระบบ My office ปี ๒๕๕๙
2015-09-15
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๙
2015-09-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด
2015-09-11
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมประกวดสมาชิกยุวเกษตรกร
2015-09-11
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
2015-09-10
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาปาเสมัสเกมส์ประจำปี ๒๕๕๘
2015-09-09
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
2015-09-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ภายใต้ชื่องาน “พิกุลทองเทิดไท้ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนา”
2015-09-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าเยี่ยมอาการป่วยของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
2015-09-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 ปิดกิจกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและตลาดนัดนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558
2015-09-01
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ
2015-09-01
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมทีมงาน รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ,ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มหารือ ขับเคลื่อนนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2015-09-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพบรรยากาศของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและตลาดนัดนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (ตอนที่ 2)
2015-08-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพบรรยากาศของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและตลาดนัดนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (ตอนที่ 1)
2015-08-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและตลาดนัดนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558
2015-08-29
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะศึกษานิเทศก์ ไปร่วมกิจกรรมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2558 ณ รร.วัดประดิษฐ์บุปผา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
2015-08-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ รับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
2015-08-27
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ บรรยายพิเศษ การเผยแพร่คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสำหรับคณุผู้สอน
2015-08-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล และกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
2015-08-24
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ “หนึ่งใจ...หนึ่งธรรมะ”มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
2015-08-21
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดอบรมครูปฐมวัย พัฒนาครูผู้สอนระดับอนุบาล ปี่ที่ ๒ ด้วย BBL
2015-08-20
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑
2015-08-19
ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการดำเนินงาน โครงการ DLIT
2015-08-16
ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการจัดการเรียนการlสอนแบบพัฒนาระบบสมอง BBL
2015-08-16
ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเศรฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันและDLTV โรงเรียนวัดทรายขาว อ.ตากใบ
2015-08-16
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
2015-08-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 วางพวงหรีดและเคารพศพนักเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
2015-08-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558)
2015-08-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558)
2015-08-12
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพบิดาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
2015-08-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
2015-08-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบนโยบายข้อราชการที่สำคัญต่าง ๆ ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2558
2015-08-11
สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำนักกีฬาฟุตบอล ร่วมงานแถลงข่าวจับฉลากแบ่งสายฟุตบอล ๑๑ คน ยุวชนหาดทิพย์คัพ ครั้งที่ ๔ รอบชิงชนะเลิศ
2015-08-11
สพป.นราธิวาส เขต ๒จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘
2015-08-11
กิจกรรม ฐานการเรียนรู้ ๕ ฐาน ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน จุดประกายความคิดป้องกันทุจริตในใจเด็ก
2015-08-08
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต๒ จัดค่าย “ เยาวชนคนดีของแผ่นดิน ”นักเรียนโครงการโรงเรียนสุจริต นำร่อง ๑๓ โรงเรียน
2015-08-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 รับการติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
2015-08-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558
2015-08-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดหาระบบ Computer และเครือข่าย Internet ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Leaning Information Technology : DLIT)
2015-07-29
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนบ้านหัวคลอง
2015-07-29
ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอนุบาล
2015-07-29
เปิดสนามเด็กเล่น Kids Land โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ จัดระบบของเล่นเสริมพัฒนาการนักเรียนอนุบาล
2015-07-29
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน โครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น
2015-07-28
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่สอบคะแนน O-NET ได้สูงสุดระดับจังหวัด
2015-07-27
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๕๘
2015-07-24
ผอ.สพป.ยนราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
2015-07-23
ผอ.สพป.นราธิวาส เป็นประธานเปิดการอบรมครูสังคมศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2015-07-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียนตามโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘
2015-07-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบสื่อจากมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
2015-07-22
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ฮาฟิสนา นิมะ ชั้น ป.๖/๒ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานชุมนมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๓ ณ เมืองกามากุจิ ประเทศญี่ปุ่น
2015-07-21
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานรดน้ำศพบิดานายมนัส เพชรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านปะลุรู อ.สุไหงปาดี
2015-07-19
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต๒ ,รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมบุคลกรในสังกัด ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายสกล ชฎารัตน์ พนักงานราชการ รร.บ้านตะลุโบ๊ะ จ.ปัตตานี เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
2015-07-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมกิจกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์ ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA)
2015-07-13
วันที่ ๒ ของการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) แบ่งกลุ่มตามกลุ่มสาระเรียนรู้โปรแกรมข้อมสอบออนไลน์PISA
2015-07-12
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี ๒๐๑๕
2015-07-12
คณะติดตามนิเทศติดตามอาสาฯโครงการกองทุนการศึกษา ให้ความช่วยเหลือด้านอาคาร รร.บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง
2015-07-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมพิธีมอบเงินและสิ่งของแก่เด็กกำพร้า ตามโครงการสายใยรักสู่เด็กกำพร้า เทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี คนรั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘
2015-07-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมการจัดทำระบบการจัดการความรู้ หรือ KM (Knowledge Management)
2015-07-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดทำพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง สพฐ. และ สพป.นราธิวาส เขต 2 ประจำปี 2558
2015-07-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกิจกรรมละศีลอด (เปิดปอซอ) เดือนรอมฎอน ประจำปี 2558 ของสำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
2015-07-07
รร.บ้านซรายอ สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ BBL (Brain Based Learning)
2015-07-03
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดมอบอินทผาลัมแด่ผู้ว่าราชการจังหวัด ,รองผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ในศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน
2015-07-03
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ คณะผู้บริหารโรงเรียน และเนตรนารี ร่วมพิธีสวนสนามในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
2015-07-01
โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิ.๕๘
2015-06-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ และความเข้าใจในการบริหารจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม
2015-06-26
กิจกรรมค่ายโครงงาน พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ นักเรียนกลุ่มเก่งจาก ๓๖ โรงเรียน ๓ วันผลงานเข้าตากรรมการ
2015-06-26
คณะกรรมการนิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง
2015-06-26
คณะกรรมการนิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ โรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐ อ.สุคิริน
2015-06-26
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ส่งเสริมพัฒนานักเรียนกลุ่มเก่ง ด้วยกิจกรรมค่ายโครงงาน
2015-06-24
คณะกรรมการนิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒
2015-06-23
โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ ขานรับนโยบายจังหวัดนราธิวาส ดำเนินงานตามโครงการผู้ศาสนาพูดหน้าเสาธง
2015-06-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน (เล่มที่ 38)
2015-06-18
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมงานแข่งขันกีฬาฟุตบอล และเปตอง นัดกระชับมิตร ระหว่างทีมผู้บริหารสถานศึกษา อ.แว้ง และทีมผู้บริหารสถานศึกษา อ.ตากใบ
2015-06-17
รร.บ้านลูโบ๊ะลือซง รับการประเมินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันดีเด่น ของกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น
2015-06-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 ทำพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 12 ปี “นรา 2 คัพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
2015-06-16
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง
2015-06-16
สพป.นราธิวาส เขต ๒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
2015-06-16
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๒
2015-06-16
โรงเรียนในพื้นที่ ฮงตากใบเข่าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงชาติ
2015-06-15
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต(LIFE SAVING) วันที่ 2
2015-06-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 ทำพิธีปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนอำเภอแว้ง ประจำปีการศึกษา 2558
2015-06-14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จัดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน 3 นาที 15 เมตร สร้างทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
2015-06-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมต้อนรับองคมนตรี และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร
2015-06-12
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑
2015-06-10
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแว้ง ประจำปีการศึกษา 2558
2015-06-10
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดปฐมนิเทศนักเรียนทุนภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา 2558
2015-06-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมการอบรม ปปช.สพฐ.น้อย ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” (สำหรับนักเรียน)
2015-06-03
คณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพบ.ระยะที่ ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสายะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
2015-06-02
คณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพบ.ระยะที่ ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๙
2015-06-02
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ ๒
2015-06-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบนโยบายข้อราชการที่สำคัญต่าง ๆ ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2558
2015-05-29
ภาพบรรยากาศของพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน อายุไม่เกิน 12 ปี “นรา 2 คัพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ของนักเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
2015-05-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 12 ปี “นรา 2 คัพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
2015-05-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังกัด ประจำปี 2558
2015-05-28
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรทุกวันพุธ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11
2015-05-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ให้โอวาทและพบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
2015-05-27
พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามหลักศาสนาอิสลามของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2015-05-26
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดประชุมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และเสมอภาค ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปี ๒๕๕๘
2015-05-25
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนชั้นป.๑เข้ารับการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม พลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี
2015-05-25
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒ อบรบเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามหลักศาสนาอิสลามของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2015-05-25
สพป.นราธิวาส เขต ๒รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ๘ โรงเรียน ๙ อัตรา
2015-05-20
สพป.นราธิวาส เขต ๒ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามนักเรียนทุนภูมิทายาท
2015-05-20
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ ให้กำลังใจเปิดเทอมวันแรก
2015-05-19
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
2015-05-18
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมเตรียมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน รุ่นอายุ ไม่เกิน ๑๒ ปี
2015-05-15
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ซักซ้อมแนวทางการรักษาความปลอดภัยครู อ.แว้ง
2015-05-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมการเรียนรู้แบบ EBE (English Bilingual Education) ครั้งที่ 1/2558
2015-05-14
ประชุมวางแผนรักษาความปลอดภัยครู อ.สุไหงโก-ลก
2015-05-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 ดำเนินการจัดการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยชุดข้อสอบ Cambridge English Placement Metrical
2015-05-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการพัฒนาครูในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม ตามโครงการ “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”
2015-05-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมเพื่อวางแผนเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี
2015-05-11
ประชุมรักษาความปลอดภัยครู อ.สุคิริน
2015-05-08
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านสายะ
2015-05-07
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมรักษาความปลอดภัยครู อ.ตากใบ
2015-05-07
ร่วมไว้อาลัย คุณแม่เซ่งจู แซ่ตั้ง มารดานายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
2015-05-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 (ภาค ข.)
2015-05-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา
2015-05-01
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมรองฯ เยี่ยมให้กำลังใจผอ.โรงเรียนสุคิิน ประสบอุบัติเหตุ
2015-04-30
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ (ภาคเรียนที่ 1/2558)
2015-04-29
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ต้อนรับบุคลากรย้ายจากสพป.ยะลา เขต ๓
2015-04-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 (ภาค ก.)
2015-04-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได้รับคัดเลือกโครงการฮีโร่สานฝัน ปันรักเพื่อน้อง ๕ จชต.
2015-04-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ แสดงความยินดีและให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนบ้านบาโงมาแย ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ฮีโรสานฝัน ปันรักเพื่อน้อง ๕ จชต.
2015-04-23
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนขนาดเล็ก
2015-04-21
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะทำงานรักษาความปลอดภัยเตรียมสอบครูผู้ช่วย ๒๓ เม.ย.๕๘ นี้
2015-04-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชาเนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2558
2015-04-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรทุกวันพุธ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9
2015-04-11
นายนิกูล ประทีปพิชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน Website Labschools.com
2015-04-10
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ “2 เมษา รวมใจน้อมเกล้า”
2015-04-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ
2015-04-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรทุกวันพุธของสัปดาห์ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8
2015-04-02
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมหารือเตรียมดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต"ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
2015-04-01
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ปีที่ ๔-๕ ประจำปี ๒๕๕๘
2015-04-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมถวายราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพิธีรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า (รัชกาลที่ 3) ประจำปี 2558
2015-03-31
สพป.นราธิวาส เขต 2 ปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (Nara English Camp 2015 Prathom 3 Level) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ระยะที่ 1)
2015-03-31
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
2015-03-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรทุกวันพุธของสัปดาห์ (ครั้งที่ 7)
2015-03-26
รองฯภิรมย์ จีนธาดา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและประกาศนียบัตร นักเรียนโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
2015-03-26
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมการปฏิบัติการการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๘
2015-03-25
สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดฉัททันต์สนาน (วัดปลักช้าง) อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
2015-03-24
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ให้โอวาทนักกีฬาฟุตซอล ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จชต.(ภาคฤดูร้อน)
2015-03-23
บรรยากาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๐ อัตรา ๑๐ วิชาเอก
2015-03-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและระเบียนปพ.๑
2015-03-20
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน
2015-03-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้”
2015-03-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (Nara English Camp 2015 Prathom 3 Level) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ระยะที่ 1)
2015-03-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานเลี้ยงส่งนิติกร เนื่องในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ทางสังกัด สพม.เขต 16 (สงขลา และสตูล)
2015-03-18
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บของครู รร.ในสังกัด ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
2015-03-18
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ+บาดทะยัก จากการบริการของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
2015-03-16
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ปฐมนิเทศและให้โอวาท ครูผู้ช่วย ในวันรับรายงานตัว ๑๐ วิชาเอก ๑๖ อัตรา
2015-03-16
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ (ครั้งที่ 6)
2015-03-16
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมครูผู้สอนพลศึกษาเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา "สานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กีฬานักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
2015-03-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน มั่นใจผลการสอบโอเน็ต เพิ่มขึ้น และกำชับผู้บริหารโรงเรียน กำนดมาตรการช่วงปิดเทอม ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
2015-03-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรทุกวันพุธของสัปดาห์ (ครั้งที่ 5)
2015-03-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบนโยบายข้อราชการที่สำคัญต่าง ๆ ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558
2015-03-12
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะทีมงานผู้บริหาร เสวนากาแฟยามเช้า หารือก่อนปิดภาคเรียน
2015-03-10
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมหารือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
2015-03-05
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ อำเภอตากใบ
2015-03-03
นายสิทธิชัย ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
2015-03-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2015-03-03
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
2015-02-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรทุกวันพุธของสัปดาห์ (ครั้งที่ 4)
2015-02-26
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้มศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอ.สุคิริน เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2015-02-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๔๐ โรงเรียนเข้ารับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
2015-02-23
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2015-02-23
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบ ทุนการศึกษาให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
2015-02-22
สพป.นราธิวาส เขต ๒ รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้าง ต่าง ๆเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2015-02-20
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดสร้างข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๗
2015-02-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2015-02-14
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมปลอบขวัญเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุด รปภ.ครู ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด
2015-02-13
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
2015-02-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 รับการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
2015-02-09
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำบุคลากรใส่ชุดกีฬาออกกำลังกายทุกวันพุธ ก้าวสู่ องค์กรยุคใหม่ใสใจสุขภาพ
2015-02-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผอ.รร.บ้านกาเด็ง สพป.นราธิวาส เขต 1
2015-02-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้บริการการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน อ.ตากใบ กับ อ.แว้ง
2015-02-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเครื่องแบบนักเรียนและสิ่งของพระราชทาน รร.ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัททันต์สนาน
2015-02-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า อ.สุไหงโก-ลก
2015-02-03
นายภิรมย์ จีนธาดา รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมสนามสอบ โอเน็ต อ.สุคิริน
2015-02-01
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมสนามสอบ โอเน็ต อ.สุคิริน
2015-02-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือการสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) ของ รร.ในพื้นที่ อ.แว้ง
2015-01-31
นายนุกูล ชูนุ้ย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมสนามสอบ อ.สุไหงโก-ลก
2015-01-31
๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ วันแรกของการสอบโอเน็ต ๒๓ สนามในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ ไม่พบการทุจริต ท่ามกลางการ รภป.ครู อย่างเข้มแข็ง
2015-01-31
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดา นายธวัช แสงสุวรรณ ผอ.โรงเรียนอิสลามบำรุง อ.สุไหงปาดี
2015-01-31
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Braincloud)
2015-01-31
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดงานสัมนาวิชาการตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนอนุบาล
2015-01-31
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
2015-01-30
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อม ศึกษานิเทศก์ ส่งข้อสอบ O-NET สู้ ๒๕ สนามสอบในสังกัด
2015-01-30
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการติวสอบ O-NET โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา อ.สุไหงปาดี
2015-01-30
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดงานอบรมครูแกนนำทางทันตสุขภาพ
2015-01-30
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเกียรติบัตรและโลห์เกียรติยศ รางวัล ICT SOUTHERN SCHOOL CONTEST ๒๐๑๕
2015-01-30
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านภูเขาทอง อ.สุคิริน เข้าค่าย ติวเข้ม กินนอน ในโรงเรียน เตรียมสอบO-NET ๑ สัปดาห์
2015-01-29
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
2015-01-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ อ.สุคิริน โค้งสุดท้าบสอบโอเน็ต
2015-01-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ให้กำลังใจนักเรียน โค้งสุดท้ายติวโอเน็ต
2015-01-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมต้อนรับนายอำเภอสุไหงโก-ลก
2015-01-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
2015-01-25
ต้อนรับบุคลากรคนใหม่ จาก สพม.๑๔ สู่ สพป.นราธิวาส เขต ๒
2015-01-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบนโยบายข้อราชการที่สำคัญต่าง ๆ ในการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558
2015-01-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2015-01-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2558
2015-01-19
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมพิธีวันครู อำเภอสุคิริน
2015-01-17
นายนิกูล ประทีปพิชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาสเขต ๒ ร่วมพิธีวันครู อำเภอแว้ง เชิดชูเกียรติบูรพาจารย์ สร้างขวัญกำลังใจครู
2015-01-17
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมบุคลากรในสังกัด มอบพวงหรีดแสดงความไว้อาลัยบิดานายลาภวัต บุญธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒
2015-01-15
เตรียมการจัดงานวันครู ปี ๒๕๕๘ อำเภอสุไหงโก-ลก
2015-01-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกีรยติและตอนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน วัดเกษตรธิการาม
2015-01-14
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นิเทศติดตามความพร้อมการสอบ O-NET โรงเรียนในอำเภอแว้ง
2015-01-14
พมจ.นราธิวาส มอบเงินทุนซึ่งเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งให้แก่นักเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
2015-01-13
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมประชุม ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ศธ ประการนโยบาย ปี ๕๘ ปลอดเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
2015-01-12
บรรยากาศการจัดงานวันเด็กโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง อ.สุคิริน
2015-01-12
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่นิ่ม ลีนิน มารดาของนายพงศ์พันธ์ ลีนิน รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต ๓
2015-01-09
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะผู้บริหารและนักเรียน ร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
2015-01-09
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดานายพงศ์พันธ์ ลีนิน รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต ๓ว
2015-01-08
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบปฏิทินพกพา ค่านิยม คนไทย ๑๒ ประการ ให้นักเรียนและครูเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘
2015-01-06
คณะผู้บริหารโรงเรียนอำเภอสุไหงโก-ลก ประชุมเตรียมการจัดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๘
2015-01-06
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมรอง ผอ.ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณแม่นิ่ม ลีนิน มารของนายพงศ์พันธ์ ลีนิน รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต ๓
2015-01-06
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่นายอำเภอและผู้กำกับ อำเภอสุคิริน
2015-01-06
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงการจัดสอบ O-NET ประจำปี ๒๕๕๗
2015-01-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานคืนความสุขให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558
2014-12-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุม Workshop CLT/CEFR/Language assessment & Culture สู่แผนจัดการสอนสู่อาเซียนในวิชาภาษาอังกฤษ
2014-12-28
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
2014-12-25
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
2014-12-24
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘ หน่วยหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอสุไหงโก-ลก
2014-12-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมครูพละศึกษา เพื่อจัดตั้งชมรมครูพละและครูผู้ฝึกสอนด้านการกีฬา
2014-12-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558
2014-12-22
เยี่ยมโรงเรียนและสำรวจสภาพน้ำท่วมโรงเรียน อ.ตากใบ
2014-12-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม รร.ในพื้นที่ อ.แว้ง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย อันเนื่องจากสภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
2014-12-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมประชุมติดตามแผนรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา จชต.
2014-12-22
พลิกวิกฤตเป็นโอกาสโรงเรียนบ้านตือระจัดกีฬาทางน้ำ คืนความสุขให้นักเรียน
2014-12-19
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะธุรการโรง อบรมพัฒนาบุคลากรการใช้ระบบ My office
2014-12-17
แสดงความยินดี ในพิธีเปิดสวนสนุก โก-ลก คิดส์แลนด์
2014-12-17
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๔ ณ จังหวัดกระบี่
2014-12-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของเจ้าหน้าที่ในสังกัด กพร. สพฐ.
2014-12-15
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมต้อนรับ รมช.ศธ และประชุมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2014-12-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
2014-12-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557)
2014-12-07
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
2014-12-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557)
2014-12-07
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช อ.สุไหงปาดี
2014-12-05
โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2014-12-04
ศึกษานิเทศก์ สพป.ยนราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนาม Pre - O-NET โรงเรียนในพื้นที่อ.สุคิริน
2014-12-04
มอบกระเช้าเยี่ยมปลอบขวัญผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
2014-12-03
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสรุปผล โครงการโรงเรียนน่ามอง ห้องเรียนน่าอยู่
2014-12-03
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนาม Pre - O-NET โรงเรียนในสังกัด
2014-12-03
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการรายงานผลตามจุดเน้น ระดับสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์
2014-12-03
บรรยากาศการฝึกอบรมครูผู้สอนปฐมวัย เรื่อง จุดเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการเสริมสร้างพลังการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
2014-12-01
โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ จัดโครงการ ๘๗ พรรษามหาราช โรงเรียนปูลาฯเทิดไท้องค์ราชัน
2014-12-01
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดการอบรม จุดเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการเสริมสร้างพลังการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
2014-12-01
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ นิเทศสัญจร การสอน แบบ EBE โรงเรียนบ้านโต๊เด็ง อ.สุไหงปาดี
2014-11-28
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเตรียมความพร้อมทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗
2014-11-27
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนภาคใต้
2014-11-27
เยี่ยมปลอบขวัญและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อส.ชุดคุ้มครองครู ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด พื้นที่ อ.แว้ง
2014-11-27
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมรอง ผอ.เตรียมขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
2014-11-27
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวัน วชิราวุธ
2014-11-25
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมชี้แจงนโยบาย สพฐ. โดยสถาบันภาษาอังกฤษประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
2014-11-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีฌาปนกิจศพครูที่เสียชีวิตลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2014-11-21
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Lock and Sync
2014-11-21
ประชุมเตรียมจัดงาน " วันวชิราวุธ " ประจำปี ๒๕๕๗
2014-11-20
ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวครูมณีวรรณ คาเร็ง ครูโรงเรียนบ้านบาโงที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
2014-11-20
ชมรม โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ เชิญครูสอนมัธยม ประชุมร่วมทำแผนยกระดับคุณภาพ
2014-11-19
สพป.นราธิวาส เขต ๒สอบสัมภาษณ์ครูโครงการผลิตครูมืออาชีพ และครูโครงการเพชรในตม
2014-11-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำการศึกษา 2557
2014-11-15
โรงเรียนบ้านแอแว อำเภอแว้ง เข้ารับการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร
2014-11-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูของ รร.ในพื้นที่ อ.แว้ง ร่วมประชุมเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยครูในช่วงเปิดภาคเรียน
2014-11-14
ติดตามการเรียนการสอนกับครูตู้ โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ อ.สุคิริน พบ นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน
2014-11-14
สร้างขวัญกำลังใจ
2014-11-12
คณะติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนกับ "ครูตู้" โรงเรียนในพื้นที่ อ.ตากใบ
2014-11-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นิเทศติดตามการเรียนการสอน ครูตู้ โรงเรียนในพื้นที่ อ.แว้ง
2014-11-12
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตั้งชมรม โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ รวมพลังผู้บริหารครูโรงเรียนขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2014-11-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 ดำเนินงานโครงการเสวนาเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในเขตพื้นที่ ในส่วนของ “ผ่าความจริงของการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2”
2014-11-11
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยี่ยม การเรียนการสอน กับ ครูตู้ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี
2014-11-11
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด
2014-11-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 ดำเนินงานโครงการเสวนาเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในเขตพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
2014-11-10
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำกระทงใหญ่เข้าร่วมขบวนแห่ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
2014-11-09
สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพอาจารย์พร้อม จันทรัตน์ ณ วัดประชาภิรมย์ อ.เมือง จ.นราธิวาส
2014-11-07
เตรียมความพร้อม จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วม สานเสวนาเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2014-11-07
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุม ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ควบคุมนักเรียนชี้แจงการ เตรียมพร้อมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๔ จ.กระบี่
2014-11-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาของ รร.ในพื้นที่ อ.สุคิริน ร่วมประชุมเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยครูในช่วงเปิดภาคเรียน
2014-11-06
ครู นักเรียน และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต ๒สามัคคีประดิษฐ์กระทงใบตอง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย
2014-11-06
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อม ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพิธีรดน้ำศพอาจารย์พร้อม จันทรัตน์ อดีตประธานสมาพันธ์ครู จ.นราธิวาส
2014-11-05
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ดำเนินการหาความสมัครใจในการถ่ายโอนสถานศึกษา รร.บ้านกวาลอซีราไปสังกัดเทศบาลตำบลปาเสมัส
2014-11-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
2014-11-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดประชุมการขับเคลื่อนการสอนวิชาประวัติศาตร์และหน้าที่พลเมือง
2014-11-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมประชุม รปภ.ครู อ.แว้ง
2014-11-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมประชุมแผนรักษาความปลอดภัยครู อ.ตากใบ
2014-11-03
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมประชุม รปภ.ครู อำเภอสุไหงปาดี
2014-11-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีรดน้ำศพผู้เป็นน้องชายของ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
2014-11-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมประกวดแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ และเครื่องบินพลังยาง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
2014-10-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
2014-10-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
2014-10-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ รับมอบสื่อการเรียนรู้สันติศึกษา และร่วมเปิดป้าย ศปบ.จชต.
2014-10-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมศึกษานิเทศก์เตรียมรับเปิดเทอม เดินหน้า นโยบายยกระดับคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน
2014-10-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
2014-10-23
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมบุคลากรในสังกัดคณะทำงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๒๘-๓๐ ต.ค.๕๗
2014-10-22
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อม ผอ.โรงเรียน ข้าราชการครู ใน อ.สุคิริน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2014-10-22
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พร้อมเตรียมการจัดเสวนาการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
2014-10-21
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
2014-10-10
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะและความสามารถของนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
2014-10-09
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมต้อน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ กองพลทหารที่ ๑๕ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
2014-10-03
โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา อ.สุไหงปาดี ขานรับโครงการสวนครัวเฉลิมพระเกียรติ เเก็บผลผลิตจำหน่ายก่อนปิดเทอม
2014-10-03
บริษัทบ้านปู จำกัด(มหาชน)สนับสนุนเงินช่วยเหลือให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จชต.
2014-10-02
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ศูนย์เครือข่ายฉัตรวาริน
2014-10-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานเลี้ยงเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ของบุคลากรในสำนักงานฯ
2014-10-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2558
2014-10-01
ประชุมเตรียมการจัดโครงการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์คณะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
2014-10-01
โรงเรียนวัดทรายขาว อ.ตากใบ เปิดป้ายโครงการสวนครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ
2014-10-01
ชมรมครูปฐมวัย สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูผู้สอนวิชาปฐมวัย ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
2014-10-01
รอง ผองสพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ ร่วมงานมุทิตาจิต ผอ.ไกรนรา มาหะมะ
2014-10-01
เครือข่ายฉัตรวาริน จัดงานมุทิตาจิต แด่ รองฯศิริรัตน์ นราวงศานนท์
2014-10-01
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ ร่วมงานมุทิตาจิต ครูสว่าง ชอบเอียด และลุงชื่น แข็งขันโรงเรียนวัดทรายขาว
2014-10-01
ให้กำลังใจคณะครู นักเรียน แสดงผลงาน โรงเรียนสุจริต
2014-09-24
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาเตรือข่ายวิทยุสื่อสารทาง Internet ผ่านระบบ Free Radio Network (FRN)
2014-09-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะผู้บริหารเสริมสร้างประสบการณ์ จ.อุบลราชธานี
2014-09-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพของการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 (ตอนที่ 2)
2014-09-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพของการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 (ตอนแรก)
2014-09-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
2014-09-21
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ให้กำลังใจนักกีฬา ผู้บริหารโรงเรียน ครู กีฬา สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๖ จ.สตูล
2014-09-16
ทัวร์ธรรมะโรงเรียนวิถีพุทธ สพป.นราธิวาส เขต 2
2014-09-13
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ให้โอวาท นักกีฬาฟุตบอลตัวแทนเขตพื้นที่ฯ สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๖ ที่ จ.สตูล
2014-09-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบเกียรติบัตร และปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายด้าน ICT เพื่อการบริหารจัดการ
2014-09-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายด้าน ICT เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
2014-09-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับคุณลักษณะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์ และขอบเขตงาน โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2014-09-11
ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก "รางวัลลูกโลกสีเขียว" โรงเรียนบ้านศาลาอูมา อ.แว้ง
2014-09-09
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะผู้บริหาร และคณะครูในโครงการพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ
2014-09-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านศาลาอูมา เตรียมรับการคัดเลือกรางวัล ลูกโลกสีเขียว
2014-09-05
ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ติดตามโครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
2014-09-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายแว้งพัฒนา
2014-09-04
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาอูมา เตรียมการต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก "รางวัลลูกโลกสีเขียว"
2014-09-04
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น Best Practice ประจำปีงบประมาณ 2557
2014-09-03
ให้กำลังใจนักกีฬาฟุตบอล รอบชิงชนะเลิศ คัดเลือกฟุตบอล สพฐ.จชต. คัพ ประจำปี ๒๕๕๗
2014-09-03
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะคณะกรรมการและเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนจัดนิทรรศการประกวด Best Practice กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น
2014-09-03
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "ชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ "ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
2014-09-01
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานปิดค่ายลูกเสือเนตรนารีศูนย์เครือข่ายธัญญธารา
2014-08-29
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุม Video Conference การขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ
2014-08-29
สพป.นราธิวาส เขต ๒ คัดเลือกครูเข้าร่วมโครงการ " ครูดีในดวงใจ "
2014-08-28
สพป.นราธิวาส เขต ๒ อบรมครูแกนนำใช้บทเรียนสำเร็จรูปพร้อมแบบทดสอบ เสริมสร้างความรู้ทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
2014-08-28
นิเทศ ติดตาม โรงเรียนดีประจำตำบล
2014-08-26
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีฌาปณกิจศพบิดาของน.ส.ศศิธร แก้วปกาศิต
2014-08-26
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดงานการจัดนิทรรศการ " การเรียนร่วมและการเรียนรวม "
2014-08-25
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดคัดเลือกสถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
2014-08-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกมะลิ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557)
2014-08-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557)
2014-08-13
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดงานวันอาเซียน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
2014-08-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเพื่อเตรียมการประกวดคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมโครงการสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น (Best Practice)
2014-08-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการอบรมภาษาสู่อาเซียนและสากล ประจำปี 2557
2014-08-08
๔ โรงเรียนอำเภอสุไหงปาดี จับมือจัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา
2014-08-07
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมมอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอำเภอสุไหงโก-ลก
2014-08-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากเลขาธิการ กพฐ.
2014-08-06
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบโลห์ขอบคุณหน่วยงานร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้ ไทย-มาเลย์ อินโดนีเซีย
2014-08-05
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการสอนพระพุทธศาสนา (ตามโครงการพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ)
2014-08-05
ศน. สพป.นธ.2 นำคณะครูจาก42 โรงเรียน 42เข้ารับตราพระราชทานจากผู้แทนพระองค์ ดร. สมเกียรติ ชอบผล
2014-08-05
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ต้อนรับคณะผูู้บริหาร สนง.กปร.ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านสะปอม อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
2014-08-05
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุม คณะกรรมการประเมินโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนน่ามอง ห้องเรียนน่าอยู่
2014-08-01
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อ.ตากใบ
2014-07-31
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดการอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
2014-07-31
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
2014-07-31
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูรับผิดชอบบริหารงานบุคคล ๑๑๘ โรงเรียน ทั้งระบบ
2014-07-30
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ติดตามการดำเนินงานจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
2014-07-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรองเท้า-ถุงเท้า แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
2014-07-24
รร.บ้านบาลูกายาอิง สพป.นราธิวาส เขต 2 รับการประเมินความยั่งยืนของต้นแบบโรงเรียนในฝัน
2014-07-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้า ในโครงการสายใยรัก สู่เด็กกำพร้า เทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี
2014-07-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางด้านพระพุทธศาสนาของนักเรียนและชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2
2014-07-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”
2014-07-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะครูผู้สอนปฐมวัยด้านสื่อ ICT สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระบบสองภาษา (ไทย-มลายู) ระดับปฐมวัย
2014-07-18
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกตา และโรงเรียนอิสลามบำรุง ซึ่งถูกคนร้ายลอบวางเพลิงอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๕๗ ที่ผ่านมา
2014-07-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ของนักเรียน และการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2014-07-16
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานประชุมสมาชิกชมรมวัดผล ฯนราธิวาส เขต ๒
2014-07-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีทำบุญเนื่องวันคล้ายวันจัดตั้ง สพฐ. และ สพป.นราธิวาส เขต 2 ประจำปี 2557
2014-07-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายวัด เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557
2014-07-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดีตามภารกิจการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
2014-07-09
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒เป็นประธานเปิดการอบรมการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย ศนย์เครืข่ายกุเราทอง
2014-07-09
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
2014-07-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมสัมมนาขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2014-07-04
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” กิจกรรมการอบรมครูโรงเรียนเครือข่าย 10% (12 โรง) เพื่อเป็นวิทยากรเข้าค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
2014-07-04
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
2014-07-04
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน OD (Organization Development)
2014-06-30
เมื่อเร็วๆนี้ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิชาการ ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผล
2014-06-25
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน 3 นาที 15 เมตร
2014-06-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนภูมิทายาท” ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับนักเรียนของ รร.ในสังกัด
2014-06-23
รร.บ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการศึกษาวิชาธรรมศึกษาให้กับนักเรียน ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในความอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา
2014-06-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนนาฏศิลป์สำหรับครูปฐมวัย
2014-06-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การเสริมสร้างสิทธิ หน้าที่พลเมือง และเรียนรู้เรื่องเงินของอาเซียน
2014-06-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนนาฏศิลป์สำหรับครูระดับชั้นปฐมวัย
2014-06-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน
2014-06-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมองค์กรเครือข่ายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
2014-06-20
รร.บ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557
2014-06-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
2014-06-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
2014-06-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดทำรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557 (ครั้งที่ 1/2557)
2014-06-17
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะบุคลากรในสังกัด เป็นเจ้าภาพพิธีฌาปนกิจศพสามีของ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
2014-06-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะบุคลากรในสังกัด เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพสามีของ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
2014-06-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะร่วมพิธีรดน้ำศพสามีของ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
2014-06-13
คณะบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมทำบุญวันธรรมสวนะ ณ วัดพลับพลาวนาราม อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
2014-06-13
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะครู อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบทะเบียนประวัติ
2014-06-11
รร.บ้านลูโบ๊ะซามา สพป.นราธิวาส เขต 2 เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก (รอบสาม)
2014-06-11
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทาง ๓ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
2014-06-10
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอแว้ง
2014-06-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ทุนภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1/2557)
2014-06-06
สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบนโยบายและแจ้งเรื่องราชการที่สำคัญต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในการประชุมประจำเดือน (ครั้งที่ 1/2557)
2014-06-06
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมรับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือ ๒ โรงเรียนที่ถูกไฟไหม้จาก หัวหน้าส่วนงานการศึกษาและบุคลากรครูศูนย์สันติสุข
2014-06-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2557
2014-06-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กำกับติดตาม นักเรียนทุนภูมิทายาท
2014-06-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
2014-06-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมทีมงานผู้บริหาร ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม พบปะครูในอำเภอสุคิริน
2014-06-02
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
2014-05-30
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นิเทศติดตามและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านบาโงมาแย อ.สุไหงปาดี
2014-05-29
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557
2014-05-29
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมโครงการสวดมนต์เสริมสร้างสันติสุข ณ วัดอุไรรัตนาราม อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
2014-05-28
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดอบรมพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2014-05-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (PEER Center) เครือข่ายอำเภอสุไหงปาดี
2014-05-27
พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
2014-05-26
สพป.นราธิวาส เขต ๒ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2014-05-22
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๗
2014-05-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำที่ปรึกษา สพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอิสลามบำรุง
2014-05-21
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต.ตรวจ เยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกตาให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน
2014-05-21
นายปราโมทย์ แก้วสุข ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายจาก เลขาธิการ กพฐ. เยี่ยม ๒ โรงเรียนที่ถูกไฟไหม้
2014-05-21
ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยม รร.ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2014-05-20
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมทีงานรองผู้อำนวยการ เตรียมขับเคลื่อนนโยบายรับเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
2014-05-20
รอง ผอ.สพป.พร้อมศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรับเปิดเทอม
2014-05-20
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.๑ และ ๒
2014-05-19
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกตาและโรงเรียนอิสลามบำรุง เปิดเทอมวันแรก หลังจากถูกไฟไหม้
2014-05-19
รร.บ้านไอบาตู สพป.นราธิวาส เขต 2 เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม
2014-05-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ และมอบสิ่งของให้กับ รร.ในสังกัด ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2014-05-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและดูความพร้อมของการเปิดภาคเรียนของ รร.ในพื้นที่ อ.ตากใบ
2014-05-15
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับครูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2014-05-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ปัจฉิมนิเทศก์นักเรียนโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2014-05-15
ให้กำลังใจ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกตา อ.สุไหงปาดี
2014-05-15
ทุกภาคส่วนร่วมส่งกำลังใจใหคณะครูโรงเรียนอิสลามบำรุง
2014-05-15
ผู้บริหารโรงเรียนอำเภอแว้งจัดโครงการพบปะครูและบุคลากรทางการศึกษา แผนรักษาความปลอดภัยครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
2014-05-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต พร้อมทีม ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมปลอบขวัญผู้บริหารโรงเรียน
2014-05-15
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมคณะสำรวจข้อมูลความต้องการของ รร.ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2014-05-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะ เข้าเยี่ยมอาการเจ็บป่วยของ ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2
2014-05-14
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาฝึกงานเนื่องในการสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ ประจำปี 2557
2014-05-14
นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ อดีต สส.นราธิวาส เยี่ยมโรงเรียนอิสลามบำรุงที่ถูกไฟไหม้
2014-05-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือ รร.ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2014-05-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมเพื่อวางแผนเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี
2014-05-13
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจกับ รร.ที่ถูกลอบวางเพลิงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2014-05-13
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมพิธีฌาปณกิจศพนางไพรัตน์ จิตร์เสน ครู รร.บ้านดูวา เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
2014-05-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6 (The 6th South Primary Educational Service Area Office Games)
2014-05-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 วางพวงหรีด และร่วมพิธีรดน้ำศพครูสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2014-05-08
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2014-05-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบุคลากร
2014-05-08
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมประชุมพบปะหน่วยงานการศึกษา สมาพันธ์ครูฯ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
2014-05-02
สพป.นราธิวาส เขต ๒ อบรมครูตามโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวม
2014-05-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานเลี้ยงเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ประจำปี 2557 ของ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2
2014-04-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 (ครั้งที่ 1/2557)
2014-04-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมอำลาในโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 Intensive English Camp for Grade 4 – 5 (Overnight Summer Camp)
2014-04-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 Intensive English Camp for Grade 4 – 5 (Overnight Summer Camp) วันที่ห้า
2014-04-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 Intensive English Camp for Grade 4 – 5 (Overnight Summer Camp) วันที่สี่
2014-04-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 Intensive English Camp for Grade 4 – 5 (Overnight Summer Camp) วันที่สาม
2014-04-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 Intensive English Camp for Grade 4 – 5 (Overnight Summer Camp) วันที่สอง
2014-04-26
สนง.ลูกเสือ สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
2014-04-25
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนบ้านจือแร
2014-04-24
ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ " คุรุสดุดี "ประจำปี ๒๕๔๗
2014-04-24
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมโครงการสวดมนต์เสริมสร้างสันติสุข ณ วัดราษฎร์สโมสร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
2014-04-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 (Overnight Summer Camp)
2014-04-21
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดทำคู่มือการจัดการเรียนร่วม
2014-04-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอแว้ง ครั้งที่ 2/2557
2014-04-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมงานวันรวมน้ำใจ รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมนาวากาชาด และงานกาชาดจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2557
2014-04-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างและยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ (จินตคณิต)
2014-04-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูโรงเรียนขนาดเล็ก
2014-04-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเปิดงานเทศกาลอาหารจานเด็ด โก-ลก (ครั้งที่ 5) ประจำปี 2557
2014-04-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อเทิดพระเกียรติในงาน “2 เมษา รวมใจน้อมเกล้าฯ” ประจำปี 2557
2014-04-03
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมเตรียมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
2014-04-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ “2 เมษา รวมใจน้อมเกล้าฯ” ประจำปี 2557 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2014-04-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมถวายราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในพิธีวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า (รัชกาลที่ 3) ประจำปี 2557
2014-03-31
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “2 เมษา รวมใจน้อมเกล้าฯ”
2014-03-31
สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2557
2014-03-31
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมบุคลากรพบปะพูดคุยเสริมสร้างขวัญกำลังใจพร้อมเตรียมการแข่งขันกีฬาฯ
2014-03-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส (รุ่นที่ 2)
2014-03-26
เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2014-03-26
ผวจ.นราธิวาส เป็นผู้แทนอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2014-03-23
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยครู
2014-03-21
เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานรดนำศพนางสมศรี ธัญญเกษตร ครูโรงเรียนบ้านโคกมือบาซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
2014-03-21
รร.วัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556
2014-03-21
รร.บ้านบาลูกายาอิง และ รร.บ้านน้ำทุเรียน สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556
2014-03-21
รร.ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมการชุมนุมรอบกองไฟ ของการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556
2014-03-19
ให้กำลังใจ โรงเรียนบ้านจะมาแกะ อ.แว้งประเมินเพื่อรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
2014-03-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2014-03-19
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
2014-03-17
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ให้โอวาท นักศึกษาฝึกงาน
2014-03-17
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบห้องสมุดประจำโรงเรียนวัดโคกมะม่วง ตามโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารี่ จันทนิมิต
2014-03-14
เยี่ยมครูและนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน โรงเรียนในพื้นที่ อ.ตากใบ
2014-03-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารจริยธรรม โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ
2014-03-12
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมประชุม วีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ โครงการขายผลการใช้โปรแกรมรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
2014-03-12
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่สถานศึกษาสำหรับการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
2014-03-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดเสวนาสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2557 ของส่วนราชการในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก
2014-03-12
ชมการสาทิต ผลิตน้ำมัลเบอร์รี และชาใบหม่อนที่โรงเรียนบ้านไพรวัน
2014-03-11
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ให้สมภาษณ์สื่อมวลชนโครงการปลูกหม่อนไหมนำร่องในโรงเรียน
2014-03-11
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมระดมทุน(มาแกแต)โรงเรียนบ้านแอแว อ.แว้ง
2014-03-10
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับฟังนโยบายการปฏิบัติด้านการศึกษาจากเลขาธิการ กพฐ.
2014-03-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมระดมทุนเพื่อสร้างอาคารละหมาด โรงเรียนบ้านหัวคลอง อ.ตากใบ
2014-02-28
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา
2014-02-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ติดตามตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
2014-02-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
2014-02-27
รองฯภิรมย์ จีนธาดา พร้อมผอ.โรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง เยี่ยมทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บ
2014-02-27
กระดาษคำตอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.๓ ศูนย์สอบ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ถึง ม.เกษตร เรียบร้อยแล้ว
2014-02-26
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินคุณภาพระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ของ รร.ในพื้นที่ อ.แว้ง
2014-02-25
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2014-02-24
บรรยากาศการตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT นักเรียนชั้น ป.๓ โรงเรียนในพื้นที่ อ.สุคิริน
2014-02-24
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อม ศน.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี
2014-02-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 ดำเนินการนิเทศสัญจรการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในรูปแบบ Clinical Supervision (Clinic)
2014-02-21
ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมทีมงาน นำข้อสอบ NT เดินทางจากเขตพื้นที่ สู่สนามสอบ
2014-02-21
รร.บ้านโคกมือบาฯ สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนนักบินน้อย สพฐ. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
2014-02-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประเมินคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน”
2014-02-21
รร.บ้านตือระฯ สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าร่วมประกวดการเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
2014-02-21
ผอ.สพป.นราธฺวาส เขต ๒ พร้อมรอง ผอ.ฯและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฌาปณกิจศพคุณแม่นุ้ย เวทมาหะ
2014-02-20
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเตรียมการสอบ NT นักเรียนชั้น ป.๓ และประเมินความก้าวหน้าการอ่านออกเขียนได้
2014-02-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ รร.ในสังกัด
2014-02-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประเมินคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน”
2014-02-20
รร.บ้านโคกมือบาฯ สพป.นราธิวาส เขต 2 เตรียมความพร้อมเพื่อร่วมแข่งขันกีจกรรมเครื่องร่อน นักบินน้อย สพฐ. ณ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ
2014-02-19
รร.บ้านโต๊ะเวาะ สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดแข่งขันการเต้นแอโรบิค ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เรียนร่วม) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63
2014-02-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ รร.ในสังกัด
2014-02-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประเมินคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน”
2014-02-18
โรงเรียนบ้านลาแล สังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดโครงการเปิดตลาดนัดวิชาการ การเรียนรู้สู่งานอาชีพ สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการมีงานทำให้กับนักเรียน
2014-02-18
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมกิจกรรมน้ำช้ายามเช้า กับผู้บริหารโรงเรียน อำเภอสุคิริน
2014-02-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน รร.ในพื้นที่ อ.แว้ง
2014-02-17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประชุมทีมงานขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
2014-02-12
เครือข่ายกายูคละ-เอราวัณ จัดประชุมวิชาการสัญจร
2014-02-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือการสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับ รร.ในพื้นที่ อ.แว้ง
2014-02-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือการสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับ รร.ในพื้นที่ อ.ตากใบ
2014-02-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือการสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) ของ รร.ในพื้นที่ อ.แว้ง
2014-02-09
ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET วันที่ ๒
2014-02-09
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือการสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) ของ รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก และ อ.สุไหงปาดี
2014-02-08
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือการสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) ของ รร.ในพื้นที่ อ.ตากใบ
2014-02-08
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ เยี่ยมสนามสอบO-NET อ.สุคิริน
2014-02-08
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒พร้อมศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET อำเภอสุไหงปาดี
2014-02-08
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้สังเกตการณ์สนามสอบ O-NET ตัวแทนศูนย์สอบนราธิวาส เขต ๒
2014-02-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
2014-02-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รับการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก
2014-02-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมวางแผนโครงการอบรมยุวชนพัฒนา ผ่านกระบวนการอบรมของลูกเสือ
2014-02-04
ขอสอบ O-NET มาถึงแล้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ คัดแยกเตรียมส่งสนามสอบ
2014-02-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมคณะผู้บริหาร อ.ตากใบ ร่วมต้อนรับ อธิบดีกรมหม่อนไหม เยี่ยมโครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโรงเรียน นำร่องที่โรงเรียนบ้านไพรวัน
2014-02-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไพรวัน เตรียมต้อนรับอธิบดีกรมหม่อนไหม ๓ ม.ค.๕๗
2014-01-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ รร.ในสังกัด ที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2014-01-30
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดค่าย English Camp โรงเรียนบ้านหัวคลอง อ.ตากใบ
2014-01-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ประชุมเตรียมความสอบ สอบ O-NET
2014-01-29
ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมสนามสอบ I-NET อ.แว้ง
2014-01-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ของ รร.บ้านซรายอ
2014-01-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์เยียมสนามสอบ I-NET อ.สุไหงโก-ลก
2014-01-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ของ รร.บ้านศาลาใหม่
2014-01-26
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยียมสนามสอบ I-NET โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง อ.สุคิริน
2014-01-26
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมแสงความยินดี ศูนย์ซ่อมสีรถยนต์สนิทเซอร์วิส
2014-01-21
บรรยากาศการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ ศูนย์เครือข่าย อ.แว้ง
2014-01-21
ภาพบรรยากาศ การจัดงานวันครูศูนย์เครือข่ายอำเภอสุคิริน
2014-01-21
ภาพบรรยากาศ การจัดงานวันครูศูนย์เครือข่ายอำเภอสุไหงปาดี
2014-01-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคเหนือ
2014-01-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีบูรพาจารย์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557 “เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”
2014-01-17
รร.ในพื้นที่ อ.ตากใบ สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีบูรพาจารย์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557 “เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”
2014-01-17
ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ปฏิบัติการตามแผน นิเทศเต็มพิกัด ลงพื้นที่ ติดตามนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
2014-01-15
บรรยากาศการเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ ศูนย์เครือข่าย อ.สุไหงโก-ลก
2014-01-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนผู้พิทักษ์อนุรักษ์ป่าพรุโต๊ะแดง
2014-01-14
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำท่วมในพื้นที่ อ.แว้ง
2014-01-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยม รร.ในสังกัดที่ประสบภัยน้ำท่วมจากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่ จ.นราธิวาส
2014-01-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2556
2014-01-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานฯ
2014-01-09
รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จัดการประชุมเพื่อร่วมกันวางแนวทางจัดงานวันครู ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่อ “เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”
2014-01-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโก-ลก ในโอกาสที่จะเดินทางไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอกะพ้อ จ.ปัตตานี
2014-01-08
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้าหน่วยงานทางการศึกษา
2014-01-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพนักงานขับรถยนต์ของ สพป.นราธิวาส เขต 2
2014-01-08
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เข้ามอบกระเช้าของขวัญ และรับคำอวยพรจาก ผวจ.นราธิวาส
2014-01-07
สพป.นราธิวาส เขต๒ จับมือศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ๓ ต่อยอดนโยบายแก้ปัญหาการอ่านภาษาไทย จัดกิจกรรมกระตุ้น ติดตาม โรงเรียนสมาชิก
2014-01-07
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะบุคลากรในการอบรมพัฒนาการใช้ระบบ My office ปี ๒๕๕๗
2014-01-03
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่เยี่ยมบุคลากรเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
2014-01-02
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เปิดการอบรมพัฒนาการใช้ระบบ My office ปี ๒๕๕๗
2014-01-02
ภาพบรรยากาศของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ในการจัดงานเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557 ของครอบครัวชาวนราธิวาส เขต 2 (ตอนสุดท้าย)
2013-12-28
ภาพบรรยากาศของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ในการจัดงานเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557 ของครอบครัวชาวนราธิวาส เขต 2 (ตอนที่ 3)
2013-12-27
ภาพบรรยากาศของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ในการจัดงานเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557 ของครอบครัวชาวนราธิวาส เขต 2 (ตอนที่ 2)
2013-12-27
ภาพบรรยากาศของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ในการจัดงานเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557 ของครอบครัวชาวนราธิวาส เขต 2 (ตอนที่ 1)
2013-12-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ และจัดงานเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557
2013-12-27
คณะผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งคณะครูของ รร.ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบกระเช้าของขวัญ และรับคำอวยพรจาก ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557
2013-12-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะครูร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบจัดทำสื่อการเรียนรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ (ฉากภาพใหญ่และหนังสือรูปภาพ) ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ท้องถิ่น) โรงเรียนแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษ
2013-12-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อม ศน.ติดตามการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
2013-12-25
รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จัดการประชุมเพื่อวางแนวทางการจัดงานวันครู ประจำปี 2556 “เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”
2013-12-24
คณะผู้บริหารโรงเรียน และผู้แทนธนาคาร มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗
2013-12-24
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
2013-12-24
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์เยี่ยมค่ายลูกเสือระดับอนุบาลโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
2013-12-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนของนักเรียนในเรื่องของการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ตามนโยบายของ สพฐ (รร.ในพื้นที่ อ.แว้ง)
2013-12-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556
2013-12-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการเรียนของนักเรียนในเรื่องของการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ตามนโยบายของ สพฐ. (รร.ในพื้นที่ อ.แว้ง)
2013-12-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการเรียนของนักเรียนในเรื่องของการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ตามนโยบายของ สพฐ. ของ รร.บ้านตำเสาพัฒนา อ.แว้ง จ.นราธิวาส
2013-12-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจินตคณิตแก่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
2013-12-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการเรียนของนักเรียนในเรื่องของการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ตามนโยบายของ สพฐ. (รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี)
2013-12-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการเรียนของนักเรียนในเรื่องของการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ตามนโยบายของ สพฐ.
2013-12-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach)”
2013-12-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556
2013-12-06
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ อ.สุคิริน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556)
2013-12-06
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ อ.ตากใบ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556)
2013-12-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556)
2013-12-05
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี
2013-12-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด MOU (To Be Number One) จังหวัดนราธิวาส
2013-12-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2553 - 2555
2013-11-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
2013-11-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบนโยบายและแจ้งเรื่องราชการที่สำคัญต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในการประชุมประจำเดือน (ครั้งที่ 4/2556)
2013-11-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดเสวนารวมพลังเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
2013-11-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ออกเยี่ยม รร.ในสังกัด เพื่อติดตามเรื่องของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2013-11-28
สพป.นราธิวาส เขต ๒ เตรียมความพร้อมผู้บริหารโรงเรียนและครู สอบ I-NET
2013-11-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพอดีต ผช.ผอ.ปจ.นราธิวาส
2013-11-26
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมศึกษานิเทศก์ ทุกคน วางแผนนิเทศติดตามการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
2013-11-26
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒
2013-11-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2556
2013-11-25
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ติดตามการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
2013-11-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม
2013-11-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ (ครั้งที่ 63)
2013-11-22
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดการอบรมปฏิบัติการ การใช้งานระบบ สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-office รุ่นที่ 2
2013-11-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ (ครั้งที่ 63)
2013-11-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ (ครั้งที่ 63) ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จังหวัดพัทลุง
2013-11-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 เตรียมจัดสถานที่เพื่อเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63
2013-11-21
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดการอบรมปฏิบัติการ การใช้งานระบบ สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-office
2013-11-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
2013-11-18
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำผู้แทนผู้บริหารและองค์คณะบุคคลร่วประชุมเสวนา การนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
2013-11-17
ศึกษษนิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ กำกับติดตามการเตรียมการประเมิน โรงเรียนบ้านกูแบอีแก อ.สุไหงโก-ลก
2013-11-16
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะนำคณะผู้บริหารร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ รปภ.ครูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้
2013-11-16
สพป.นราธิวาส เขต ๒ เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และสถาบันฝึกหัดครู วิทยาเขตโกตาบารู เพื่อขอบคุณ
2013-11-14
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะทำงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
2013-11-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้น ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบ้านละหาน อ.สุไหงปาดี
2013-11-13
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒พร้อมศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีต้อนรับคณะครูโรงเรียนคู่พัฒนาจากประเทศมาเลเซีย
2013-11-13
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนราชภักดี
2013-11-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นสักขีพยาน ๙ โรงเรียนใน อ.สุคิริน ลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับมูลนิธฺ ซี.ซี.เอฟ จ.นราธิวาส
2013-11-08
จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของครู นักเรียน และสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอสุคิริน
2013-11-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมเพื่อวางแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่ อ.สุคิริน
2013-11-08
รร.บ้านลูโบ๊ะลือซง สพป.นราธิวาส เขต 2 รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 3 จาก สมศ.
2013-11-07
ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมรับฟังการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ ๑๗๒
2013-11-07
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะประกันคุณภาพภายนอก รอบ ๓
2013-11-06
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เน้นแผน นิเทศเต็มพิกัด รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรับเปิดเทอม
2013-11-06
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมเตรียมนำนักเรียนไปเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
2013-11-05
ชมรม Nara2engclub นำคณะครูศึกษาดูงาน โรงเรียน Minden Height N. Primary School, Penang Malaysia. โดยเจาะลึกในกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2013-11-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นเจ้าภาพประชุมผู้เกี่ยวข้องในจ.นราธิวาสแก้ปัญหาผลการสอบ o-net , nt
2013-11-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ปิดการอบรม อนาคตเด็กไทยในมือครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
2013-11-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูบรรจุใหม่ในสังกัด
2013-10-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการเล่านิทานสำหรับครูผู้สอนปฐมวัย
2013-10-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒พร้อมศึกษานิเทศก์ประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านซรายอ
2013-10-28
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ติวเข้มนักเรียนตัวแทนแข่งขันเครื่องร่อน งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้
2013-10-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมประะชุมปรึกษาหารือแนวทางการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2013-10-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมพิจารณาจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๘ งบลงทุน
2013-10-24
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานฯ
2013-10-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2556
2013-10-23
สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะครูโรงเรียนวิถีพุทธ ทัวร์ธรรมะ ดูงานโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ
2013-10-22
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ชี้แจงนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ อ.ตากใบ
2013-10-21
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ชี้แจงนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ อ.สุไหงโก-ลก
2013-10-21
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดโครงการค่ายสภานักเรียน โรงเรียนบ้านตาบา
2013-10-21
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็น กำลังใจให้นักเรียน แข่งขันวิ่ง ๓๑ ขา ณ สนามกีฬากลาง จ.นครศรีธรรมราช
2013-10-19
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบกระเช้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
2013-10-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมประจำเดือนชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องราชการต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ
2013-10-18
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมครูสอนภาษาไทย แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ได้
2013-10-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพอดีตศึกษานิเทศก์ สพท.นราธิวาส เขต 2
2013-10-14
ภาพบรรยากาศการดูงานการจัดการเรียนการสอนตามแนววอลดอร์ฟ ณ รรฺบ้านหนองขาม อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี.
2013-10-11
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2013-10-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีรดน้ำศพอดีตศึกษานิเทศก์ สพท.นราธิวาส เขต 2
2013-10-11
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2013-10-09
ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ติดตามตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2013-10-09
รร.บ้านตาบา สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีนักเรียนของ รร. ประจำปีการศึกษา 2556
2013-10-09
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมชี้แจง การดำเนินการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพผู้เรียนเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
2013-10-08
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนประธานสนามสอบ O-NETและI-NET
2013-10-08
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2013-10-08
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ ติดตาม กำกับ ดูแล โรงเรียนในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี
2013-10-03
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านเข้มแข็ง บ้านมูโน๊ะ ม.๑ อ.สุไหงโก-ลก
2013-09-30
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดหมูบ้านเข้มแข็ง บ้านกลูบี อ.สุไหงปาดี
2013-09-30
ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ นิเทศก์ติดตาม ระบบประกัน โรงเรียนในสังกัด
2013-09-26
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
2013-09-26
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะผู้บริหาร ครู ร่วมประชุมสัมมนาติดตามประเมินผลการรักษาความปลอดภัยครูฯมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบใน จชต.
2013-09-26
สพป.นราธิวาส เขต ๒ กรอกข้อมูลการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาไทยของนักเรียน
2013-09-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิคส์
2013-09-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบาโงอำเภอแว้ง
2013-09-19
ขอแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนบ้านตลิ่งสูง คว้าแชมป์กีฬาวอลเลย์หญิงอายุ 12 ในกีฬา สพฐ.คัพ ครั้งที่ 5
2013-09-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพของการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 (ตอนที่ 4)
2013-09-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพของการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 (ตอนที่ 3)
2013-09-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพของการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 (ตอนที่ 2)
2013-09-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพของการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 (ตอนแรก)
2013-09-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
2013-09-18
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ ติดตามการสอบอ่านภาษาไทยพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก
2013-09-18
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ คิดตามการสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาไทย อ.สุคิริน
2013-09-17
ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนวัดความสามารถทางการอ่านภาษาไทย
2013-09-17
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 ณ สนามรัชกิจประการ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
2013-09-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมเจ้าที่ ร่วมเชียร์นักเรียนแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ " สพฐ.คัพ " ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖
2013-09-14
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ขานรับนโยบายรัฐมนตรี เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ต้องไม่มี
2013-09-13
รร.ในเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานวิทยาศาสตร์พัฒนาภูมิปัญญาและทักษะชีวิต ครั้งที่ 9
2013-09-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์เยี่ยมนิเทศโรงเรียนเตรียมความพร้อมประเมินภายใน-ภายนอก
2013-09-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 ปิดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
2013-09-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการคาราวานวิชาการในส่วนของการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการสอนสู่กระบวนการคิด
2013-09-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนนำเข้าสู่ระบบเลื่อนขั้นเงินเดือน Electronic
2013-09-11
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ ประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนในสังกัด
2013-09-10
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดโครงการเครือข่ายนักเรียนทุนภูมิทายาท ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2013-09-10
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
2013-09-10
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษามาลายูกลางนำสู่ห้องเรียน สำหรับครูอิสลามศึกษา (รุ่นที่ 2) (LAWANTAN PENADA ARAS & KURSUS BICARA BAHASA SELAMAT DATANG GURU-GURU BAHASA MELAYU)
2013-09-10
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษามาลายูกลางนำสู่ห้องเรียน สำหรับครูอิสลามศึกษา (LAWANTAN PENADA ARAS & KURSUS BICARA BAHASA SELAMAT DATANG GURU-GURU BAHASA MELAYU)
2013-09-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีงบประมาร 2556 “สุดยอดเด็กไทย ร้อยใจเป็นหนึ่ง” (ตอนสุดท้าย)
2013-09-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพกิจกรรมการงานมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีงบประมาณ 2556 “สุดยอดเด็กไทย ร้อยใจเป็นหนึ่ง” (ตอนที่ 3)
2013-09-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพกิจกรรมการงานมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีงบประมาณ 2556 “สุดยอดเด็กไทย ร้อยใจเป็นหนึ่ง” (ตอนที่ 2)
2013-09-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพกิจกรรมการงานมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีงบประมาณ 2556 “สุดยอดเด็กไทย ร้อยใจเป็นหนึ่ง” (ตอนที่ 1)
2013-09-08
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมคณะเยี่ยมชมงานมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีงบประมาณ 2556 “สุดยอดเด็กไทย ร้อยใจเป็นหนึ่ง” ในส่วนของ รร.บ้านซรายอ
2013-09-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีงบประมาณ 2556 “สุดยอดเด็กไทย ร้อยใจเป็นหนึ่ง”
2013-09-08
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ตรวจดูงานการก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2 (แห่งใหม่)
2013-09-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมโครงการการคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2013-09-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับคณะกรรมการดำเนินการงานแข่งขันทักษะและความสามารถของนักเรียนฯ
2013-09-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ รร.ในสังกัด
2013-08-30
คณะผู้บริหาร สพป.นราธิวาส เขต ๒ เที่ยวชมดอยอินทนนท์ เสริมสร้างประสบการณ์
2013-08-29
คณะผู้บริหาร สพป.นราธิวาส เขต ๒ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านสันกำแพง จ.เชียงใหม่
2013-08-27
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ฟังบรรยายพิเศษ เสริมสร้างประสบการณ์จาก ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
2013-08-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครู รร.บ้านประจัน สพป.ปัตตานี เขต 2 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2013-08-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
2013-08-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะครูระดับปฐมวัยของ รร.ในสังกัด เข้ารับตราพระราชทานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2013-08-27
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะผู้ผู้บริหารโรงเรียน ๑๑๘ โรง บินลัดฟ้าสู่ จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน เสริมสร้างประสบการณ์ผู้บริหาร
2013-08-27
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมหารือสำรวจและออกแบบการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่
2013-08-23
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โรงเรียนบ้านสุไหงดก-ลก
2013-08-23
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
2013-08-22
ผอ.สพป.นราธฺวาส เขต ๒ มอบกระเช้าขอบคุณหน่วย ฉก.นราธิวาส ๓๖
2013-08-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมเตรียมการจัดโครงการนำคณะผู้บริหารศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่
2013-08-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2556
2013-08-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อ.สุไหงโก-ลก
2013-08-21
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการโรงเรียนน่ามอง ห้องเรียนน่าอยู่
2013-08-21
บุคลากรในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมต้อนรับนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2013-08-17
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในสังกัด
2013-08-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดโครงการสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556
2013-08-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาวิทยุสื่อสารประจำศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
2013-08-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมและดูสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน (หลังใหม่) ของ รร.บ้านสุไหงโก-ลก
2013-08-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มมะลิ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556)
2013-08-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556)
2013-08-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมเพื่อเตรียมจัดงานมกรรมวิชาการของนักเรียน ประจำปี 2556
2013-08-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดการประชุมชี้แจง การบันทึกข้อมูลนักเรียน
2013-08-08
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมเจ้าหน้าที่ผูัรับผิดชอบมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
2013-08-08
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ตรวจดูงานการก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2 (แห่งใหม่)
2013-08-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมชวนน้องท่องพุทธวจนและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาของนักเรียน
2013-08-06
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมครู ๑๑๘ โรงเรียน เพื่อติดตามคำรับรองฯ รอบ ๑๒ เดือน
2013-08-06
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนระบบสองภาษาไทย-มาลายู ระดับปฐมวัย
2013-08-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2556
2013-08-02
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส พร้อมศึกษานิเทศก์ ช่วยเหลือโรงเรียนเตรียมรับการประเมิน
2013-08-02
สพป.นราธิวาส เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนระบบสองภาษาไทย-มลายู ระดับปฐมวัย
2013-08-01
ศูนย์เครือข่ายกุเราทอง สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมสัมมนาส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย
2013-07-30
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมกิจกรรมละศีลอด โรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐
2013-07-29
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจาก รมต.กระทรวงศึกษาธิการ
2013-07-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ศูนย์เครือข่ายธารทอง อ.สุคิริน
2013-07-26
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดอบรมการใช้โปรแกรมโครงสร้างระบบการแข่งขันทักษะวิชาการ
2013-07-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมเพื่อพิจารณาจัดตั้งกลุ่มงานสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2013-07-26
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี NOS
2013-07-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2
2013-07-26
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมแสดงความเสียใจ จากการเสียชีวิตของภรรยา ผอ.โรงเรียนบ้านไม้แก่น
2013-07-25
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ตามโครงการ “เสมารวมใจ หล่อเทียนจำนำพรรษา ถวายวัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”
2013-07-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 นิเทศ ติดตามนักเรียน รร.ในพื้นที่ อ.ตากใบ เกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม
2013-07-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ตามโครงการ “หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ” เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556
2013-07-19
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เพื่อพบปะ พูดคุย และหารือถึงข้อราชการต่าง ๆ
2013-07-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2013-07-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556
2013-07-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานใน รร.แกนนำจัดการเรียนร่วม
2013-07-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
2013-07-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติของ รร.ในพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
2013-07-16
ศูนย์เครือข่ายศรีสังวาล สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมโครงการพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
2013-07-16
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2013-07-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2013-07-16
รร.บ้านโคกตา สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน” (โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย/ภาษาอาเซียน)
2013-07-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2013-07-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนและสอบถามข้อมูลสภาพปัญหาต่าง ๆ ของ รร.ในพื้นที่ อ.แว้ง
2013-07-16
สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
2013-07-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการทดสอบประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษสู่อาเซียนและสากล
2013-07-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนและสอบถามข้อมูลสภาพปัญหาต่าง ๆ ของ รร.ในพื้นที่ อ.แว้ง
2013-07-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมวิชาการของนักเรียน ประจำปี 2556
2013-07-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาทักษะการคิด และการสอนแบบ EBE
2013-07-13
คณะศึกษานิเทศ สพป.นราธิวาส เขต 2 ออกนิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนของ รร.ในพื้นที่ อ.แว้ง
2013-07-12
รร.วัดโบราณสถิตย์ สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ประจำปี 2556
2013-07-12
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเพื่อร่วมกันขอข้อมูลความต้องการของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2013-07-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
2013-07-10
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีทำบุญเนื่องวันคล้ายวันจัดตั้ง สพฐ และ สพป.นราธิวาส เขต 2
2013-07-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
2013-07-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครองกับการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มาลายู) ระดับปฐมวัย
2013-07-08
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีรดน้ำศพบิดาของผู้แทนคุรุสภาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
2013-07-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าของอำเภอสุไหงโก-ลก
2013-07-05
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านมือบา อ.สุไหงโก-ลก
2013-07-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดงาน กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยศูนย์เครือข่ายการเวก
2013-07-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
2013-07-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านสากอ อ.สุไหงปาดี
2013-07-03
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดงาน กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย ศูนย์เครือข่ายธัญธารา
2013-07-03
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาภาษาไทย
2013-07-03
ศูนย์เครือข่ายกุเราทอง สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมโครงการพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
2013-07-02
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดการแข่งขันกีฬา- กรีฑา นักเรียน แว้งพัฒนาเกมส์
2013-07-02
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์กีฬา และยาสามัญ จาก สส.นราธิวาส เขต ๑
2013-07-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมโครงการจุดประกายนักคิดวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย) ประจำปี 2556
2013-07-02
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดงานกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ศูนย์เครือข่ายไพรวัน
2013-07-02
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดงาน ตลาดความรู้สู่วิชาการ โรงเรียนบ้านโคกตา
2013-07-02
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.๑
2013-07-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556
2013-07-01
คณะกรรมการของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ออกประเมิน รร.ตามโครงการโรงเรียนน่ามอง ห้องเรียนน่าอยู่ ของ รร.ในพื้นที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
2013-06-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง
2013-06-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพ่อแม่ผู้ปกครองปฐมวัย เครือข่ายฉัตรวาริน
2013-06-28
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบวัดพื้นฐานทักษะการใช้ภาษา (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
2013-06-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต้านภัยยาเสพติด มัสยิดบ้านเหนือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2013-06-28
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับคณะครู และนักเรียน ในงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2556 (Academic Exhibition 2013)
2013-06-26
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ อบรมครู สร้างนวัตกรรม SIS (เอสไอเอส) พัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน
2013-06-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้ รร.บ้านเกาะสะท้อน จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ในงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2556
2013-06-26
ศูนย์เครือข่ายธารทอง จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2013-06-25
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ปฐมนิเทศนักเรียนทุนภูมิทายาท ประจำปี ๒๕๕๖
2013-06-25
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
2013-06-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 ดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
2013-06-24
สพฐ มอบหมายให้ผู้แทนดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
2013-06-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 ชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (สำหรับการสอบวันแรก)
2013-06-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่สอบของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
2013-06-24
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายแว้งพัฒนา
2013-06-21
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนเพื่อระดมทุนสร้างห้องสมุดเพื่อน้อง
2013-06-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
2013-06-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 (สำหรับกรรมการชุดสนามสอบที่ 4)
2013-06-21
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุม รอง ผอ.สพป.และ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ๑๓ เขต เตรียมคัดเลือกโรงเรียนกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น
2013-06-20
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินการสอบแข่งขันฯ จาก สพฐ.
2013-06-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2556 (สำหรับกรรมการชุดสนามสอบที่ 3)
2013-06-19
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะทำงานการพัฒนาหลักสูตรพระพุทธศาสนา
2013-06-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556
2013-06-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ ประจำปีงบประมาณ 2556
2013-06-19
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2556 ของศูนย์ (PEER Center)
2013-06-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียนของรัฐและเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ งานมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2556
2013-06-14
สพป.นราธิวาส เขต ๒ เสวนากาแฟยามเช้า เตรียมความสอบบรรจุครูและรับคณะประเมินจาก สพฐ.
2013-06-12
ศูนย์เครือข่ายบึงรามิง สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมโครงการพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2013-06-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดทำรายการ “ที่นี่ นราธิวาส 2”
2013-06-11
คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งฯ ครูผู้ช่วย ติดตามการดำเนินการสอบของ สพป.นราธิวาส เขต ๒
2013-06-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดทำโครงการโรงเรียนน่ามอง ห้องเรียนน่าอยู่
2013-06-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้”
2013-06-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2556 (วันที่สอง)
2013-06-11
คุรุสภาเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น ประจำปี ๕๖
2013-06-10
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ต้อนรับบุคลากรคนใหม่ ที่ย้ายมาจาก สพป.ยะลา เขต ๒
2013-06-10
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ในการสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย
2013-06-10
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 รับพิธีมอบรถจักรยานเพื่อการศึกษา จากมูลนิธิครอบครัวข่าว 3
2013-06-10
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
2013-06-07
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา ๒๕๕๖
2013-06-07
นักเรียน สังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ ยิ้มร่า รับจักรยาน จากโครงการ คืนรอยยิ้มให้น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้
2013-06-06
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ ผลิตสกู๊ปพิเศษโรงเรียนบ้านซรายอ อ.สุไหงโก-ลก แจกจักรยานนักเรียน ในโครงการ ท่านทำเราช่วยเติม
2013-06-05
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาการใช้งบประมาณงบแลกเป้า
2013-06-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบเงินประกันชีวิตในนามของบริษัท เอไอเอ จำกัด ให้กับผู้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นทายาทของนักการภารโรงที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2013-06-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ รร.ในสังกัด ซึ่งเป็น รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี
2013-06-05
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมโรงเรียนวิถีพุทธ ขับเคลื่อนกิจกรรมประจำปี ๒๕๕๖
2013-06-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในสำนักงานฯ ตามกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน
2013-06-02
ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบ EBE
2013-06-02
ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ และ สพป.นราธิวาส เขต 2
2013-06-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมงานมหกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 5
2013-05-31
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะ เข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บของ ผอ.รร.ในสังกัด
2013-05-31
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บของ ผอ.รร.บ้านแว้ง
2013-05-31
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยม รร.ในพื้นที่ อ.สุคิริน ต้อนรับการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
2013-05-30
ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต๒ ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ขับเคลื่อนรูปแบบการนิเทศฯเต็มพิกัด
2013-05-29
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ
2013-05-29
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒พบปะเพื่อนครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
2013-05-29
ชาวบ้าน ต.โคกโก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ยกมือขอมติที่ประชุม ไม่ยุบโรงเรียนบ้านโคกโก
2013-05-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2556
2013-05-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ อ.แว้ง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่
2013-05-28
สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดเวทีเสวนา ฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านตอหลัง
2013-05-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกับนายอำเภอสุไหงโก-ลก และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่
2013-05-28
สพป.นราธิวาส เขต ๒ อบรมครูพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี ๒๕๕๖
2013-05-27
รอง ฯ นุกูล ชูนุ้ย มอบรางวัลนักเรียนมีจิตอาสา ในกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
2013-05-23
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียน ม.๑- ม.๓ พร้อมก้าวสู่ประคมอาเซียน
2013-05-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีทำบันทึกข้อตกลง MOU (Memorandum Of Understanding) และมอบนโยบายที่สำคัญให้กับผู้บริหารสถานศึกษาของ รร.ในสังกัด
2013-05-22
ประชุมวางแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
2013-05-20
กลุ่มฅนธรรมดี มอบอุปกรณ์และเงินสมทบสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านไพรวัน
2013-05-20
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยม รร.ในพื้นที่ อ.ตากใบ ต้อนรับการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
2013-05-20
ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ อ.สุไหงโก -ลกรับเปิดเทอมใหม่
2013-05-17
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรับเปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
2013-05-17
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนรักษาความปลอดภัยครูของ รร.ในพื้นที่ อ.ตากใบ
2013-05-16
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียน
2013-05-15
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง
2013-05-15
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะผู้บริหารโรงเรียนและครูศูนย์เครือข่ายกายูคละ-เอราวัณ
2013-05-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณ ภายใต้ชื่อ “มิตรภาพ รอยยิ้ม ความสุข” “Friendship Smile Happiness”
2013-05-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพของการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 (The 5th South Primary Educational Service Area Office Games) ตอนสุดท้าย
2013-05-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพของการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 (The 5th South Primary Educational Service Area Office Games) ตอนที่ 6
2013-05-15
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมมอบนโยบายและพบปะครูของ รร.ในศูนย์เครือข่ายฮาลาบาลา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556
2013-05-15
อ.สุไหงปาดี ประชุม รปภ.ครู เตรียมรับเปิดเทอม
2013-05-14
อบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ตามโปรแกรม Thai - School lunch
2013-05-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพของการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 (The 5th South Primary Educational Service Area Office Games) ตอนที่ 5
2013-05-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพของการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 (The 5th South Primary Educational Service Area Office Games) ตอนที่ 4
2013-05-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพของการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 (The 5th South Primary Educational Service Area Office Games) ตอนที่ 3
2013-05-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพของการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 (The 5th South Primary Educational Service Area Office Games) ตอนที่ 2
2013-05-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพของการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 (The 5th South Primary Educational Service Area Office Games) ตอนที่ 1
2013-05-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 (The 5th South Primary Educational Service Area Office Games)
2013-05-14
คณะสพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมรับประทานอาหารเย็นซึ่งนายพงศ์พันธ์ ลีนิน รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับ
2013-05-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณเขื่อนบางลาง จ.ยะลา
2013-05-14
งานเลี้ยงแสดงความยินดี
2013-05-11
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมเตรียมการทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2013-05-10
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมโครงการติดตามเด็กออกกลางคันให้กับสถานศึกษาในสังกัด
2013-05-09
รร.นิคมพัฒนา 10 สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English For Communication)
2013-05-09
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับคณะรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ
2013-05-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมโครงการภาษาสู่อาเซียนและสากล ประจำปีงบประมาณ 2556 (กิจกรรมวันที่สอง)
2013-05-04
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมโครงการภาษาสู่อาเซียนและสากล ประจำปีงบประมาณ 2556
2013-05-04
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ เตรียมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓ กลุ่มสาระ ศิลปะ,พลศึกษาและสุขศึกษา ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2013-05-01
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดานายภิรมย์ จีนธาดา รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒
2013-05-01
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีแก่รองเลขาธิการ ศอ.บต.(ด้านการศึกษา) เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่เป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2013-05-01
สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของรองฯภิรมย์ จีนธาดา
2013-04-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2556
2013-04-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรอาเซียนฯ
2013-04-29
บรรยาการศการรับสมัครสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วย" วันแรก คึกคักมีผู้สนใจมาสมัครจำนวนมาก
2013-04-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีรดน้ำศพบิดาของนายภิรมย์ จีนธาดา รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2
2013-04-29
ชาว สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดให้กับ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2
2013-04-29
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหม่
2013-04-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมงานฌาปนกิจศพภรรยาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
2013-04-25
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพภรรยาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
2013-04-25
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวจัดงาน “เทศกาลอาหารจานเด็ดโก-ลก” ประจำปี 2556
2013-04-25
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อ.สุไหงโก-ลก
2013-04-25
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (วันที่สอง)
2013-04-25
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2013-04-22
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
2013-04-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีรดน้ำศพภรรยาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
2013-04-21
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์และขบวนพาเหรด เตรียมพร้อม กีฬา สพก.
2013-04-19
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ให้คำปรึกษาการเยียวยา ผู้ที่ขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-04-19
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะทำงานวางแผนจัดทำหลักสูตรอาเซี่ยน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2013-04-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ในสำนักงานฯ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556
2013-04-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบสิ่งของเพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรม “นาวากาชาด” ประจำปี 2556
2013-04-11
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ และเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของบุคลากรในสังกัด
2013-04-10
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมบุคลากร ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
2013-04-10
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ชี้แจงผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๕
2013-04-10
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมเจ้าหน้าร่วมพิธีรดนำศพมารดานางวรรณา ขวัญสืบ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการรจัดการศึกษา
2013-04-09
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาทายาทนายดนัย ผุดผ่อง พนักงานบริการโรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง
2013-04-09
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เตรียมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา
2013-04-09
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
2013-04-09
สพป.นราธิวาส เขต ๒ รวมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จ.นราธิวาส
2013-04-06
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ชุมชนโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตา
2013-04-06
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ แสดงความยินดี กับนักเรียน เป็นตัวแทนเยาวชน โครงการฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
2013-04-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าเยี่ยมอาการเจ็บป่วยของศึกษานิเทศก์ ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
2013-04-05
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีอบรมครูหลักสูตรการวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษา
2013-04-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานงานฌาปนกิจศพนายวชิระ ธัญญเกษตร อดีต ผอ.โรงเรียนวัดเกาะสะท้อน อ.ตากใบ
2013-04-04
รร.นิคมพัฒนา 10 สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือที่ได้รับการบริจาคให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
2013-04-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ “2 เมษา รวมใจน้อมเกล้าฯ” ประจำปี 2556 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2013-04-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
2013-04-01
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด ศูนย์เครือข่ายเอราวัณ อ.แว้ง
2013-04-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “2 เมษารวมใจน้อมเกล้าฯ ประจำปี 2556”
2013-04-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมถวายราชสักการะและวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในพิธีวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า (รัชกาลที่ 3) ประจำปี 2556
2013-04-01
รร.บ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555
2013-03-29
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 5
2013-03-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมฆอตัมอัลกุรอาน โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตา
2013-03-28
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 จังหวัดปัตตานี
2013-03-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2013-03-28
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง
2013-03-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูในสังกัด ร่วมงานฌาปนกิจพ่อนุ้ย ดำน้อย
2013-03-27
สพป.นราธิวาส เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ Teacher's Kit ครู ป.๑-ป.๓
2013-03-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ร่วมตรวจการขอต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานประกอบการในพื้นที่อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
2013-03-27
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
2013-03-26
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ร่วมตรวจการขอต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
2013-03-26
สพป.นราธิวาส เขต ๒ อบรมครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านโทรทัศน์ทางไกลเพื่อการศึกษา E-TV
2013-03-25
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไหงโก-ลก
2013-03-21
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
2013-03-21
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนของ รร.ในพื้นที่ อ.ตากใบ
2013-03-21
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ " ๖๕ ล้านดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน ฉลอง ๑๒๐ ปี สภากาชาดไทย"
2013-03-20
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมการจัดทำข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
2013-03-20
รร.วัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
2013-03-20
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านปอเนาะ อ.สุไหงปาดี
2013-03-20
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบประเมินตนเองในการประกันคุณภาพภายในด้วย โปรแกรม EGA
2013-03-20
นายอำเภอสุไหงโก-ลก เยี่ยมเยียนบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน สพป.นราธิวาส เขต ๒
2013-03-19
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
2013-03-19
รร.ราชประชานุเคราะห์ 44 (วัดฉัททันต์สนาน) สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
2013-03-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพน้องชายของศึกษานิเทศก์
2013-03-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย รร.ในสังกัด จำนวน 16 แห่ง
2013-03-18
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมนักเรียน ร.ร.นิคมพัฒนา ๑๐ ที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และโรงพยาบาลแว้ง
2013-03-17
นักเรียน ร.ร.นิคมพัฒนา ๑๐ ถูกส่งตัวไปยัง รพ.สุไหงโก-ลก รอง ฯเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก
2013-03-17
นักเรียน รร.นิคมพัฒนา 10 สพป.นราธิวาส เขต 2 ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในขณะเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
2013-03-16
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดการ อบรมปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง อ.สุไหงโก-ลก
2013-03-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดงาน บัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านลาแล
2013-03-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบกระเช้าเยี่ยมบุคลกรในสังกัด
2013-03-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานกิจกรรมยามค่ำคืนของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
2013-03-15
เสวนากาแฟยามเช้าผู้บริหารโรงเรียน อ.สุคิริน
2013-03-14
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนวางแผนพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม
2013-03-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านแว้ง
2013-03-14
รร.บ้านบาลูกายาอิง สพป.นราธิวาส เขต 2 ผ่านการประเมินเพื่อเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)
2013-03-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับนายอำเภอสุไหงโก-ลก คนใหม่
2013-03-13
รอง ผอ.สพป.นราธิวสา เขต ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ เ เยี่ยมบุคลากรในสังกัด
2013-03-13
รร.บ้านบาลูกายาอิง สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
2013-03-11
นายภิรมย์ จีนธาดา รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ต้อนรับคณะจากประเทศมาเลเซีย
2013-03-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงาน Award Party You’re the “HEROES” แสดงความชอบคุณและยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ที่ผ่านมา
2013-03-07
สพป.นราธิวาส เขต ๒ประชุมโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๖
2013-03-07
ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ เข้าร่วมประชุมเพื่อวิพากย์แผนตามโครงการพัฒนาคู่มือการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2013-03-06
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ผลการทดสอบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา
2013-03-04
โรงเรียนบ้านสากอผ่านการประเมินเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)
2013-03-01
โรงเรียนบ้านไม้ฝาด อ.แว้ง นำท่วม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมให้กำลังใจ
2013-02-27
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
2013-02-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก ที่ประสบเหตุอุทกภัย
2013-02-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
2013-02-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดป้ายฝายทดน้ำของ รร.นิคมพัฒนา 2 ตามโครงการสงเคราะห์เด็กยากจน CCF จังหวัดนราธิวาส
2013-02-26
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนในพื้นที่ อ.สุคิริน
2013-02-21
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์เยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนในพื้นที่ อ.แว้ง
2013-02-21
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ของ รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก
2013-02-21
สพป.นราธิวาส เขต ๒ เตรียมการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง
2013-02-20
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบนโยบายและแจ้งเรื่องราชการที่สำคัญต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในการประชุมประจำเดือน (ครั้งที่ 1/2556)
2013-02-20
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมครูผู้สอนปฐมวัย กำหนดปฏิทินการดำเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
2013-02-15
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ประชุมทีมงานบริหาร รอง ผอ.และผอ.กลุ่ม หารือการขับเคลื่อนนโยบาย
2013-02-15
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเตรียมความพร้อมสอบ NT นักเรียนชั้น ป.๓ ในวันที่ ๒๑ ก.พ.๕๖
2013-02-15
สพป.นราธิวาส เขต ๒ แสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะและโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก คว้าเหรียญทองและเหรียญเงินจาการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับนานาชาติ
2013-02-13
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจดูสภาพการก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2 แห่งใหม่
2013-02-13
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๕
2013-02-13
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป.นราธิวาส เขต 2 ผ่านการประเมินเพื่อเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)
2013-02-12
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมรอง ผอ.และศึกษานิเทศก์ นำคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองต้นแบบ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนบ้านมูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
2013-02-10
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานเมาลิดสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านลาแล อ.สุไหงโก-ลก
2013-02-08
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดงานการนำเสนอนวัตกรรมโครงการเปิดโลกอัจฉริยะ โรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐
2013-02-07
สพป.นราธิวาส เขต ๒ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตำบล
2013-02-07
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ติดตามโครงการโรงเรียนคู่ขนาน ที่โรงเรียนบ้านแอแว บันทึกวีดีทัศน์เตรียมผลิตรายการ ที่นี่..นราธิวาส ๒ เผยแพร่ทางเว็ปไซต์
2013-02-07
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือการสอบ O-Net ของ รร.ในพื้นที่ อ.ตากใบ
2013-02-06
รร.บ้านศาลาใหม่ สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
2013-02-05
รร.ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 36
2013-02-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนักการภารโรง ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2013-02-04
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือการสอบ O-Net ของ รร.ในพื้นที่ อ.แว้ง
2013-02-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือการสอบ O-Net ของ รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก
2013-02-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือการสอบ O-Net (Ordinary National Educational Test) ของ รร.ในพื้นที่ อ.ตากใบ
2013-02-04
รองฯ ศิริรัตน์ นราวงศานนท์ พร้อมศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาส สอบโอ-เน็ตวันที่สอง
2013-02-03
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โอ-เน็ต โรงเรียนในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี
2013-02-03
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุตาม ว๑๓
2013-02-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนักการภารโรงของ รร.ในสังกัด ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2013-01-31
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกองกำลังในพื้นที่อ.สุไหงปาดีสร้างความมั่นใจให้ครูและบุคลกรทางการศึกษา
2013-01-31
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีพนักงานราชการได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ อบต.ไทรทอง
2013-01-31
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้ารับฟังเหตุการณ์กรณีนักการภารโรงของ รร.ในสังกัด ถูกลอบยิงเสียชีวิต
2013-01-30
สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะบุคลากรทางการศึกษาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช
2013-01-28
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร
2013-01-28
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
2013-01-28
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีส่งนายอำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เป็นปลัดจังหวัดนราธิวาส
2013-01-22
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมสมาชิกชมรมครูการศึกษาพิเศษ
2013-01-18
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมพิธีวันครู ในพื้นที่อำเภอสุคิริน
2013-01-18
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามในวันครู ปี ๕๖
2013-01-17
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะครูพื้นที่อำเภอตากใบ เนื่องในวันครูประจำปี ๒๕๕๖
2013-01-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2556
2013-01-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้งานระบบงานสารบรรณ Electronic (My Office 2556)
2013-01-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดาของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2013-01-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ของ รร.บ้านซรายอ
2013-01-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 1/2555)
2013-01-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมและดูความพร้อมของ รร.บ้านซรายอ ในการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555
2013-01-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพมารดาของ ผอ.รร.บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
2013-01-11
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานกิจกรรมมอบรองเท้าผ้าใบและถุงเท้าสีขาวให้นักเรียน และจัดงานวันเด็ก โรงเรียนในพื้นที่ อ.สุคิริน
2013-01-11
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ศูนย์เครือข่าย อ.สุไหงโก-ลก
2013-01-10
ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๖ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒
2013-01-10
สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะผู้บริหารโรงเรียน มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่และขอบคุณเจ้าหน้าที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
2013-01-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อใ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ และผู้บริหารโรงเรียน ขอพรและมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
2013-01-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมรอง ผอ.ฯ และผู้บริหารโรงเรียนอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
2013-01-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่นายอำเภอสุไหงโก-ลก
2013-01-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ อ.สุคิริน อวยพรปีใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ
2013-01-04
สพป.นราธิวาส เขต ๒ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖
2013-01-04
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู อวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒
2013-01-04
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒
2013-01-04
ภาพบรรยากาศของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ในการจัดงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 ของครอบครัวชาวนราธิวาส เขต 2 (ตอนที่ 2)
2012-12-29
ภาพบรรยากาศของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ในการจัดงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 ของครอบครัวชาวนราธิวาส เขต 2 (ตอนที่ 1)
2012-12-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ และจัดงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556
2012-12-29
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่อ.สุไหงโก-ลก และ อ.ตากใบ
2012-12-26
ศึกษานิเทศก์ สปพ.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมโรงเรียนน้ำท่วมในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก
2012-12-25
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พบปะรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประธานศูนย์เครือข่าย ในกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า
2012-12-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2012-12-23
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมประจำปีสมาชิกชมรม NARA 2 ENGCLUB สรุปผลการดำเนินงานและเตรียมเดินหน้าปีต่อไป
2012-12-21
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรม เติมยิ้มให้น้อง ชายแดนใต้ ณ เขื่อนท่าพระยาสาย จ.นราธิวาส
2012-12-21
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบุตรสาวของครูโรงเรียนบ้านตาเซ๊ะเหนือ อ.สุไหงปาดี
2012-12-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ (ครั้งที่ 62) ประจำปีการศึกษา 2555 ที่จังหวัดภูเก็ต
2012-12-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีรดน้ำศพเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2012-12-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบกระเช้าสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2012-12-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบกระเช้าสิ่งของให้กับครู ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2012-12-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครู รร.บ้านบาโง สพป.ปัตตานี เขต 2
2012-12-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผอ.รร.บ้านบาโง สพป.ปัตตานี เขต 2
2012-12-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีรดน้ำศพ ครู รร.บ้านบาโง สพป.ปัตตานี เขต 2
2012-12-14
สพป.นราธิวาส เขต ๒ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖
2012-12-14
ผอ.สวท.สุไหงโก-ลก เยี่ยมครูธีระพล ชูส่งแสง ที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดคณะทำงานติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
2012-12-13
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมตัวแทน ผอ.โรงเรียนวางพวงหรีดไว้อาลัย ผอ.โรงเรียนบ้านบาโง จ.ปัตตานี
2012-12-13
บรรยากาศการรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการฯสพป.นราธิวาส เขต ๒ วันสุดท้ายคึกคัก มีผู้สมัครมากกว่า ๒๐๐ คนแล้ว
2012-12-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร
2012-12-12
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมทบทวนแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสอนอิสลามศึกษา
2012-12-12
สพป.นราธิวาส เขต ๒ อบรมผู้บริหารโรงเรียนและครู พัฒนาการใช้วิทยุสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2012-12-11
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมเพื่อมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2012-12-07
รอง ผอ.สพก.จชต.เยี่ยมและให้กำลังใจครูธีระพล ชูส่งแสง ครูโรงเรียนบ้านบอเกาะ ณ ห้องไอซียู โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
2012-12-07
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเคารพศพนางฉัตรสุดา นิลสุวรรณ ครู รร.บ้านตาโง๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 3
2012-12-07
ผู้แทนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบกระเช้าเยี่ยมปลอบขวัญครูธีระพล ชูส่งแสง
2012-12-06
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
2012-12-05
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของ “มูลนิธินายอำเภอ ดร.เจษฎา อุรพีพัฒนพงศ์” ให้กับนักเรียน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
2012-12-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี เข้าประชุมเพื่อร่วมพิจารณาวางแผนในเรื่องของมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับครูในพื้นที่
2012-12-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555)
2012-12-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555)
2012-12-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา เยี่ยมปลอมขวัญครูโรงเรียนบ้านบอเกาะ
2012-12-05
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมครูโรงเรียนบ้านปอเกาะ ถูกยิงได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
2012-12-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีรดน้ำศพนางฉัตรสุดา นิลสุวรรณ ครู รร.บ้านตาโงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
2012-12-05
โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล ระยะที่ ๓ รุ่นที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
2012-12-04
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนางนันทนา แก้วจันทร์ ผอ.รร.บ้านท่ากำชำ สพป.ปัตตานี เขต 1
2012-11-30
สพป.นราธิวาส เขต ๒ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดกระทงประเภทความคิด ในงานวันลอยกระทงเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
2012-11-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงจากศูนย์ประเมินผล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 (ส่วนหน้า)
2012-11-28
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมคณะรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ
2012-11-28
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประดิษฐ์กระทง ส่งเข้าประกวด
2012-11-27
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ต้อนรับคณะ ดร.สมเกียรติ ชอบผล และว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริฯในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
2012-11-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2555
2012-11-25
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีรดน้ำศพนางนันทนา แก้วจันทร์ ผอ.รร.บ้านท่ากำชำ สพป.ปัตตานี เขต 1
2012-11-23
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ชี้แจงเตรียมการจัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET/NT/I-NET
2012-11-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมครูเพื่อเตรียมการนำนักเรียนไปร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ (ครั้งที่ 62)
2012-11-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมวิชาการสัญจรของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพื้นที่ อ.สุไหงปาดี
2012-11-22
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ พิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯพร้อมมอบเข็มคุรุสภาฯ
2012-11-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมทำบุญในงานทอดกฐินสามัคคี ตามกิจกรรมโครงการใจประสานใจ อำเภอตากใบ ณ วัดทรายขาว
2012-11-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2555
2012-11-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา
2012-11-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2555
2012-11-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555
2012-11-18
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย (ระดับอำเภอ)
2012-11-18
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพบิดาของผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2
2012-11-15
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับครูของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแว้ง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
2012-11-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของ ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2
2012-11-15
คณะติดตามและประมินผล กลยุทธืที่ ๑-๕ เยี่ยมโรงเรียน ประเมินผลเชิงประจักษ์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
2012-11-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมมอบนโยบายและพบปะครูของ รร.ในศูนย์เครือข่ายสากอ และศูนย์เครือข่ายการเวก ประจำภาคเรียนที่ 2/2555
2012-11-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 รับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการกลยุทธ์ที่ 6 จาก สพก.จังหวัดชายแดนภาคใต้
2012-11-12
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พบปะคณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ของ รร.บ้านสุไหงโก-ลก เนื่องในการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meetting) ประจำภาคเรียนที่ 2/2555
2012-11-11
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ๑-๕ ของสพฐ.
2012-11-09
อำเภอตากใบ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และซักซ้อมแนวทางการรักษาความปลอดภัยครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 ให้กับ รร.ในพื้นที่อำเภอตากใบ
2012-11-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของ ผอ.รร.บ้านปาดังยอ
2012-11-07
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือชาวบ้าน อ.สุคิริน
2012-11-05
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ส่งรองฯพงศ์พันธ์ ลีนิน รับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ยะลา ๓ อ.เบตง
2012-11-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมครูของ รร.ในพื้นที่ อ.สุคิริน ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2555
2012-10-31
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพบรรยากาศของการจัดงานเลี้ยงส่ง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เนื่องในโอกาสที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ทางสังกัด สพป.ยะลา เขต 3 (ตอนสุดท้าย)
2012-10-31
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพบรรยากาศของการจัดงานเลี้ยงส่ง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เนื่องในโอกาสที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ทางสังกัด สพป.ยะลา เขต 3 (ตอนที่ 4)
2012-10-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพบรรยากาศของการจัดงานเลี้ยงส่ง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เนื่องในโอกาสที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ทางสังกัด สพป.ยะลา เขต 3 (ตอนที่ 3)
2012-10-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพบรรยากาศของการจัดงานเลี้ยงส่ง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เนื่องในโอกาสที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ทางสังกัด สพป.ยะลา เขต 3 (ตอนที่ 2)
2012-10-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพบรรยากาศของการจัดงานเลี้ยงส่ง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เนื่องในโอกาสที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ทางสังกัด สพป.ยะลา เขต 3 (ตอนที่ 1)
2012-10-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานเลี้ยงส่ง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เนื่องในโอกาสที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ทางสังกัด สพป.ยะลา เขต 3
2012-10-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเพื่อเตรียมการรับการตรวจติดตามจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สพฐ
2012-10-29
สมาชิกชมรม Nara2engclub ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์
2012-10-24
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมทำบุญในโอกาสครบ ๒ รอบของการก่อตั้ง สวท.สุไหงโก-ลก
2012-10-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2555
2012-10-23
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะครูของ รร.วัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) เข้าเยี่ยมเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2012-10-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมสร้างความมุ่งมั่นสำหรับเด็กเรียนดี รุ่นที่ 1 อ.สุคิริน
2012-10-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
2012-10-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 รับมอบเครื่อง Teblet ระยะที่ 2 ตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (OTPC)
2012-10-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพของพิธีการต้อนรับ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 คนใหม่ (ตอนสุดท้าย)
2012-10-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพของพิธีการต้อนรับ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 คนใหม่ (ตอนที่ 3)
2012-10-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพของพิธีการต้อนรับ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 คนใหม่ (ตอนที่ 2)
2012-10-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพของพิธีการต้อนรับ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 คนใหม่ (ตอนที่ 1)
2012-10-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีการต้อนรับนายธวัช แซ่ฮ่ำ ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 คนใหม่
2012-10-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดสถานที่เพื่อเตรียมการต้อนรับ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 คนใหม่
2012-10-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีการส่งนายอาดุลย์ พรมแสง เพื่อไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1
2012-10-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้และทัศนคติต่อการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2012-10-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพบรรยากาศของการจัดงานเลี้ยงส่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เนื่องในโอกาสที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ทางสังกัด สพป.ยะลา เขต 1 (ตอนสุดท้าย)
2012-10-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพบรรยากาศของการจัดงานเลี้ยงส่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เนื่องในโอกาสที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ทางสังกัด สพป.ยะลา เขต 1 (ตอนที่ 5)
2012-10-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพบรรยากาศของการจัดงานเลี้ยงส่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เนื่องในโอกาสที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ทางสังกัด สพป.ยะลา เขต 1 (ตอนที่ 4)
2012-10-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพบรรยากาศของการจัดงานเลี้ยงส่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เนื่องในโอกาสที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ทางสังกัด สพป.ยะลา เขต 1 (ตอนที่ 3)
2012-10-10
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพบรรยากาศของการจัดงานเลี้ยงส่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เนื่องในโอกาสที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ทางสังกัด สพป.ยะลา เขต 1 (ตอนที่ 2)
2012-10-10
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพบรรยากาศของการจัดงานเลี้ยงส่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เนื่องในโอกาสที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ทางสังกัด สพป.ยะลา เขต 1 (ตอนที่ 1)
2012-10-10
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานเลี้ยงส่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เนื่องในโอกาสที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ทางสังกัด สพป.ยะลา เขต 1
2012-10-10
ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 เดินทางมาเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ใน สพป.นราธิวาส เขต 2 เนื่องในโอกาสที่จะมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2
2012-10-09
ผู้บริหารสถานศึกษาของ รร.ในพื้นที่ อ.แว้ง ร่วมกันจัดงานเลี้ยงส่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เนื่องในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ทางสังกัด สพป.ยะลา เขต 1
2012-10-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพบรรยากาศของการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 (ตอนสุดท้าย)
2012-10-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพบรรยากาศของการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 (ตอนที่ 1)
2012-10-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555
2012-10-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอนำเสนอภาพของการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 7/2555 ซึ่งจัดขึ้น ณ รร.วัดประชุมชลธารา (สุขคณานุกูล) อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส (ตอนสุดท้าย)
2012-10-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอนำเสนอภาพของการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 7/2555 ซึ่งจัดขึ้น ณ รร.วัดประชุมชลธารา (สุขคณานุกูล) อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส (ตอนที่ 3)
2012-10-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอนำเสนอภาพของการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 7/2555 ซึ่งจัดขึ้น ณ รร.วัดประชุมชลธารา (สุขคณานุกูล) อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส (ตอนที่ 2)
2012-10-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอนำเสนอภาพของการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 7/2555 ซึ่งจัดขึ้น ณ รร.วัดประชุมชลธารา (สุขคณานุกูล) อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส (ตอนที่ 1)
2012-10-08
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบนโยบายและแจ้งเรื่องราชการที่สำคัญต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในการประชุมประจำเดือน (ครั้งที่ 7/2555)
2012-10-05
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ รวมพิธีรดน้ำศพ นายคมสันติ์ โฉมยงค์ ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านบองอ
2012-10-02
สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดโครงการอบรมบูรณาการการสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์พกพา Tablet เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
2012-10-01
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมกับ สก.สค.นราธิวาส และธนาคารออมสิน ร่วมหาแนวทางบริหารการเงินหลังเกษียณอายุราชการ
2012-10-01
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดงานวิทยาศาตร์พัฒนาภูมิปัญญาและทักษะชีวิตครั้งที่ ๘ ณ รร.เทพประทาน(เจ๊ะเด็ง) อ.แว้ง
2012-09-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เป็นประธานเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ตำบลสุคิริน จ.นราธิวาส ณ โรงเรียนนิคมพัฒนา ๕ อ.สุคิริน
2012-09-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ และครูผู้ที่เข้าโครงการเออรี่รีไทม์ ประจำปี 2555
2012-09-28
สพป.นราธิวาส เขต 2 รับมอบหนังสือจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน CCF ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2012-09-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ไปร่วมรับและส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2012-09-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
2012-09-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพของการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 (ตอนสุดท้าย)
2012-09-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพของการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 (ตอนที่ 3)
2012-09-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
2012-09-23
รร.บ้านบูเกะตา ให้การต้อนรับคณะลูกเสือ PRAMUKA (SCOUT) จากประเทศ Malaysia และประเทศ Indonesia
2012-09-21
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานร่วมพิธีเปิดห้องสมุด 3D รร.บ้านภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
2012-09-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพของการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 (ตอนที่ 2)
2012-09-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพของการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 (ตอนแรก)
2012-09-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555
2012-09-21
รร.นิคมพัฒนา 6 เปิดงานกีฬานักเรียนชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2555
2012-09-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2012-09-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพครูของ รร.ในสังกัด
2012-09-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมนักบินน้อย (เครื่องร่อนกระดาษพับ เครื่องร่อน และเครื่องบินพลังหนังยาง)
2012-09-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานการดำเนินงานกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น (Best Practice)
2012-09-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 ปิดงานมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2555 “สุดยอดวิชาการ เด็กไทยชายแดนใต้ ก้าวนำสู่อาเซียน”
2012-09-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพของงานมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2555 “สุดยอดวิชาการ เด็กไทยชายแดนใต้ ก้าวนำสู่อาเซียน” ในคืนที่สอง (ตอนสุดท้าย)
2012-09-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพของงานมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2555 “สุดยอดวิชาการ เด็กไทยชายแดนใต้ ก้าวนำสู่อาเซียน” ในคืนที่สอง (ตอนที่สอง)
2012-09-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพของงานมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2555 “สุดยอดวิชาการ เด็กไทยชายแดนใต้ ก้าวนำสู่อาเซียน” ในคืนที่สอง (ตอนแรก)
2012-09-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพของงานมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2555 “สุดยอดวิชาการ เด็กไทยชายแดนใต้ ก้าวนำสู่อาเซียน”
2012-09-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอนำเสนอภาพบรรยากาศเปิดงานมหกรรมวิชาการประจำปี 2555...
2012-09-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอนำเสนอภาพบรรยากาศเปิดงานมหกรรมวิชาการประจำปี 2555...
2012-09-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดงานมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2555 “สุดยอดวิชาการ เด็กไทยชายแดนใต้ ก้าวนำสู่อาเซียน”
2012-09-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอนำเสนอภาพบรรยากาศการจัดงานมหกรรมวิชาการประจำปี 2555...
2012-09-06
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอนำเสนอภาพบรรยากาศการจัดงานมหกรรมวิชาการประจำปี 2555...
2012-09-06
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และ รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เดินเยี่ยมชมนิทรรศการงานมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2555
2012-09-06
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงาน (Symposium) ด้านการเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2555
2012-09-06
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะ...
2012-09-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมเสวนายามเช้า...
2012-09-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเปิดงาน “30 ปี พระบารมีมหาราชา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ”
2012-09-05
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับนักเรียนของ รร.ในสังกัด ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ คัพ” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555
2012-09-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป ศิลปะของนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
2012-09-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพบรรยากาศการเลี้ยงอาหารค่ำให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษาประเทศมาเลเซีย ตามโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-มาเลเซีย (ตอนสุดท้าย)
2012-09-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพบรรยากาศการเลี้ยงอาหารค่ำให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษาประเทศมาเลเซีย ตามโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-มาเลเซีย (ตอนแรก)
2012-09-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษาเนื่องในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-มาเลเซีย
2012-09-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพของการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนการสอน ตามโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-มาเลเซีย (ตอนสุดท้าย)
2012-09-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพของการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนการสอน ตามโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-มาเลเซีย (ตอนแรก)
2012-09-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้บริหารสถานศึกษาของประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงาน ณ รร.วัดหูแร่ สังกัด สพป.สงขลา เขต 2
2012-08-31
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ สพป.นราธิวาส เขต 3...
2012-08-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคู่พัฒนาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย
2012-08-30
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนก่อสร้างป้อมยาม สพป.นราธิวาส เขต 2...
2012-08-29
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ให้โอวาทนักเรียนบ้านแว้ง...
2012-08-29
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมดูความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2...
2012-08-29
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบนโยบายและแจ้งเรื่องราชการที่สำคัญต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในการประชุมประจำเดือน (ครั้งที่ 6/2555)
2012-08-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิชาการ “สุดยอดวิชาการ เด็กไทยชายแดนใต้ ก้าวนำสู่อาเซียน”
2012-08-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ปิดการอบรมครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2012-08-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์
2012-08-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมติดตามการจัดทำแผนประสบการณ์ ตามโครงการพัฒนาการสอนแบบสองระบบ (ไทย-มาลายู)
2012-08-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมงานพบปะพูดคุยเสวนากาแฟยามเช้าของหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก
2012-08-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน
2012-08-22
เจ้าหน้าที่ธุรการ มอบกระเช้าเนื่องในวัน Hari Raya Aidilfitri ...
2012-08-17
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมประชุมวิชาการสัญจร เครือข่ายการเวก อ.สุไหงปาดี
2012-08-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรร Tablet ตามโครงการ One Table per Child
2012-08-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ ซึ่งเป็นครูจาก รร.บ้านสะบารัง สพป.ปัตตานี เขต 1
2012-08-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญ สพฐ ซึ่งมาตรวจเยี่ยมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ของ รร.ในสังกัด
2012-08-16
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ อบรมครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
2012-08-14
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) จัดโครงการมอบทุน...
2012-08-14
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่ใน สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกมะลิ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 )
2012-08-13
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่ใน สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 )
2012-08-13
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automatic)”
2012-08-13
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาของนักเรียน
2012-08-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาของนักเรียน
2012-08-13
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรมรอมฏอนอัลการีมสัมพันธ์ ฮ.ศ.๑๔๓๓ ณ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง อ.ตากใบ
2012-08-10
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมปลอบขวัญ ผอ.โรงเรียน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านกาวะ อ.สุไหงปาดี
2012-08-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 พิจารณาคัดเลือกให้ รร.บ้านสุไหงโก-ลก จัดทำโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ตามนโยบายของ สพฐ
2012-08-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีปลูกป่า ภายใต้ชื่อ “โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี”
2012-08-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automatic)”
2012-08-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555
2012-08-07
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกิจกรรมเปิดปอซอของศูนย์เครืออำเภอสุไหงปาดี...
2012-08-02
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนอิสลามศึกษา (คอมพิวเตอร์พกพา)...
2012-08-02
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกิจกรรมเปิดปอซอของศูนย์เครืออำเภอแว้ง...
2012-08-02
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ นำคณะเจ้าที่ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดนิคมแว้ง อ.แว้ง
2012-08-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบบริหารงานบุคคล
2012-08-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 เรียกบรรจุบุคคลซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย
2012-07-31
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555
2012-07-31
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมโครงการพัฒนาผู้เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2012-07-31
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกิจกรรมเปิดปอซอของโรงเรียนบ้านสะหริ่ง...
2012-07-27
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2012-07-26
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกิจกรรมเปิดปอซอของโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ...
2012-07-25
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2012-07-25
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
2012-07-25
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารบก ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
2012-07-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมการช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2555
2012-07-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน (Impromptu Speech 2012)
2012-07-24
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ในฐานะผู้แทน ลงนาม MOU โครงการสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ
2012-07-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนชายแดนใต้ “สพฐ.คัพ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
2012-07-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ของศูนย์เครือข่าย รร.สากอ
2012-07-20
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนนิคมพัฒนา ๒
2012-07-19
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านกูวา (อำเภอสุไหงปาดี)...
2012-07-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอนำเสนอภาพการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนในศูนย์เครือข่ายสากอ...
2012-07-19
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ของศูนย์เครือข่าย รร.สากอ
2012-07-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมพบปะเสวนากาแฟยามเช้าของหน่วยงานทางการศึกษา “เสมาสร้างสรรค์” ประจำวันพุธของสัปดาห์
2012-07-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมแพทย์-นักจิตวิทยา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในระดับองค์กร
2012-07-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอนำเสนอภาพของการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 5/2555 ซึ่งจัดขึ้น ณ รร.บ้านบูเกะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส (ตอนสุดท้าย)
2012-07-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอนำเสนอภาพของการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 5/2555 ซึ่งจัดขึ้น ณ รร.บ้านบูเกะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส (ตอนที่ 2)
2012-07-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอนำเสนอภาพของการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 5/2555 ซึ่งจัดขึ้น ณ รร.บ้านบูเกะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส (ตอนที่ 1)
2012-07-17
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบนโยบายและแจ้งเรื่องราชการที่สำคัญต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในการประชุมประจำเดือน (ครั้งที่ 5/2555)
2012-07-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมโครงการภาษาสู่อาเซียนและสากล ประจำปีงบประมาณ 2555 (กิจกรรมวันที่สอง)
2012-07-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมโครงการภาษาสู่อาเซียนและสากล ประจำปีงบประมาณ 2555 (กิจกรรมภาคสนาม)
2012-07-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นในการรักษาความปลอดภัยครู...
2012-07-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมโครงการภาษาสู่อาเซียนและสากล ประจำปีงบประมาณ 2555
2012-07-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ “โรงเรียนดี ศรีตำบล”
2012-07-12
นายพงศ์พันธ์ ลีนิน รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนศูนย์เครือข่ายแว้งพัฒนา
2012-07-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2555 ณ สบย.ที่ 12 ยะลา (วันที่สอง)
2012-07-11
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจครู ศึกษานิเทศก์ ในการประชุมจัดทำคลังข้อสอบ ...
2012-07-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (ไทย-มาลายู)
2012-07-11
ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมนายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมค่ายลูกเสือจ.นราธิวาส
2012-07-11
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
2012-07-11
ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ พร้อมด้วยนายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพีธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๘ โดยมี ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน ซึ่งการจัดงานชุมนุมลูกเสือค
2012-07-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2555 ณ สบย.ที่ 12 ยะลา
2012-07-10
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบ 9 ปี สพฐ
2012-07-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2012-07-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนแบบโครงงานและการสอนศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
2012-07-08
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีฌาปนกิจกศพคุณพ่อสุข จันทร์อิน ซึ่งเป็นบิดาของนายอโณทัย จันทร์อิน ผอ.รร.วัดโคกมะม่วง
2012-07-06
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมคณะครูจากโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 อ.สุคิริน เป็นผู้แทนรับคอมพิวเตอร์จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
2012-07-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดงานแข่งขันกีฬาชุมชน รร.บ้านปะดะดอ อ.ตากใบ
2012-07-04
ศูนย์เครือข่ายกุเราทอง สัมนาครูพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ณ โรงรียนวัดชลธาราสิงเห
2012-07-04
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของ ผอ.รร.วัดโคกมะม่วง
2012-07-03
รร.สุคิริน จัดงานโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ประจำปีการศึกษา 2555
2012-07-03
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะครู นักศึกษาจากประเทศอินโดนีซีย ในโครงการ School Partnership Program Thai-Indonesai
2012-07-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเลือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555
2012-07-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับปฐมวัย ประจำปี 2555
2012-07-01
สนามกีฬามหาราชคึกคัก นักเรียนฝึกบิน เครื่องบินบังคับวิทยุ
2012-06-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (การสร้างเครื่องบินบังคับด้วยวิทยุ)
2012-06-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง ในรายการ “เปิดประตูสู่อาเซียน”
2012-06-26
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนูโร๊ะ...
2012-06-25
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้น A.T.C. หลักสูตรผู้นำ
2012-06-25
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ผอ.รร.ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คนใหม่
2012-06-23
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2012-06-23
รร.นิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนของคณะครู
2012-06-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมพบปะพูดคุยกับคณะครูของ รร.นิคมพัฒนา 9 อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
2012-06-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา 2555
2012-06-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอนำเสนอภาพของการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน (ครั้งที่ 4/2555) ซึ่งจัดขึ้น ณ รร.บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (ตอนสุดท้าย)
2012-06-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอนำเสนอภาพของการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน (ครั้งที่ 4/2555) ซึ่งจัดขึ้น ณ รร.บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (ตอนที่ 4)
2012-06-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอนำเสนอภาพของการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน (ครั้งที่ 4/2555) ซึ่งจัดขึ้น ณ รร.บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (ตอนที่ 3)
2012-06-21
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเรียนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...
2012-06-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอนำเสนอภาพของการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน (ครั้งที่ 4/2555) ซึ่งจัดขึ้น ณ รร.บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (ตอนที่ 2)
2012-06-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอนำเสนอภาพของการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน (ครั้งที่ 4/2555) ซึ่งจัดขึ้น ณ รร.บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (ตอนที่ 1)
2012-06-20
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบนโยบายและแจ้งเรื่องราชการที่สำคัญต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในการประชุมประจำเดือน (ครั้งที่ 4/2555)
2012-06-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาพิเศษ”
2012-06-20
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ในอำเภอตากใบ...
2012-06-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านน้อยวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
2012-06-20
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ในอำเภอตากใบ...
2012-06-19
นายนิกูล ประทีปพิชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วยนางรดา ธรรมพูนพิศัย ศึกษานิเทศก์ ได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จำนวน 60 คน ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนร่วม ณ โรงเรียนหาดใหญ่กุลจินต์ และโรงเรียนศรนครมูลนิธิ อ.
2012-06-18
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดงานกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์เครือข่าย อ.แว้ง
2012-06-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมครูเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2012-06-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2555 และกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนในสังกัด
2012-06-13
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ให้การต้อนรับ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ...
2012-06-12
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ ของ รร.บ้านศาลาใหม่ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
2012-06-11
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ ของ รร.บ้านบูเกะตา สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
2012-06-11
ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ที่ 1-6 ร่วมต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ เขตพื้นที่ ฯ
2012-06-08
สพป.นราธิวาส เขต2 จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2012-06-07
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕...
2012-06-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่
2012-06-02
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และ รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านภูเขาทอง...
2012-06-01
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพคุณตาของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล
2012-06-01
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมบุคลากรในโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2555
2012-05-31
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมพบปะเพื่อนครูของศูนย์เครือข่ายอำเภอสุไหงโก-ลก
2012-05-31
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2 แห่งใหม่...
2012-05-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2555
2012-05-30
คณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ อ.ตากใบ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
2012-05-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบุตรชายของ ครู รร.นิคมพัฒนา 7
2012-05-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมพบปะเพื่อนครูของศูนย์เครือข่ายอำเภอตากใบ
2012-05-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำศพตาของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ณ วัดชลธาราสิงเห
2012-05-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงหรีดหน้าศพบุตรชายของครู รร.นิคมพัฒนา 7
2012-05-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 35
2012-05-28
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2555
2012-05-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 บันทึกรายการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พบเพื่อครู ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่
2012-05-25
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดการอบรมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (Eric Network) อำเภอสุไหงโก-ลก
2012-05-25
คณะของสพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งเป็นบิดาของพนักงานขับรถยนต์ในสำนักงานฯ
2012-05-25
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมการขยายผลการใช้โปรแกรมรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
2012-05-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน พบปะเพื่อนครูของ รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี เนื่องในช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
2012-05-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจดูการปรับสภาพพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้าง สพป.นราธิวาส เขต 2 แห่งใหม่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
2012-05-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเสวนากาแฟยามเช้า ประจำวันพุธของสัปดาห์
2012-05-23
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมเสวนากาแฟยามเช้าของจังหวัดนราธิวาส
2012-05-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดการอบรมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (Eric Network)อำเภอสุไหงปาดี
2012-05-22
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมในคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอสุไหงโก-ลก
2012-05-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพอดีตครูโรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
2012-05-21
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมจัดสรรงบประมาณก่อสร้างรั่วโรงเรียน ...
2012-05-21
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยม รร.ในพื้นที่ อ.สุคิริน (วันที่สาม) เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
2012-05-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายโทน ศรีสืบ ครู รร.วัดเกษตรธิการาม
2012-05-20
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกำหนดจุดเพื่อเตรียมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2 แห่งใหม่
2012-05-20
รร.นิคมพัฒนา 10 จัดพิธีละหมาดฮายัด เพื่อขอพรจากพระเจ้าให้นำพาความร่มเย็น และความสงบสุขมาสู่ รร. รวมทั้งครูและนักเรียน
2012-05-20
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยม รร.ในพื้นที่ อ.แว้ง (วันที่สอง) เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
2012-05-17
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยม รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี (วันที่สอง) เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
2012-05-17
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยม รร.ในพื้นที่ อ.ตากใบ (วันที่สอง) เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
2012-05-17
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยม รร.ในพื้นที่ อ.สุคิริน (วันที่สอง) เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
2012-05-17
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยม รร.ในพื้นที่ อ.แว้ง (วันที่สอง) เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
2012-05-17
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ และตรวจเยี่ยม รร.ในพื้นที่ อ.แว้ง (สายที่ 2) เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
2012-05-17
รองอ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในพื้นที่สุคิริน
2012-05-17
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ และตรวจเยี่ยม รร.ในพื้นที่ อ.ตากใบ (สายที่ 2) เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
2012-05-16
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ และตรวจเยี่ยม รร.ในพื้นที่ อ.ตากใบ เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
2012-05-16
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ และตรวจเยี่ยม รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
2012-05-16
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ และตรวจเยี่ยม รร.ในพื้นที่ อ.แว้ง เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
2012-05-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมเสวนากาแฟยามเช้า ประจำวันพุธของสัปดาห์
2012-05-16
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมเตรียมการนิเทศโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 ...
2012-05-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประานการประชุมคณะครูและกรรมการสถานศึกษา รร.บ้านตาเซะเหนือ
2012-05-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิ เทศโครงการสร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน นักเรียน 26 คน จาก
2012-05-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า ที่ว่าการ อ.สุไหงโก-ลก
2012-05-15
คณะจากสำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมสร้างขวัญกำลังนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
2012-05-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพบปะครูในพื้นที่ อ.แว้ง เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม 16 พ.ค.55 เน้นย้ำนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา
2012-05-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พบปะเพื่อนครูในการประชุม “สพป.นราธิวาส เขต 2 พบเพื่อนครูสุคิริน” เนื่องในช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
2012-05-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดนัดพิเศษ ณ เมาท์เทนรีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
2012-05-11
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 คณะครูโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 ซึ่งกำลังก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแทนอาคารเรียนที่ถูกไฟไหม้ เมื่อวันที่ 28 เม.ย.55
2012-05-10
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุม แผนรักษาความปลอดภัยครู อ.สุคิริน
2012-05-10
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้
2012-05-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
2012-05-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกับ สพป.นราธิวาส เขต 1 , 3 , สพม.เขต 15 และ สช.จ.นราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2012-05-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้บริหาร ผู้นำทางการศึกษา เขตภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมาปรึกษาหารือในข้อราชการ
2012-05-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพในงานพิธีฌาปนกิจศพบิดาของพนักงานขับรถยนต์ในสำนักงานฯ
2012-05-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้ รอง ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครู อำเภอสุไหงโก-ลก
2012-05-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดาของพนักงานขับรถยนต์ในสำนักงานฯ
2012-05-03
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจดูสภาพความเสียหายของอาคารเรียนที่ถูกเพลิงไหม้ใน รร.นิคมพัฒนา 10 ...
2012-05-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกับศูนย์แอริค จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน ระดับชั้น ป.1-ป.6 และม.1- ม.3
2012-05-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า รอง ผอ.เขต ฯ ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม และผอ.โรงเรียนประธานศูนย์เครือข่าย เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม 16 พ.ค.55
2012-05-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 6 วิชาเอก 8 ตำแหน่ง
2012-05-01
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ นำพวงหรีดไว้อาลัยงานศพ พ่อบุญธรรมของนายประเสิรฐ ปาณูปกรณ์
2012-05-01
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าร่วมประชุมวางแผนรักษาความปลอดภัยครูของ รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี
2012-04-30
รร.บ้านโคกตา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมรับ-ส่งหนังสือราชการในระบบ Electronic (My Office)
2012-04-30
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน “เทศกาลอาหารจานเด็ดโก-ลก สุดยอดอาหาร 3 วัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555”
2012-04-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจดูสภาพความเสียหายของอาคารเรียนที่ถูกเพลิงไหม้ใน รร.นิคมพัฒนา 10
2012-04-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว “เทศกาลอาหารจานเด็ดโก-ลก สุดยอดอาหาร 3 วัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555”
2012-04-25
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ...
2012-04-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ไปร่วมมอบสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรม "นาวากาชาด" ประจำปี ๒๕๕๕
2012-04-19
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ พนม. ประจำปี 2555 รุ่นที่ 1
2012-04-18
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเกียรติร่วมงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ ประจำปี 2555
2012-04-16
เจ้าหน้าที่ใน สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมรดน้ำขอพรจาก รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2555
2012-04-16
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน อ.สุคิริน พร้อมรดน้ำดำหัว ผอ.โรงเรียนอาวุโส เนื่องในวันส งกรานต์
2012-04-12
สพป.นธ 2 จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกับวิทยากรเจ้าของภาษา ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา
2012-04-11
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกิจกรรมเสวนาสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2555
2012-04-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า...
2012-04-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ และถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณณวดี
2012-04-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมการกลั่่นกรองเอกสารการวัดและประเมินผล ปพ.5 และ ปพ.6 ...
2012-04-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ “2 เมษา รวมใจน้อมเกล้าฯ” ประจำปี 2555 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2012-04-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมถวายสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในพิธีวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า (รัชกาลที่ 3) ประจำปี 2555
2012-03-31
รร.บ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตร (ปพ.1) ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
2012-03-31
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมหารือค่าตอบแทนวิทยากรสอนศาสนาอิสลามรายชั่วโมง
2012-03-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน รร.Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail Satu เขตเมือง Kotabharu รัฐ Kelantan ประเทศ Malaysia
2012-03-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน รร.Sekolah Kebangsaan Zainab (2) เขตเมือง Kotabharu รัฐ Kelantan ประเทศ Malaysia
2012-03-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพของกิจกรรมการแสดงบนเวที เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย
2012-03-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 และสำนักงานการศึกษารัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ร่วมกันจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ระหว่างสองประเทศ
2012-03-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม รร.Sekolah Kebangsaan Pendek เขตเมือง Gotobharu รัฐ Kelantan ประเทศ Malaysia
2012-03-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เยี่ยมชม รร.ของประเทศ Malaysia เพื่อดำเนินการตามแผนโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา ระหว่างประเทศไทย กับประเทศ Malaysia
2012-03-29
สพป.นราธิวาส เสนอภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม รร.Kebangsaam Lubok Setol เมือง Rantau Panjag รัฐ Kelantan ประเทศ Malaysia
2012-03-29
สพป.นราธิวาส นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เยี่ยมชม รร.ของประเทศ Malaysia เพื่อดำเนินการตามแผนโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา ระหว่างประเทศไทย กับประเทศ Malaysia
2012-03-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์เครือข่ายบึงรามิง
2012-03-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย กลุ่มโรงเรียนในอ.สุไหงโก-ลก
2012-03-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส ร่วมงาน “รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ ๔”
2012-03-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เป็นประธานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย รร.อนุบาลบ้านสุชาดา สังกัด สช.อ.สุไหงโก-ลก
2012-03-26
คณะทำงานบุคลากรครูและสถานศึกษา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนพกในสถานการณ์ฉุกเฉิน
2012-03-26
คณะครูโรงเรียนบ้านตอหลัง ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนก่อสร้างอาคารละหมาด...
2012-03-23
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...
2012-03-23
ครูโรงเรียนบ้านนูโร๊ะ ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนก่อสร้างอาคารละหมาด ...
2012-03-23
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมสภาที่ปรึกษา ศอ.บต.
2012-03-22
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านหัวคลอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
2012-03-22
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์เครือข่ายกายูคละ-เอราวัณ อ.แว้ง
2012-03-21
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรบัณทิตน้อย โรงเรียนบ้านปะลุรู
2012-03-21
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ
2012-03-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 โดยทีมรอง ผอ.ฯเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินภายนอกรอบ 3
2012-03-20
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีคอตัมอัลกุรอาน โรงเรียนบ้านมูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก
2012-03-20
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นสูง (A.T.C.) ของนักศึกษาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตยะลารุ่นที่ 1
2012-03-19
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมต้อนรับ รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2012-03-16
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส 2 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย รร.บ้านแว้ง
2012-03-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของ รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2555
2012-03-14
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติของ รร.ในพื้นที่ อ.ตากใบ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2555
2012-03-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รับมอบเงินสมทบซื้อที่ดินสร้างสำนักงานฯจาก ผอ.และคณะครูโรงเรียนบ้านศรีพงัน
2012-03-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเสวนากาแฟยามเช้า เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการที่เป็นเรื่องสำคัญต่าง ๆ
2012-03-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมและดูการจัดการเรียนการสอนของ รร.ในพื้นที่ อ.ตากใบ
2012-03-14
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานปิดโครงการอบรมให้ความรู้ ทักษะ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้กับนักเรียน ในรอบที่ 2 (รุ่นที่ 4)
2012-03-12
เยี่ยมโรงเรียนบ้านนุเซะโปล็ โรงเรียนที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 บรรจุครั้งแรก
2012-03-11
คณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในเขตพื้นที่ฯ เยี่ยมโรงเรียนบ้านเจดีโค๊ะ จ.ตาก
2012-03-11
คณะผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร ในเขตพื้นที่ ฯ เดินทางโดยรถสองแถว จาก อ.แม่สอด สู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ศึกษาดูงาน รร.บ้านแม่ละเมา
2012-03-11
คณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลกรเขตพื้นที่ฯ เดินทางถึง เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
2012-03-11
คณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรเขตพื้นที่ฯศึกษาดูงานตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี
2012-03-11
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรเขตพื้นที่ ฯศึกษาดูงาน
2012-03-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ทักษะ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้กับนักเรียน ในรอบที่ 2 (รุ่นที่ 3)
2012-03-09
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ของ รร.ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
2012-03-08
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดการชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือ เนตรนารี ณ รร.ตชด.บ้านลีนานนท์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
2012-03-08
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างนายอำเภอสุไหงโก-ลก กับ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
2012-03-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ทักษะ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2012-03-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมงานการกุศล สมทบทุนสร้างอาคารละหมาด รร.บ้านเกาะสะท้อน อ.ตากใบ
2012-03-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมครูปฐมวัย กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
2012-03-02
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปอประชารักษ์ ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนก่อสร้างอาคารละหมาด...
2012-03-02
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดงานชุมนุมลูกเสือรอบกองไฟของ รร.ในพื้นที่ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก
2012-03-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ในโรงเรียนของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง 13 เขตพื้นที่การศึกษา
2012-03-01
รร.บ้านแว้ง สพป.นราธิวาส เขต 2 รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สาม โดยมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง
2012-03-01
รร.บ้านมือบา สพป.นราธิวาส เขต 2 รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สาม โดยมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง
2012-03-01
รร.บ้านบางขุนทอง สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
2012-03-01
รอง สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดกองลูกเสือศูนย์เครือข่ายกายูคละ-เอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2554
2012-03-01
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 .ให้กำลังใจนักเรียนในพื้นที่ อ.ตากใบ สอบ O-NET
2012-03-01
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2012-03-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2555
2012-02-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อม ศน.เยี่ยมให้กำลังใจ ครูนักเรียน สอบO-NET ในพื้นที่ อ.แว้ง
2012-02-28
สพป.นราธิวาส เขต 2 สอบ O-NET 28 สนามสอบพร้อม รอง ผอ./ศน.เยี่ยมให้กำลังใจ
2012-02-28
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมการจัดทำระบบทะเบียนประวัติ (กพ.7) Electronics ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2012-02-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน ติวเข้มเตรียมสอบ โอเน็ต ศูนย์เครือข่ายธารทอง
2012-02-24
โรงเรียนบ้านกวอลอซีรา อ.สุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ เชื่อมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2012-02-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ฝ่ายการอาชีพ กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ Malaysia
2012-02-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมกับกรรมาธิการการศึกษาและประธานอนุกรรมาธิการติดตามอิสลามศึกษา และการศึกษาในวิถีอิสลาม
2012-02-23
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัด เข้าเยี่ยมชม รร.บ้านจุฬาภรณ์ 12
2012-02-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพบรรยากาศของการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งเป็นการประชุมสัญจรนอกสถานที่
2012-02-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งเป็นการประชุมสัญจรนอกสถานที่
2012-02-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านรักไทย อำเภอสุคิริน...
2012-02-22
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดงานชุมนุมลูกเสือรอบกองไฟของ รร.ในศูนย์เครือข่ายสากอ
2012-02-22
รร.ในศูนย์เครือข่ายธัญธารา สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ในเรื่องของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และจัดการวางแผนติวเข้มให้กับนักเรียนในการสอบ O-NET
2012-02-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.รร.บ้านกูวา เนื่องในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งใหม่
2012-02-20
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านไพรวัน อ.ตากใบ
2012-02-17
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนติวเข้มเตรียมสอบ O-NET ศูนย์เครือข่ายไพรวัน อ.ตากใบ
2012-02-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รร.บ้านสะปอม ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
2012-02-17
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสะปอม เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี...
2012-02-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ไปร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพมารดาของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ
2012-02-15
ผอ.สวท.สุไหงโก-ลก มอบกระเช้าสิ่งของให้กับ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เนื่องในวัน Valentine
2012-02-15
รร.นิคมพัฒนา 10 สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมโครงการ “เปิดประตู สู่อาเซียน”
2012-02-15
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสะปอม เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2012-02-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของพนักงานขับรถยนต์ในสำนักงานฯ
2012-02-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ต้อนรับผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1
2012-02-13
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ต้อนรับแอกด้วยละปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ จำนวน 6 คน 5 วิชาเอก
2012-02-13
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกิจกรรมดื่มน้ำชายามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ อ.สุคิริน
2012-02-09
ศูนย์เครือข่ายธัญธารา ติวเข้มนักเรียน ม.6 เตรียมสอบ O-NET ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2012-02-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำสื่อมวลชน ช่อง 11 (NBT) ผลิตสกู๊ป บุคคลต้นแบบ
2012-02-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมแสดงความไว้อาลัยในพิธีรดน้ำศพนายวิทยา รัตนกุล นักการภารโรง โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
2012-02-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย
2012-02-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 นิเทศก์การจัดการเรียนร่วม 5 ศูนย์เครือข่าย สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกคน
2012-02-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมสัมมนาทางวิชการ การจัดการความรู้ด้านบุคลากรทางการศึกษาพิเศษในยุคประชาคมอาเซียน
2012-02-06
สพป.นราธิวาส เขต 2 ต้อนรับสมุหราชราชองครักษ์ ตรวจพื้นที่โรงเรียนบ้านสะปอม อ.ตากใบ
2012-02-06
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2012-02-06
สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนในพื้นที่ อ.แว้ง
2012-02-01
ประชุมคณะกรรมการประจำสภาที่ปรึกษาฯ...
2012-02-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 นิเทศก์ โรงเรียนติดตามการเรียนการสอนปฐมวัย
2012-02-01
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ฝาด ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนก่อสร้างอาคารละหมาด สพป.นราธิวาส เขต 2...
2012-02-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้จัดเสวนาทางวิชาการศิษย์ ม.ทักษิณ เอกบริหารการศึกษา...
2012-02-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 นิเทศโรงเรียน ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี
2012-01-31
สพป.นราธิวาส เขต 2 ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โรงเรียนในพื้นที่อ.สุไหงโก-ลก
2012-01-31
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2554
2012-01-30
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะศึกษานิเทศก์ ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET ซึ่งเป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านอิสลามศึกษา
2012-01-30
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์เครือข่ายการเวกติวเข้มนักเรียนเตรียมสอบo-net
2012-01-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 นิเทศติดตามในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม
2012-01-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
2012-01-26
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลสัฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ของศูนย์เครือข่ายธัญธารา
2012-01-26
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินภายนอก รอบ 3
2012-01-26
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอตากใบ เข้าพบปะพูดคุยและหารือในข้อราชการกับนายอำเภอตากใบคนใหม่
2012-01-24
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ ณ รร.นิคมพัฒนา ๑๐ อ.สุคิริน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจาก ผอ.โรงเรียนในพื้นที่
2012-01-24
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพบปะผู้บริหารหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดนราธิวาส ในงานเสวนากาแฟยามเช้า
2012-01-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
2012-01-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่นำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมพิธีรดน้ำศพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
2012-01-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนที่จัดการศึกษาอิสลามแบบเข้ม ไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาของประเทศ MALAYSIA
2012-01-20
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของนายนุกูล ชูนุ้ย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2
2012-01-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับครูและบุคลากรในสังกัด เนื่องในวันครู ประจำปี 2555
2012-01-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพในพิธีบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2555 (ตอนจบ)
2012-01-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำเสนอภาพในพิธีบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2555 (ตอนแรก)
2012-01-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2555
2012-01-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2555
2012-01-16
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ วางพวงหรีดไว้อาลัยบิดา นายนุกูล ชูน้ย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2
2012-01-15
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมอวยพรปีใหม่ ผู้บริหารสำนักงานการศึกษาประเทศมาเลเซีย
2012-01-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกับ สวท.สุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
2012-01-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ทำธุรกรรมซื้อขายและรับมอบที่ดินจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) เพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2 แห่งใหม่
2012-01-12
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 แถลงข่าวและพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชน ในเรื่องของการจัดงานวันครู ประจำปี 2555
2012-01-12
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับรองเลขาธิการ กพฐ ที่มาเยี่ยมนักเรียนในโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ประจำปีงบประมาณ 2555
2012-01-11
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และศึกษานิเทศก์ นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ อ.สุคิริน
2012-01-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ
2012-01-11
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้มอบเงินช่วยเหลือศพพมารดาของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ...
2012-01-10
มอบของขวัญปีใหม่ พร้อมอวยพร...
2012-01-10
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพมารดาของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ
2012-01-09
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้นายพงศ์พันธ์ ลีนิน รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 อวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
2012-01-09
มอบของขวัญปีใหม่ พร้อมอวยพร...
2012-01-09
มอบของขวัญปีใหม่ พร้อมอวยพร...
2012-01-09
มอบของขวัญปีใหม่ พร้อมอวยพร...
2012-01-06
สพป.นราธิวาส เขต 2 อบรมการใช้งานระบบ my office ปี 2555
2012-01-06
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา อ.สุคิริน มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่หน่วยงานต่าง ๆ ใน อ.สุคิริน
2012-01-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่นประจำปีการศึกษา 2554
2012-01-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดรับศักราชใหม่ 2555
2012-01-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี
2012-01-05
มอบของขวัญปีใหม่ พร้อมอวยพร...
2012-01-05
มอบของขวัญปีใหม่ พร้อมอวยพร...
2012-01-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบกระเช้าปีใหม่...
2012-01-02
มอบของขวัญปีใหม่ พร้อมอวยพร...
2012-01-02
มอบของขวัญปีใหม่ พร้อมอวยพร...
2012-01-02
มอบของขวัญปีใหม่ พร้อมอวยพร...
2011-12-31
ภาพบรรยากาศของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ในการจัดงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555 ของครอบครัวชาวนราธิวาส เขต 2 (ตอนที่ 5) ...
2011-12-31
ภาพบรรยากาศของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ในการจัดงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555 ของครอบครัวชาวนราธิวาส เขต 2 (ตอนที่ 4)
2011-12-29
ภาพบรรยากาศของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ในการจัดงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555 ของครอบครัวชาวนราธิวาส เขต 2 (ตอนที่ 3)
2011-12-29
ภาพบรรยากาศของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ในการจัดงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555 ของครอบครัวชาวนราธิวาส เขต 2 (ตอนที่ 2)
2011-12-29
ภาพบรรยากาศของ สพป.นราธิวาส เขต 2 ในการจัดงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555 ของครอบครัวชาวนราธิวาส เขต 2 (ตอนที่ 1)
2011-12-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ และจัดงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555
2011-12-29
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รับมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2555 จากคณะครูของ รร.ในสังกัด และจาก รร.สุไหงโก-ลก สังกัด สพม.เขต 15
2011-12-27
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองตัน...
2011-12-23
มอบของขวัญปีใหม่ พร้อมอวยพร...
2011-12-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ไปร่วมงานสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง
2011-12-22
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกิจกรรมคู่ขนานตาดีกาของโรงเรียนบ้านจะมาแกะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
2011-12-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสวนายามเช้าเพื่อเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี 2555...
2011-12-22
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดงานปีใหม่ 2555 ซึ่งโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายกุเราทองจัดขึ้น
2011-12-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมเตรียมการสอบ I - NET วัดความรู้อิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ
2011-12-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย ครูชั้นป.1
2011-12-20
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาของ รร.ในสังกัด ตามกลุ่มเป้าหมาย
2011-12-19
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพมารดาของศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-12-19
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพบิดาของนายสมยศ เสาวคนธ์ ผอ.รร.บ้านโคกตา
2011-12-19
มอบของขวัญปีใหม่ พร้อมอวยพร...
2011-12-16
กำนันตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสได้บริจาคเงินสมทบกองทุนก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2 (หลังใหม่)...
2011-12-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมคณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554
2011-12-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก คนใหม่
2011-12-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านปาดังยอ อ.สุไหงโก-ลก
2011-12-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรดน้ำศพมารดาของศึกษานิเทศก์
2011-12-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอเสนอภาพบรรยากาศของการเดินเทิดพระเกียรติ ในงานพิธีถวายพระพรเทิดพระเกียรติ และถวายปฏิญาณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (ตอนสุดท้าย)
2011-12-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอเสนอภาพบรรยากาศของการเดินเทิดพระเกียรติ ในงานพิธีถวายพระพรเทิดพระเกียรติ และถวายปฏิญาณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (ตอนที่ 2)
2011-12-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอเสนอภาพบรรยากาศของการเดินเทิดพระเกียรติ ในงานพิธีถวายพระพรเทิดพระเกียรติ และถวายปฏิญาณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (ตอนที่ 1)
2011-12-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีถวายพระพรเทิดพระเกียรติ และถวายปฏิญาณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
2011-12-14
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 61 ประจำปี 2554 ณ จังหวัดชุมพร
2011-12-10
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 61 จังหวัดชุมพร
2011-12-10
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าพบ ผบ.ฉก.นราธิวาส 36
2011-12-09
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมเตรียมการนำคณะครูผู้สอนอิสลามศึกษาฯไปศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย
2011-12-09
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวาย และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
2011-12-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบเงินสมทบให้กับ “มูลนิธินายอำเภอ ดร.เจษฎา อุรพีพัฒนพงศ์” เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เนื่องในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
2011-12-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
2011-12-05
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ใน สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
2011-12-05
สพป.นธ.2 จัดอบรมบพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อคณิตศาสตร์
2011-12-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555
2011-12-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกิจกรรม 5 ธันวา รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร
2011-12-01
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม 84 พรรษา มหาราชา โรงเรียนปูลาเทิดไท้องค์ราชัน
2011-12-01
กลุ่มโรงเรียนเอกชนสามัญและสอนศาสนา ใน อ.สุไหงโก-ลก สมทบเงินรางวัล ในงานวันครู 55
2011-11-30
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพนายทักษะ ศุภัธยาศัย อดีต ผอ.รร.ตากใบ
2011-11-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
2011-11-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และ ศึกษานิเทศก์ นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมหัวหน้าส่วนราชการ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ในโอกาสมารับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาสเขต 2 ประจำ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
2011-11-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และ ศึกษานิเทศก์ นราธิวาส เขต 2 ได้ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเขต อำเภอสุคิริน จ.นราธิวาส
2011-11-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
2011-11-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 ส่งมอบหนังสือเรียนอิสลามศึกษา ในโครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
2011-11-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีรดน้ำศพนายทักษะ ศุภัธยาศัย อดีต ผอ.รร.ตากใบ ณ ฌาปนสถานวัดบางนรา อ.เมือง จ.นราธิวาส
2011-11-25
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2554
2011-11-25
คณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน วันวชิราวุธ ประจำปี 2554 เตรียมจัดสถานที่ ครูนักเรียนจิตอาสาถวายความจงรักภักดี
2011-11-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รับมอบเงินบริจาคเพื่อสบทบกองทุนซื้อที่ดินสร้างสำนักงานเขตพื้นที่
2011-11-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมเตรียมการและวางแผนการจัดงานวันครู ประจำปี 2555
2011-11-24
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนน้ำท่วม มอบของและให้กำลังใจ
2011-11-24
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม โรงเรียนในพื้นที่อ.ตากใบ
2011-11-24
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานพิธีฌาปนณกิจศพอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดชลฯ
2011-11-22
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ วางพวงหรีดไว้อาลัยครูจันทร์แรม จันทรัตน์
2011-11-21
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เยี่ยมโรงเรียนบ้านตือระ ติดตามการเตรียมรับมือนำท่วมด้วยความห่วงใย
2011-11-21
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมคณะกรรมการสามัญประจำปี 2554 ...
2011-11-18
ศน.สพป.นราธิวาส เขต 2 เดินหน้าสานต่อนโยบาย ผอ.เขตฯ เยี่ยมโรงเรียนศูนย์เครือข่ายบึงรามิง อ.สุไหงโก-ลก ให้ครบทุกโรง
2011-11-18
ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2011-11-17
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 กำหนดให้ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ทุกคน สรุปผลการนิเทศติดตามโรงเรียนในสัปดาห์ของการเปิดภาคเรียน
2011-11-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดตั้งชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เตรียมคนพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
2011-11-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 7/2554
2011-11-16
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานประชุมพิจารณา การพัฒนาแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ......
2011-11-15
บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ.
2011-11-14
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมรายการผู้ว่าพบประชาชนทางสถานีวิทยุ สวท.นราธิวาส
2011-11-14
ผู้อำนวยโรงเรียนวัดทรายขาว และคณะครูโรงเรียนวัดทรายขาว ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2 (หลังใหม่) ...
2011-11-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมขบวนแห่ และประกวดกระทงใหญ่ ในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2554
2011-11-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา...
2011-11-10
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกันประดิษฐ์กระทง สืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปี 2554
2011-11-08
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตา จัดงานวันอีดิ้ลอัฎฮา ครูนักเรียน และผู้ปกครองร่วมงานอบอุ่น
2011-11-08
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูในสังกัด ร่วมพิธีฝั่งศพมารดาของภรรยา ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-11-05
เยี่ยมโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฮาบา-บาลา อ.แว้ง
2011-11-04
ชุดนิเทศติดตาม ศูนย์เครือข่าย กายูคละ-เอราวัน วันแรกเปิดเทอมเยี่ยมให้กำลังใจครู 4 โรงเรียน
2011-11-04
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554-2558
2011-11-03
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ออกเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี...
2011-11-03
ทีมงาน สพป.นราธิวาส เขต 2 ขานรับนโยบาย ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เดินหน้าเยี่ยมโรงเรียนให้ครบทุกโรง
2011-11-03
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ เยี่ยมโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเมืองทอง และแว้งพัฒนา อ.แว้ง
2011-11-03
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ เยี่ยมโรงเรียนศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ อ.ตากใบ
2011-11-03
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมทีมงานศูนย์เครือข่ายธารทอง อ.สุคิริน เยี่ยมโรงเรียนรบเปิดเทอม
2011-11-02
ทีมรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และศึกษานิเทศก์ จับมือ 2 ศูนย์เครือข่ายในอ.สุไหงปาดี ออกเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดเทอม
2011-11-02
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ศึกษานิเทศก์ และประธานศูนย์เครือข่ายไพรวัน อ.ตากใบ เยี่ยมครู,นักเรียน เปิดเทอมวันแรก
2011-11-02
ทีม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบเครือข่ายฉัตรวาริน อ.สุไหงปาดี ออกเยียม 2 โรงเรียนต้อนรับเปิดเทอมวันแรก
2011-11-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดทีมออกเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอมวันแรกสร้างขวัญกำลังใจครูและนักเรียน
2011-11-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ครูปฐมวัย การจัดประสบการณ์ และการเขียนแผน
2011-11-01
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดงานตลาดนัดวิชาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2011-11-01
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัญชาของเศรษฐกิขพอเพียง...
2011-10-31
ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสากอ ผู้อำนวยโรงเรียนเพลินพิศ และผู้อำนวยโรงเรียนบ้านบาโง ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2 (หลังใหม่)...
2011-10-27
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2...
2011-10-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประสานงานวิทยาลัยการอาชีสุไหงโก-ลก สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์วิทยุชุมชน
2011-10-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายแว้งพัฒนา
2011-10-26
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ไปเยี่ยมการจัดกิจกรรมเข้าค่าย “รักดี คิดดี ทำดี R D C Club” ของ รร.บ้านกูบู อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
2011-10-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า พบปะพูดคุยระหว่าง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 กับ ผอ.โรงเรียนศูนย์เครือข่าย...
2011-10-26
คณะรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2554
2011-10-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของ ศึกษานิเทศก์
2011-10-20
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้เดินทางร่วมงานพิธีมอบ“ทุนภูมิทายาท” ปีการศึกษา 2554...
2011-10-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนอิสลามศึกษา
2011-10-19
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทย์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558...
2011-10-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายรวิ เลขานุกิจ บิดาของศ฿กษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-10-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมการเกลี่ยและจัดสรรพนักงานราชการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยึดเกณฑ์จำนวนนักเรียนเป็นหลัก
2011-10-17
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2011-10-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางเสาวรุณ ทองเอียด ครู รร.ร่มเกล้า ยี่งอ
2011-10-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2011-10-12
บรรยากาศการทัศนศึกษาดูงาน ของโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์เป็นเลิศระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2011-10-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาดูงาน โรงเรียนสุเหร่าคู้ จ.ฉะเชิงเทรา
2011-10-11
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะครูและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพอดีตครู รร.บ้านสุไหงโก-ลก
2011-10-10
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษา สพฐ เป็นตัวแทนในกระทรวงศึกษาธิการ วางพวงหรีดและรดน้ำศพครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2011-10-07
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการเขียนรายงานโครงการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายไพรวัน
2011-10-07
การศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ ทัวร์ธรรมะ จ.ประจวบคีรีขันธ์
2011-10-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 วางพวงหรีดงานศพมารดานายเดชรัฐ สิมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
2011-10-04
สพป.นราธิวาส เขต 2 ขอนำเสนอภาพบรรยากาศของการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร
2011-09-30
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจและพบปะลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2...
2011-09-30
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร
2011-09-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 เสนอภาพบรรยากาศในงานพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2554
2011-09-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554
2011-09-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของครูช่วยราชการในสำนักงานฯ
2011-09-27
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการนำเสนอ Best Practice...
2011-09-27
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารที่เข้าค่ายฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)...
2011-09-27
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554 ให้กับศูนย์เครือข่ายอำเภอตากใบ...
2011-09-27
บริษัทชัยนรินทร์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2 (หลังใหม่)...
2011-09-27
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติงานเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก...
2011-09-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สพฐ ประจำปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 2)
2011-09-26
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
2011-09-25
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดงานมุฑิตาจิตให้กับศูนย์เครือข่ายอำเภอสุคิริน...
2011-09-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียนของ รร.บ้านปะลุกา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
2011-09-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2011-09-22
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ภายใต้ชื่อ “เมืองทองเกมส์” ณ รร.บ้านแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
2011-09-22
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และคณะจากส่วนกลาง ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
2011-09-22
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2 (หลังใหม่)...
2011-09-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 6/2554
2011-09-20
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุฑิตาจิต...
2011-09-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นให้กับนักเรียนของ รร.บ้านสุไหงโก-ลก ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2011-09-19
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนประจำปี 2554
2011-09-19
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ปี 2554 สพป.สตูล เป็นเจ้าภาพ
2011-09-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานครบรอบ 100 ปีลูกเสือไทย ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมทำความดีถวายในหลวง
2011-09-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมวัดความรู้อิสลามศึกษา (I-NET) กับการจัดคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2011-09-13
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนายคณิต ลำนุ้ย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกือเม็ง ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
2011-09-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
2011-09-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2011-09-07
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานโครงการพัฒนาการอ่านทักษะการอ่านภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยวิธีแบบรับภาษา ของศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ 3
2011-09-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย
2011-09-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมสอบ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน นักเรียนชั้น ม.3
2011-09-02
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่...
2011-08-29
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ดง ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2 (หลังใหม่)...
2011-08-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมวางพวงหรีดหน้าศพมารดาของศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-08-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2554
2011-08-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพในการทำบุญวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ วัดโคกตา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
2011-08-22
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนในโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนสานสัมพันธ์เขต-บ้านเด็กน้อยด้อยโอกาส...
2011-08-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลการรายงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2554
2011-08-19
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในการมอบสิ่งของให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาสของ รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี
2011-08-17
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนในโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนสานสัมพันธ์เขต-บ้านเด็กน้อยด้อยโอกาส
2011-08-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดเสวนากาแฟยามเช้า
2011-08-17
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่รองเลขาธิการ กพฐ ในโอกาสที่จะไปเข้ารับสนองงานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2011-08-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 คัดเลือกโรงเรียนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนดีเด่น 15 โรงเรียน จัดนิทรรศการพร้อมนำเสนอ VTR
2011-08-16
สพฐ โดยสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการประชุมพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จ.สงขลา
2011-08-15
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่...
2011-08-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกมะลิ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554)
2011-08-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่ใน สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554)
2011-08-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในการมอบสิ่งของให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาสของ รร.ในศูนย์เครือข่ายไพรวัน
2011-08-12
ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ ด้านวิจัยทางการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการพัฒนาครูสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554
2011-08-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมสัมมนาเพื่อการนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนร่วม ณ ห้องประชุม สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-08-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า พูดคุยขับเคลื่อนนโยบายประจำสัปดาห์
2011-08-04
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
2011-08-03
รอง ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา” ของ รร.วัดชลธาราสิงเหฯ , รร.บ้านตะเหลี่ยง และ รร.บ้านปะลุกา
2011-07-31
รอง ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 2 ไปตรวจดูการจัดฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยของ รร.ในศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-07-31
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายกุเราทอง ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย
2011-07-31
รอง สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย (ศูนย์เครือข่ายคุรุพลังตากใบ 3)
2011-07-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ณ รร.นิคมสร้างตนเองแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
2011-07-29
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ...
2011-07-29
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554...
2011-07-29
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู ในการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา...
2011-07-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งศูนย์เครือข่าย รร.สากอ จัดขึ้น
2011-07-29
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย...
2011-07-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ต้อนรับคณะจาก สสวท.และร่วมถ่ายทำ VTR เผยแพร่โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ณ โรงเรียนบ้านซรายอ อ.สุไหงโก-ลก
2011-07-27
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดโครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองของโรงเรียนในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก
2011-07-27
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดโครงการและเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน
2011-07-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมงานมุทิตาจิต ดร.สมเกียรติ ชอบผล ...
2011-07-27
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี...
2011-07-25
ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา...
2011-07-25
สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร 11 เขต ไม่ได้ถ้วยรางวัลแต่ชนะใจกรรมการ
2011-07-25
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดการอบรมจัดทำข้อมูลบุคคลและปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบุคคล (O-OBEC)
2011-07-25
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานปิดงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน ณ ลานคนเดิน สนามกีฬามหาราช อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
2011-07-24
ภาพบรรยากาศของงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน ณ สนามกีฬามหาราช อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส (ตอนที่ 3)
2011-07-24
ภาพบรรยากาศของการแข่งขันกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน...
2011-07-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกรรมการ และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน ...
2011-07-24
ภาพบรรยากาศของพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน ณ สนามกีฬามหาราช อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส (ตอนที่ 2)
2011-07-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน ณ สนามกีฬามหาราช อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
2011-07-23
ภาพบรรยากาศของงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน ของ รร.ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 (ตอนที่ 1)
2011-07-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ดูการเตรียมความพร้อมของการจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน ของ รร.ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-07-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน ของ รร.ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-07-21
ภาพบรรยากาศของการเตรียมการจัดงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน ของ รร.ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-07-21
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางศึกษา ในการจัดเต๊นท์กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน ...
2011-07-21
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ให้สัมภาษณ์กับเคเบิลทีวีท้องถิ่น ...
2011-07-21
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระราชินูปถัมภ์ ณ รร.บ้านนูโร๊ะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
2011-07-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา...
2011-07-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมประกวดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี (Best Practice)
2011-07-20
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เชิญอาจารย์จตุพล ชมพูนิช นักพูดชื่อดัง “ทอร์คโชว์”...
2011-07-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้จัดการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงผู้บริหารสถานศึกษา...
2011-07-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้จัดการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงผู้บริหารสถานศึกษา...
2011-07-18
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 5 /2554
2011-07-18
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดงานเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สพป.นรา 2 มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เทิดไท้องค์ราชัน มีนักวิ่ง ร่วมงานกว่า 1000 คน
2011-07-17
บรรยากาศการรับสมัครเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สพป.นรา 2 มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
2011-07-16
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังนักเรียนในการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สพฐ.คัพ ครั้งที่ 3
2011-07-16
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี
2011-07-16
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดาของนายสุรเดช อินดี
2011-07-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการของศูนย์เครือข่าย
2011-07-15
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้นายสุธีร์ ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพนำคณะร่วมพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าชุมทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
2011-07-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
2011-07-14
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2554 ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
2011-07-13
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ...
2011-07-13
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนบึงรามิงเกมส์
2011-07-13
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานในกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า ...
2011-07-13
ภาพบรรยากาศในการจัดอบรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการสร้างประดิษฐ์เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ (ภาคสนาม) ในวันสุดท้ายของการอบรม ณ สนามกีฬามหาราช
2011-07-10
ภาพบรรยากาศในการจัดอบรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการสร้างประดิษฐ์เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ในวันที่ 2 ของการอบรม ณ หอประชุมอำเภอสุไหงโก-ลก
2011-07-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในเรื่องของการสร้างประดิษฐ์เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ
2011-07-08
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์และขับเคลื่อนจุดเน้น ...
2011-07-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมครูปฐมวัย การดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการการศึกษาปฐมวัย
2011-07-08
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี สพฐ. และ สพป.นราธิวาส เขต 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมในช่วงเช้า
2011-07-08
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม รร.ในสังกัด ของพื้นที่ อ.แว้ง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน
2011-07-07
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดกีฬาสีของนักเรียน รร.นิคมพัฒนา 6 ตามโครงการสร้างความสัมพันธ์และระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ประจำปีการศึกษา 2554
2011-07-06
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...
2011-07-05
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลวิธีการจัดการเรียนรู้ สู่ชั้นเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก”
2011-07-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี...
2011-07-04
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2554
2011-07-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน
2011-06-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้จัดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า...
2011-06-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ไปตรวจเยี่ยมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกไปแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ชื่อ “สพฐ.คัพ” ครั้งที่ 3
2011-06-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมการสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
2011-06-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอสุไหงโกลก...
2011-06-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และรองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่สู่ศูนย์อำเภอตากใบ…
2011-06-24
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ในฐานะ ผอ.กกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 เข้าร่วมการออกอากาศในรายการพิเศษ เรียนรู้การเมือง เรื่อง เลือกตั้ง 54 ณ สวท.สุไหงโก-ลก (FM 106.50 MHz)
2011-06-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และรองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายคุรุพลังตากใบ 3 …
2011-06-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 นำนักเรียนโครงการค่ายทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2011-06-23
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ในฐานะ ผอ.กกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จ.นราธิวาส ตรวจดูการเดินรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในพื้นที่ของอำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
2011-06-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้จัดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า...
2011-06-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนอิสลามศึกษาโรงเรียนของรัฐและศูนย์ตาดีกาฯ...
2011-06-22
ประธาน กกต.และ ผอ.กกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จ.นราธิวาส จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดให้กับคณะกรรมการประทับตราบัตรเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จ.นราธิวาส เพื่อเตรียมดำเนินการประทับตราบัตรเลือกตั้ง
2011-06-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ 4/2554
2011-06-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมและการพัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพตามนโยบายห้องสมุด 3 ดี”
2011-06-21
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา...
2011-06-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา รร.วิถีพุทธ
2011-06-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เกี่ยวกับเรื่อง “การจัดทำแบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้น ป.1 - 3”
2011-06-16
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 นราธิวาส จัดประชุมเพื่อวางแผนการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในการแนะนำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2011-06-16
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อม ศน.เยี่ยมโรงเรียนให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนอิสลามบำรุง
2011-06-13
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพครูบรรจุใหม่ให้เป็นครมืออาชีพ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา
2011-06-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยียมเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ
2011-06-11
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ไปเป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับปฐมวัย เรื่อง กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์
2011-06-11
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ไปตรวจเยี่ยมครูผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับปฐมวัย เรื่อง กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2011-06-10
สพป.นราธิวาส เขต 2 ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัด ได้ไปต่อระดับประเทศ
2011-06-10
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย เรื่องกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย และบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย
2011-06-09
ภาพบรรยากาศของการประกวดร้องเพลงและงานเลี้ยงสังสรรค์ในพิธีปิดงานมหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “Teacher Games 2011” (ตอนสุดท้าย)
2011-06-09
ภาพบรรยากาศของการประกวดร้องเพลงและงานเลี้ยงสังสรรค์ในพิธีปิดงานมหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “Teacher Games 2011” (ตอนที่ 5)
2011-06-09
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านลาแล
2011-06-09
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมผอ.กลุ่มต่าง ๆและเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งน้องพนักงานราชการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านมือบา
2011-06-09
ภาพบรรยากาศของการประกวดร้องเพลงและงานเลี้ยงสังสรรค์ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “Teacher Games 2011” (ตอนที่ 4)
2011-06-08
ภาพบรรยากาศของการประกวดร้องเพลงและงานเลี้ยงสังสรรค์ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “Teacher Games 2011” (ตอนที่ 3)
2011-06-08
ภาพบรรยากาศของการประกวดร้องเพลงและงานเลี้ยงสังสรรค์ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “Teacher Games 2011” (ตอนที่ 2)
2011-06-08
ภาพบรรยากาศของการประกวดร้องเพลงและงานเลี้ยงสังสรรค์ในพิธีปิดงานแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “Teacher Games 2011” (ตอนที่ 1)
2011-06-08
ภาพบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาในงานแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “Teacher Games 2011” ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาฟุตซอล และกีฬาพื้นบ้าน
2011-06-08
ภาพบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาในงานแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “Teacher Games 2011” ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล และกีฬาฟุตซอล
2011-06-08
ภาพบรรยากาศของกองเชียร์ให้กำลังใจแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “Teacher Games 2011”
2011-06-07
ภาพบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาในงานมหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “Teacher Games 2011” ประเภทกีฬาพื้นบ้าน
2011-06-07
ภาพบรรยากาศสีสรรค์ของการเปิดงานมหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “Teacher Games 2011” (ตอนสุดท้าย)
2011-06-07
ภาพบรรยากาศสีสรรค์ของการเปิดงานมหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “Teacher Games 2011” (ตอนที่ 5)
2011-06-07
ภาพบรรยากาศสีสรรค์ของการเปิดงานมหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “Teacher Games 2011” (ตอนที่ 4)
2011-06-07
ภาพบรรยากาศสีสรรค์ของการเปิดงานมหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “Teacher Games 2011” (ตอนที่ 3)
2011-06-07
ภาพบรรยากาศสีสรรค์ของการเปิดงานมหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “Teacher Games 2011” (ตอนที่ 2)
2011-06-07
ภาพบรรยากาศสีสรรค์ของการเปิดงานมหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “Teacher Games 2011” (ตอนที่ 1)
2011-06-07
สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดงานมหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “Teacher Games 2011”
2011-06-07
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ให้การต้อนรับที่ปรึกษา สพฐ ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “Teacher Games 2011”
2011-06-05
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบแรก สพป.นราธิวาส เขต 2 พบ ศูนย์ฯฉัตรวาริน
2011-06-05
เปิดฉากมหกรรมกีฬาครุและบุคลากรทางการศึกษา วอลเลย์บอลชาย สพป.นราธิวาส เชต 2 พบ ศูนย์ฯกายูคละ- เอราวัณ
2011-06-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ไปตรวจดูการฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลของบุคลากรในสังกัด เพื่อเตรียมเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “Teacher Games 2011”
2011-06-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี ...
2011-06-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลกทรอนิกส์ E-GP
2011-06-03
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2554 ...
2011-06-02
ผอ.สพป.นธ.๒ เป็นประธานการประชุมชี้แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๔ ...
2011-06-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (รุ่นที่ 2) ให้กับบุคลากรในสังกัด ณ โรงแรมเก็นติ้ง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
2011-06-02
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบคอมพิวเตอร์ให้ศูนย์เครือข่าย ขับเคลื่อนบทบาทศูนย์ฯพัฒนาการเรียนการสอนยกระดับคุณภาพการศึกษา
2011-06-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 แถลงข่าวงานมหกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา Teacher Gaems 2011
2011-06-02
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ให้กับบุคลากรในสังกัด ณ โรงแรมเก็นติ้ง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
2011-06-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี คัดเลือกระดับเขตพื้นที่
2011-05-31
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบฯจาก 3 เขตพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาส
2011-05-30
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ...
2011-05-30
สพป.นราธิวาส เขต ๒ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2011-05-30
ผู้อำนวยการโรงเรียนนะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์ ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2 (หลังใหม่) ...
2011-05-26
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโรงเรียนคู่พัฒนาไทย-มาเลเซีย(MOU) ...
2011-05-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้จัดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า...
2011-05-25
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พบปะเพื่อนครูอำเภอสุคิริน ....
2011-05-24
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2011-05-20
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะนายทหารจาก กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า) ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการซ่อมแซมบ้านพักครูของ รร.บ้านโต๊ะเวาะ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-05-19
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก เนื่องในโอกาสที่เปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
2011-05-19
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า ณ สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก
2011-05-19
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พบปะเพื่อนครูอำเภอแว้ง...
2011-05-19
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า ...
2011-05-18
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพบปะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-05-12
ความคืบหน้าการเตรียมสถานที่ก่อสร้างสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
2011-05-12
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภารกิจ บทบาท หน้าที่ของสภาที่ปรึกษา ศอ.บต.
2011-05-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการสร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ...
2011-05-11
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา ...
2011-05-11
ชมรมอิสลามศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2 (หลังใหม่)
2011-05-06
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า พบปะพูดคุยระหว่าง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 กับ ผอ.โรงเรียนศูนย์เครือข่าย...
2011-05-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมให้กำลังคณะครูที่เข้าอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานทะเบียนวัดผล...
2011-05-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพตากใบ
2011-05-01
ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
2011-04-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
2011-04-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์
2011-04-28
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
2011-04-27
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดทีมเยี่ยมนักเรียนโครงการสร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน
2011-04-27
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และ ผอ รร.บ้านสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก สพฐ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ ประจำปี 2554
2011-04-26
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และ ผอ รร.บ้านสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ ประจำปี 2554
2011-04-26
สพป.นราธิวาส เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน
2011-04-25
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และ ผอ รร.บ้านสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก สพฐ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ ประจำปี 2554
2011-04-25
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ...
2011-04-23
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
2011-04-21
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
2011-04-21
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญและสวดพระอภิธรรมศพ ผอ.โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง
2011-04-19
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการสอนภาษาไทย รุ่นที่ 1 ของครูจาก รร.ในศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง
2011-04-18
เจ้าหน้าที่ สพป.นราธิวาส เขต 2 รดน้ำอวยพร รอง ผอ.เนื่องในวันสงกรานต์
2011-04-12
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดารุลรอห์มาฮ์ ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2 (หลังใหม่)...
2011-04-12
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2554 ซึ่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดขึ้น
2011-04-12
สพป.นราธิวาส เขต 2 เตรียมปรับพื้นที่สร้างอาคารสำนักงาน
2011-04-12
สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-04-05
รอง ผอ สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานฌาปนกิจศพมารดาของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
2011-04-05
รับสมัครครูวันแรก ที่สพป.นราธิวาส 2 คึกคักมีผู้สมัครไกลสุดจาก จ.พัทลุง
2011-04-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ ...
2011-04-05
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้จัดประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง นักบริหารมืออาชีพยุคใหม่ทันการณ์ ทันโลก ...
2011-04-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 เตรียมความพร้อมรับสมัครแข่งขันสอบบรรจุครู 4-10 เมษายน ศกนี้
2011-04-01
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดองค์ความรู้เพื่อการจัดการระบบสารสนเทศโดยใช้ฐานข้อมูล SQL ...
2011-03-31
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมถวายสักการะเนื่องในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (รัชกาลที่ 3)
2011-03-31
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศ และรับ ปพ.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
2011-03-31
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรอัลกุรอานโรงเรียนบ้านบูเกะตา
2011-03-30
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมผอ.โรงเรียนบ้านบูเกะตา รับมอบรถยนต์
2011-03-30
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบประกาศนียบัตรและ ปพ.1 แก่นักเรียนจบการศึกษา โรงเรียนบ้านหัวคลอง อ.ตากใบ
2011-03-30
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดวิชาการและเมาลิดอิสลามศึกษาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน อ.ตากใบ
2011-03-30
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดเวทีประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
2011-03-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเสวนายามเช้า ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
2011-03-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ณ โรงแรมเก็นติ้ง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
2011-03-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการกลุ่ม รร.บือรามิง ณ รร.บ้านโต๊ะเวาะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
2011-03-29
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยของ รร.วัดประดิษฐ์บุปผา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
2011-03-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยของ รร.วัดโบราณสถิตย์ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
2011-03-28
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านสะปอม
2011-03-25
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมออกตรวจการประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
2011-03-25
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านตาเซ๊ะเหนือ
2011-03-25
สพป.นราธิวาส เขต 2 เรียกบรรจุครูตำแหน่งว่างสายการสอน 5 วิชาเอก 15 อัตรา จากเขตพื้นที่ฯใกล้เคียง
2011-03-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงตามโครงการขยายผลจัดระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ ...
2011-03-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมกับบรรยายพิเศษการอบรม (Brain-based Learning)...
2011-03-24
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายการเวก อ.สุไหงปาดี
2011-03-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า พบปะพูดคุยระหว่าง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 กับ ผอ.โรงเรียนศูนย์เครือข่าย
2011-03-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 อบรมผู้บริหารโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม
2011-03-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการสร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน
2011-03-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
2011-03-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
2011-03-21
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกะตา ได้บริจาคเงินสมทบกองทุนก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2 (หลังใหม่)...
2011-03-20
สพป.นราธิวาส เขต 2 อบรมพัฒนาพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูสอนศาสนาอิสลาม เพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
2011-03-18
รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยครู อำเภอสุไหงโก-ลก ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554
2011-03-18
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2553 ของ รร.ในศูนย์เครือข่ายอำเภอแว้ง
2011-03-17
สพป.นราธิวาส เขต 2ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ติดตามนโยบาย พร้อมเสนอผลงาน Best ของโรงเรียน
2011-03-16
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
2011-03-14
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน รองรับการประเมินภายนอก รอบสาม ของกลุ่ม รร. เครือข่ายไพรวัน
2011-03-14
คณะครู นักเรียน ของรร.บ้านซรายอ และ รร.บ้านปาดังยอ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
2011-03-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของ สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-03-14
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานในกิจกรรมรอบกองไฟเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี รร.บ้านศาลาใหม่ และ รร.บ้านโคกมือบา ประจำปีการศึกษา 2554
2011-03-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมเพื่อเตรียมการในการจัดการพัฒนาพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูสอนศาสนาอิสลาม เพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2011-03-12
นางศิริรัตน์ นราวงศานนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย (รุ่นที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2553 ณ รร.บ้านตาเซะใต้
2011-03-11
ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 2 ออกนิเทศติดตาม และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2553 ณ รร.บุญยลาภนฤมิต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
2011-03-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดงานชุมนุมรอบกองไฟ ในกิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2554 ณ รร.นิคมพัฒนา 10 อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
2011-03-11
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดดำเนินโครงการตรวจติดตามเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2011-03-10
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า ณ สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
2011-03-08
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดประชุมเสาวนาทางวิชาการ ณ ห้องประชุม สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-03-07
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1432 ของ รร.บ้านมือบา
2011-03-07
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเข้าค่ายจริยธรรม โรงเรียนบ้านมูโนะ
2011-03-04
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพทำบุญเลี้ยงพระในวันธรรมสวนะ ณ วัดเขาเข็มทอง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
2011-03-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพนายเสถียร พละสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-03-03
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน และกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านโต๊ะเวาะ
2011-03-03
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
2011-03-03
สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ นายเสถียร พละสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-03-02
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1432 ของ รร.บ้านตือมายู อ.แว้ง จ.นราธิวาส
2011-03-01
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานประเมินคุณภาพนักเรียนระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ) ชั้นปีที่ 1 – 6 ในโครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
2011-03-01
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีรดน้ำศพนายเสถียร พละสิทธิ์ รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-03-01
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รับมอบเงินสมทบกองทุนก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-02-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ...
2011-02-24
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รับมอบเงินสมทบกองทุนก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-02-24
ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ร่วมเลี้ยงต้อนรับ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-02-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 , ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม และ ผอ.ศูนย์เครือข่าย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมของ สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-02-23
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
2011-02-23
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังรองเสถียร พละสิทธิ์
2011-02-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รับมอบเงินสมทบกองทุนก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่าย รร.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
2011-02-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รับมอบเงินสมทบกองทุนก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2 จาก ผอ.รร.บ้านสะหริ่ง และคณะผู้นำชุมชน รวมทั้ง รร.เอกชนสอนศาสนา ในพื้นที่ อ.ตากใบ
2011-02-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม รร.บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
2011-02-22
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รับมอบเงินสมทบกองทุนก่อสร้างอาคาร สพป.นราธิวาส เขต 2 จากผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ อ.แว้ง
2011-02-22
สพป.นราธิวาส เขต 2 เรียกบรรจุบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มอีก 5 อัตรา
2011-02-18
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนสากอ จัดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ
2011-02-17
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการใช้งานระบบ My Office
2011-02-17
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2554 (รุ่นที่ 2) ของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอำเภอแว้ง
2011-02-17
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดงานชุมนุมรอบกองไฟ ในกิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2554 (รุ่นที่ 1) ของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอำเภอแว้ง
2011-02-16
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ต้อนรับรองเลขาธิการ ศอ.บต.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
2011-02-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร นักเรียน 88 คนจาก 2 โรงเรียนใกล้ชิดพระสงฆ์ฟื้นฟูคุณธรรม
2011-02-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมโครงการเสวนากาแฟยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
2011-02-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2554 ของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอำเภอแว้ง
2011-02-15
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดงานมหกรรมวิชาการของ รร.บ้านโคกตา ภายใต้ชื่อ “สองมือน้อยบรรจงร้อย สู่วิชาการบ้านโคกตา” อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
2011-02-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ทัวร์ ลัน ลา เชื่อมสามัคคี มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
2011-02-14
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพนายพงษ์ศักดิ์ เพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ณ วัดนพวงศาราม อ.เมือง จ.ปัตตานี
2011-02-14
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุม สพป.นราธิวาส เขต 2
2011-02-11
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 บันทึกรายการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พบเพื่อนครู โชว์เด็กเก่ง ให้กำลังใจครู ณ รร.บ้านกูวา อ.แว้ง จ.นราธิวาส
2011-02-10
ผอ.สพป.นธ. เขต 2 จัดเสวนากับรองผอ./ผอ.กลุ่ม และผอ.ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนในสังกัดทุกวันพุธ
2011-02-09
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน รร.ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู และนักเรียนของ รร.ในสังกัด
2011-02-07
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ไปร่วมเคารพศพประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2011-02-05
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีรดน้ำศพนายพงศ์ศักดิ์ เพ็ชร ศน.สพป.ปัตตานี เขต 1 ณ วัดนพวงศาราม อ.เมือง จ.ปัตตานี
2011-02-05
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง.ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา จำนวน 9 ราย
2011-02-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 วางพวงหรีดและเข้าร่วมพิธีรดน้ำศพบิดาของครู รร.บ้านตาบา ณ วัดมหิงษาราม อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี
2011-02-04
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ และขอพรจาก ผวจ.นราธิวาส
2011-02-04
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เปิดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายปาเสมัส
2011-02-03
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ เยี่ยมศูนย์สอบโอเน็ตในพื้นที่อำเภอตากใบและมอบหมายรองผอ.เยี่ยมศูนย์สอบทุกอำเภอ
2011-02-01
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 34 ณ ห้องโสตศึกษา รร.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
2011-01-31
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2554 ณ โรงแรมเก็นติ้ง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
2011-01-27
ศูนย์เครือข่ายบึงรามิง จัดติวเข้มนักเรียนชั้น ป.6 เตรียมสอบ O-NET
2011-01-26
ทีมงาน กลุ่มงาน ICT กับกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ใช