คลิกที่นี้เพื่อค้นหาต่อไป ระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์
สพป.นธ.2/โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์สำนักงาน เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน เบอร์ Fax กลุ่ม/อำเภอ
สพป.นธ.2 นายธวัช แช่ฮ่ำ ผอ.สพป.นธ.2 073-611576 087-9692506 - 073-619131 ผู้บริหาร
สพป.นธ.2 นางศิริรัตน์ นราวงศานนท์ รองผอ.สพป.นธ.2 073-611576 081-5400994 073-651077 073-619131 ผู้บริหาร
สพป.นธ.2 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผอ.สพป.นธ.2 073-611576 081-9906992 - 073-619131 ผู้บริหาร
สพป.นธ.2 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รองผอ.สพป.นธ.2 073-611576 081-9576267 - 073-619131 ผู้บริหาร
สพป.นธ.2 นายภิรมย์ จีนธาดา รองผอ.สพป.นธ.2 073-611576 081-9572832 - 073-619131 ผู้บริหาร
สพป.นธ.2 นายนิกูล ประทิปพิชัย รองผอ.สพป.นธ.2 073-611576 086-0607785 - 073-619131 ผู้บริหาร
สพป.นธ.2 นายอภิเชษฐ์ คีรีโชติ รองผอ.สพป.นธ.2 073-611576 086-6380082 - 073-619131 ผู้บริหาร
สพป.นธ.2 นางรัชนี มณีรัตนโชติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ 073-611576 081-2772048 - 073-619131 กลุ่มอำนวยการ
สพป.นธ.2 นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 073-611576 089-8705824 - 073-619131 กลุ่มอำนวยการ
สพป.นธ.2 นายขวัญชัย สมสิน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 073-611576 081-2763554 - 073-619131 กลุ่มอำนวยการ
สพป.นธ.2 นางรัญญา ชัยหา ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 073-611576 084-0699744 - 073-619131 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
สพป.นธ.2 นางเนตรนภิส เลิกเดชานนท์ จบห.งานการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 073-611576 081-9594338 - 073-619131 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
สพป.นธ.2 นางสุภาวดี ลายขวะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 073-611576 081-9638979 - 073-619131 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
สพป.นธ.2 นางสาวชื่นนภา รัตนสกล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 073-611576 080-5474857 - 073-619131 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
สพป.นธ.2 นางไอณี กำปงซัน เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน 073-611576 085-2345142 - 073-619131 กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.นธ.2 นายอดุลย์ อนุชิต ครูช่วยราชการ 073-611576 081-9904143 - 073-619131 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
สพป.นธ.2 นางนภาพรรณ กูโน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 073-612099 081-5455743 - 073-619131 กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.นธ.2 นายถวิล ดาแก้ว นักพัฒนาทรัพยากรฯ ชำนาญการพิเศษ 073-612099 0872930116 - 073-619131 กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.นธ.2 นางเสาวภา นักพัฒนาทรัพยากรฯ ชำนาญการ 073-612099 087-2930116 - 073-619131 กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.นธ.2 นางงานมฤดี ศรีคำขวัญ นักพัฒนาทรัพยากรฯ ชำนาญการ 073-612099 089-2993459 - 073-619131 กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.นธ.2 นายกนกพรรณ เพ็ชรแก้ว นักพัฒนาทรัพยากรฯ ชำนาญการ 073-612099 086-2866245 073-582072 073-619131 กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.นธ.2 นายพิษนุ อุ่นอก นิติกร ปฏิบัติการ 073-612099 082-2674434 - 073-619131 กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.นธ.2 นายไพรินทร์ นวลกลับ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 073-619130 086570995 - 073-619131 กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.นธ.2 นางสาวอรสา อาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 073-619130 086-2891848 - 073-619131 กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.นธ.2 นางสาวศิริพันธ์ บุญชูช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 073-619130 081-4793359 - 073-619131 กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.นธ.2 นางสาวสุไรย๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 073-619130 081-9698209 - 073-619131 กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.นธ.2 นางประทุม ทองจีน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 073-619130 089-0506196 - 073-619131 กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.นธ.2 นางศศิเพ็ญ เบญจวิญญู ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 073-612260 081-9636997 - 073-619131 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.นธ.2 นางวรรณา ขวัญสืบ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 073-612260 089-6531920 - 073-619131 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.นธ.2 นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 073-612260 089-6531920 - 073-619131 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.นธ.2 นางสาวปิยะดา พรมดำ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 073-612260 081-3284905 - 073-619131 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.นธ.2 นางชนินาถ ศรีวิเชียร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 073-612260 083-1964625 - 073-619131 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.นธ.2 นายทองต่อ พันธเสน ศึกษานิเทศก์ 073-612099 081-6781369 - 073-619131 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.นธ.2 นายกนก ศิลาหม่อม ศึกษานิเทศก์ 073-612099 081-9596238 - 073-619131 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.นธ.2 นายลาภวัตร บุญธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล 073-612099 096-9591017 - 073-619131 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.นธ.2 นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ 073-612099 089-2935728 - 073-619131 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.นธ.2 นางรดา ธรรมพูนพิสัย ศึกษานิเทศก์ 073-612099 089-9751144 - 073-619131 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.นธ.2 นางศรีสุดา รัตนพล ศึกษานิเทศก์ 073-612099 084-7113663 - 073-619131 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.นธ.2 นางสมน สมคะเน ศึกษานิเทศก์ 073-612099 089-9765214 - 073-619131 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.นธ.2 นางสาวอำไพพร นาคแก้ว ศึกษานิเทศก์ 073-612099 084-9669846 - 073-619131 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.นธ.2 พิมพรรณ อนันทเสนา ศึกษานิเทศก์ 073-612099 089-5094302 - 073-619131 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.นธ.2 นางวราภรณ์ แก้วสีขาว ศึกษานิเทศก์ 073-612099 081-7485892 - 073-619131 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.นธ.2 นายปัญญา ศรีวังแก้ว ศึกษานิเทศก์ 073-612099 082-8344257 - 073-619131 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.นธ.2 นางจันทรรัตน์ ผอ.กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 073-612260 084-1986907 073-618461 073-619131 หน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.นธ.2 นางสวนีย์ เอียดเจริญ ครูช่วยราชการ 073-612260 084-1986907 073-618461 073-619131 หน่วยตรวจสอบภายใน
โรงเรียนบ้านกูบู นางสาวสมจิตต์ แก้วประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-641044 087-2892233 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านกูบู นางมุจรินท์ วจีเกษม ครูรักษาการ 073-641044 089-5970409 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน นายประสิทธิ์ วิจิตรโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-545016 081-4782130 073-581552 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน นายประดับ เอียดเล็ก ครูรักษาการ 073-581552 081-9875914 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านคลองตัน นายนิพนธ์ สูจิวัฒนารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-641049 081-4792685 073-513902 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านคลองตัน นางกัลยา เพ็ชรัตน์ ครูรักษาการ 073-641049 084-1940164 073-513902 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านโคกงู นายสุวรรณ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-539195 089-8795406 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านโคกงู นางกันยารัตน์ แก้วหมุน ครูรักษาการ 073-539195 087-2879021 073-583074 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 - ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538034 - 073-613424 073-538034 โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ นายอับดุลมานะ สนิทสำนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538222 084-3133389 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านโคกยามู นายแวอูเซ็ง ตุลยาพงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538213 081-8961706 073-542260 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านโคกยามู นายนพดล วาเด็งพงศ์ ครูรักษาการ 073-538213 089-9778603 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ นางจิดาภา จันทร์เพชร ครูรักษาการ 073-538222 089-5995823 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านตอหลัง นางอัญญาณี รองสวัสดิ์ ครูรักษาการ 073-538413 086-2893623 073-551823 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงงเรียนบ้านตะเหลี่ยง นายสารวุธ ยอดรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-551810 084-9953774 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงงเรียนบ้านตะเหลี่ยง นายวุฒิศักดิ์ ศรีหวัง ครูรักษาการ 073-551810 084-7494042 073-538381 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านตาบา นายสงวน อินทร์รักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-642339 081-7193321 073-581399 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านตาบา นางสุจิต สูจิวัฒนารัตน์ ครูรักษาการ 073-642339 089-9766903 073-513902 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านขุนทอง นางปรานี จิตต์สมพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538289 089-8763507 073-583095 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านขุนทอง นายชุมพล หะยะมิน รองผูอำนวยการโรงเรียน 073-538289 089-8705780 073-538082 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านขุนทอง นายสุริยา จินดาเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538289 087-2894105 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านปลักปลา นายการียา ย่ำปลี ครูรักษาการ 073-538156 089-2948975 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านปะดะดอ นางลำดวน บัวหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538474 084-9692236 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านปะดะดอ นางสาวเนตรนภา นอสืบ ครูรักษาการ 073-538482 081-0999156 073-583293 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านปะลุกา นายปรีดา แก้วพรหมลัด ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538482 087-2940512 073-643187 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านปะลุกา นายสุรศักดิ์ เทพพรหม ครูรักษาการ 073-538482 081-9638265 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านปูยู นายปริวัฒน์ หรีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538063 087-2892233 073-531494 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านปูยู นายประดิษฐ์ หะมะมิน ครูรักษาการ 073-538063 084-8559715 073-582171 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ นายวินิจ สังขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538459 088-3933629 073-582171 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ นางอุไร คงแก้ว ครูรักษาการ 073-538459 084-3985960 073-538459 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ นายสว่าง ชินพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538392 081-9570683 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ นายอรุณ ขรีดาโอ๊ะ ครูรักษาการ 073-538392 086-2862008 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านสะปอม นายทิชาชงค์ แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538406 089-8761941 073-670214 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านสะปอม นายสมศักดิ์ เชาว์ทอง ครูรักษาการ 073-538406 086-2967247 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านหัวคลอง นายชาตรี ริ้วกาญจนา ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-581240 089-2945627 073-670214 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านหัวคลอง นายภานุวัตร สังข์เพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียน 073-581240 082-8344006 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม นายบรรชา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538475 087-2914557 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม นายโทน ศรีสืบ ครูรักษาการ 073-538475 081-9909405 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนวัดโคกมะเฟื่อง นายประจักษ์ ถานันดี ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-582088 089-2974680 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนวัดโคกมะเฟื่อง นางมะลิ แก้วโยธา ครูรักษาการ 073-582088 087-2943287 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงรียนวัดโคกมะม่วง นายอโณทัย จันทร์อิน ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-583177 081-7388440 073-581256 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงรียนวัดโคกมะม่วง นางกุสุมา ทองคุปต์ ครูรักษาการ 073-583177 084-5437365 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัท นายนันทะ ศรีเจริญโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-582953 087-2920112 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัท นางพนิตา บุญรัตน์ ครูรักษาการ 073-582953 081-7988087 073-583075 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนวัดพระพุทธ นายพรเทพ เสียรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-583173 081-9575688 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนวัดพระพุทธ นายวิทยา หะยะมิน ครูรักษาการ 073-583173 089-9774721 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนวัดทรายขาว - ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538132 - - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านปลักปลา นายประสานต์ พรหมฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน - 088-3974740 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนวัดทรายขาว นายส่วาง ชอบเอียด ครูรักษาการ 073-538132 081-8973228 073-536023 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านสะหริ่ง นายพยับ สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538472 085-6712865 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านสะหริ่ง นางศยามล ครูรักษาการ 073-538472 089-9746425 073-583128 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ นายวันชัย กรดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538136 089-8770483 073-513192 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ นางทัศนี คงประเสริฐ ครูรักษาการ 073-538136 086-2966519 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านศรีพงัน นางจารีย์ พุฒยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-545018 081-7663199 073-532773 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านศรีพงัน นางอมรมาศ เทพพรหม ครูรักษาการ 073-545018 089-9764899 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านไพรวัน นายทินกร ชาแท่น ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-641042 081-0982542 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านไพรวัน นายสำเริง ไชยแดง ครูรักษาการ 073-641042 089-2951191 073-511086 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงรียนวัดเกาะสวาด นางธนาวรรณ ศักระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-641110 086-9917585 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงรียนวัดเกาะสวาด นายจรัส ไชยฤทธิ์ ครูรักษาการ 073-641110 081-0940033 073-536026 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนวัดชลธราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร นายยุญเที่ยง เพ็ชร์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน - 089-2998097 073-670004 - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง นายโกศล สมคะเน ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-584117 089-8777181 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง นายสว่าง สุวรรณ์โพธิ์สุทธิ์ ครูรักษาการ 073-584117 086-2886366 073-584089 - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2 นายอดุลย์ เวทมาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียน - 089-5996963 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2 นางปาริชาติ บุญลาภ ครูรักษาการ - 089-9785544 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านกรือซอ นายสุทธิศัดิ์ เจ๊ะอามิ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-647935 081-8986935 073-615913 - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านกรือซอ นางเรวดี เน๊ะบราเฮง ครูรักษาการ 073-647935 081-0958985 073-621924 - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านฆอเลาะฑูวอ นางศุภางค์ อนุภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538597 080-7060516 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านฆอเลาะฑูวอ นางอุไร วิชัยนราพงค์ ครูรักษาการ 073-538597 086-2932149 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านกูวา นายเซากี มะยูโซ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538501 081-9575276 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านกูวา นายคอเดร์ กอและ ครูรักษาการ 073-538501 084-9699337 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านจะมาแกะ นายสุพล วาสแสดง ผู้อำนวยการโรงเรียน - 0896536506 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านจะมาแกะ นายอนุชิต ฮามิ ครูรักษาการ - 089-2944596 073-659399 - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม นายมน สีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-647933 086-2962538 073-484026 - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม นางฮาลือมอ ฮาบิ ครูรักษาการ 073-647933 081-9597757 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านตือมายู นายมนูญ แวดอเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538590 087-8174833 073-659520 - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านตือมายู นางสาวดวงใจ รัตนกาจน์ ครูรักษาการ 073-538590 089-7359160 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงรียนบ้านบางขุด นายสันทัด รังเสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538601 084-9683796 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านบาโง นางสาวปรีดา สุนทรถิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน - 089-2932399 073-659133 - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านบาโง นายอุเซ็ง แวอาแซ ครูรักษาการ - 081-7383254 073-656076 - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านแม่ดง นายอดุลย์กอฮา อามะ ครูรักษาการ 073-538685 081-7486612 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านตอออ นายถนอม ยศสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-551838 087-475-416 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านตอออ นางอุบลมาศ อูมา ครูรักษาการ 073-551838 081-9591132 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านไม้ฝาด นายมุสตอปา เจ๊ะแม ผู้อำนวยการโรงเรียน - 081-3289143 073-647528 - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านไม้ฝาด นางวรุฯ วาหลง ครูรักษาการ - 089-6536068 073-647536 - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านยะหอ นายบดิยทร์ หะยีปะจู ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-551906 081-9904642 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านยะหอ นายฮิสฮาด บินมะแอ ครูรักษาการ 073-551906 0892946409 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านศาลาอูมา นายวิเชษฐ์ ไชยบุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-551905 086-2944878 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านศาลาอูมา นายปรีดี มาหามะ ครูรักษาการ 073-551905 089-5999600 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านแว้ง นายอวิทธ์ ยาเซ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-659151 089-9742059 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านแว้ง นายสุชาติ บริบูรณ์สุข ครูรักษาการ 073-659151 082-8248487 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงรียนบ้านสามแยก นายนิสุริยา นิม๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-647500 084-8566677 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงรียนบ้านสามแยก นางเกศินี แวอาแซ ครูรักษาการ 073-647500 081-0947080 073-646076 - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านแอแว นานมามัด อับดุลวาริษ ผู้อำนวยการโรงเรียน - 087-2895870 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านแอแว นายอิบรอเฮ็ม สะแลแม ครูรักษาการ - 082-8212622 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนเพลินพิศ นางสาวลัดดาวัลย์ มางัดสาเระ ผู้อำนวยการโรงเรียน - 086-9613047 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านแขยง นายวิลาส ศรีคำขวัญ ครูรักษาการ - 081-6080339 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านบูเกะตา นายอรุณ เบญญคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-586120 081-2770632 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านบูเกะตา นายซาการียา เลาะนะ ครูรักษาการ 073-586120 081-8984226 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) นายสมพงค์ ราชจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน - 081-9571925 073-659211 - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) นางสุรีย์ กงชัยภูมิ ครูรักษาการ - 086-2915589 073-584048 - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง นางชูใจ คงจุล ครูรักษาการ 073-538619 084-7473767 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา นายอดิศักดิ์ ชำนาญคง ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-551574 087-2891200 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา นายอัลดุลเลาะ มะเย็ง ครูรักษาการ 073-551574 089-9773147 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ นายไกรนรา มาหะมะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-551908 081-6781605 073-586028 - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ นางตอซีเราะ มาหะมะ ครูรักษาการ 073-551908 086-2939299 073-586028 - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านตอแล นายสะมะแอ มะยูโซ๊ะ ครูรักษาการ 073-659188 081-7667104 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 นายวีระวุฒิ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-551655 081-8980838 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 นายไสว หนูเกิด ครูรักษาการ 073-551655 089-8795776 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 นายชัยวิทย์ แซ่จุง ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-554833 089-8765106 073-656215 - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 นางปิยวรรณ พรหมบุตร ครูรักษาการ 073-554833 087-9673109 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนนิคมพัฒนา 5 นายธีรพันธ์ สารพร ผู้อำนวยการโรงเรียน - 087-8364070 073-656150 - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนนิคมพัฒนา 5 นางเเสริมศรี กล้าศักดา ครูรักษาการ - 084-8547622 073-656056 - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 นายศุทธินี หนูเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-551652 087-2861810 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 นางสาวอารุณรัตน์ จินนะมงคล ครูรักษาการ 073-551652 089-5098108 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนนิคมพัฒนา 7 นางกัลธิมา เทพอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-551653 087-8362008 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนนิคมพัฒนา 7 นายประสิทธิ์ พรหมฉ่ำ ครูรักษาการ 073-551653 087-2909389 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนนิคมพัฒนา 9 นายจรูญ แสงประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน - 087-2957685 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 นายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-551656 089-8693978 073-656333 - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 นางสาวเฉลิม แวสะแลแม ครูรักษาการ 073-551656 089-5964875 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนจุฬาภรณ์ 12 นางสาวนูรียะ แวบือซา ครูรักษาการ 073-551010 082-2635388 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน นายศรีพล ลุ่มสวย ผู้อำนวยการโรงเรียน - 081-9577562 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน นางสาวอาบิด๊ะห์ ยิ ครูรักษาการ - 082-8290446 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนบ้านน้ำใส นายพัชชระ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน - 084-9630464 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนบ้านน้ำใส นายกิติรัฎ พันพงค์ ครูรักษาการ - 089-2978926 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง นายทำนุ อาแวกาจิ ผู้อำนวยการโรงเรียน - 089-2945180 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง นางกัลยาณี มารุวี ครูรักษาการ - 086-2944946 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง นายไชยยา ชิณนะพงศ์ ครูรักษาการ 073-551625 081-0958949 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนบ้านร่วมใจ นายอมรัตน์ พลานุนัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน - 086-4810942 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนบ้านร่วมใจ นางสาวปนัดดา บาสา ครูรักษาการ - 089-5989488 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนรักไทย นางภควดี อัตตะสาระ ครูรักษาการ - 086-2916482 081-959094 - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนสุคิริน นายประหยัด พลานุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-656065 081-9575006 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนสุคิริน นางฉอ้อน จันทพงค์ ครูรักษาการ 073-656065 080-0363784 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน
โรงเรียนบ้านซรายอ นายเฉลิมเกียรติ ตั้งอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-621729 089-7382847 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านซรายอ นายสมบัติ ปุ๋มอารี ครูรักษาการ 073-621729 089-4672239 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านกูแบอีแก นายจีระพงษ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538471 0814793603 073-582941 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านกูแบอีแก นายเฉลิมพล นกต่อ ครูรักษาการ 073-538471 087-5450484 073-614495 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ นายรติ นิมาณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538527 081-7665344 073-511671 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ นางจรรยา อนุศาสนบุตร ครูรักษาการ 073-538527 083-1156181 073-621633 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ นายระยี เต๊ะตานี ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-621162 081-8981527 073-613983 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ นายมาหามะนาเซ สือนิ ครูรักษาการ 073-621162 085-8934991 073-612093 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงรียนบ้านมือบา นายประเสริฐ ซิ้มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-646559 081-3117510 073-612080 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงรียนบ้านมือบา นางรังสิมา สมานอุดมฤกษ์ ครูรักษาการ 073-646559 086-2926727 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านมูโนะ นายวรชัย ปานนิตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-621101 089-9765512 073-591175 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านมูโนะ นายคอยรุดดีน รอสือลี ครูรักษาการ 073-621101 087-2991116 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านลาแล นางรุจณีย์ สุระคำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-686604 081-8976335 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านลาแล นางเพียงใจ ตันจีย์บุณย์ ครูรักษาการ 073-686604 084-8542041 073618354 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซามา นายอภินันืท์ เบญจมามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-630206 085-7995357 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซามา นายกอรี กูโน ครูรักษาการ 073-630206 081-2605970 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง นางสาววัญเพ็ญ จิวัฒนาชวลิตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-621161 081-2762846 073-671631 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง นายสมเจตน์ ศรีหิรัญ ครูรักษาการ 073-621161 089-4647875 073-612814 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านปาดังยอ นายมนัส เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-621163 0819593182 073-613898 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านปาดังยอ นายอาสพารี ยูรีซา ครูรักษาการ 073-621163 081-4791502 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา นายหมัดยะมี บิลแหละ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-646558 081-9699648 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา นายซำซูดิง ยอ ครูรักษาการ 073-646558 085-4766873 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก นายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-611127 089-4660844 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก นางใจแก้ว พรหมรักษ์ ครูรักษาการ 073-611127 084-0676149 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก นางยุพา อิสเศวตกุล ครูรักษาการ 073-611127 089-6567955 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก นายไพศาล สืบสาย ครูรักษาการ 073-611127 081-4781548 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงโก-ลก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 นายวุฒิพงค์ วงศ์วุฒิรัน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-646102 081-3881127 073-615429 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 นางสุนีย์ สะมาแอ ครูรักษาการ 073-646102 086-9589696 073-618936 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านกลูบี นางเปรมฤดี ตาเล๊ะ ครูรักษาการ 073-538629 089-8773757 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านกาวะ นางสมจิต ทองจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-645651 081-7986069 073-524237 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านกาวะ นายเวช ไข่มุกข์ ครูรักษาการ 073-645651 086-9632137 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) นายฮาเซ็ม สีระโก ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538880 081-9574942 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) นางชุมดี ไทยกลาง ครูรักษาการ 073-538880 084-9560354 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านโคกโก นายนภดล ปิ่นพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538984 0819574935 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านโคกโก นางวานิดา กิติเวชวรกุล ครูรักษาการ 073-538984 089-6588067 073-538962 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านจือเร นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-653577 084-7499591 073-538520 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านจือเร นางสาวนยูรีนิง เสะ ครูรักษาการ 073-653577 089-8797719 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง นายฮาเรด เบญญาบาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538469 081-0920047 073-523231 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง นายวิทยา ทองจินดา ครูรักษาการ 073-538469 086-2843431 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านแขยง นางสาวรดี นฤมิตสุธน ผู้อำนวยการโรงเรียน - 085-2375977 - - โรงเรียนในอำเภอแว้ง
โรงเรียนบ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ นายสุขมัณฑ์ ซำซี ครูรักษาการ 073-551543 089-4631370 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ นายอรัญ มะแซ ผู้อำนวยการโรงเรียน - 086-2913288 084-999891 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ นานสุนีย์ ขุนทองจันทร์ ครูรักษาการ - 086-2935258 073-651624 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ นายบัณฑิต สติรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน - 081-092-100 073-659319 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ นางพรพิไล เหมทานนท์ ครูรักษาการ - 089-9743362 073-651192 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบอเกาะ นายสิทธฺชัย อินทรวงค์ ครูรักษาการ 073-551573 089-5969952 073-651353 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบาโงกือเต นายซอเปียน บือราเฮง ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538654 081-1011129 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบาโงกือเต นายรุจิรา สนิหรี ครูรักษาการ 073-538654 087-3908938 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบาโงมาแย นายสมรัฐ แก้วสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน - 081-7482981 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบาโงมาแย นายสมสุรชาติ อภิรักษ์วิริยะ ครูรักษาการ - 089-9280344 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ นายอิบรอีม สือนิ ผู้อำนวยการโรงเรียน - 086-9694619 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ นางสาวนอรีซัน บอสู ครูรักษาการ - 084-9697877 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบือราแง นายอาแว เจ๊ะมะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-532163 089-5973641 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบือราแง นายวริพัสย์ แก้วฉาย ครูรักษาการ 073-532163 081-9692486 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านปอเนาะ นายอยุทธ์ สะมะแอ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538868 081-2771046 073-640058 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านปอเนาะ นายต่วนมามุ ต่วนแวนา ครูรักษาการ 073-538868 089-6587933 073-646115 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านปะลุรู นายประสานต์ พรหมฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-651710 086-4981769 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง นายธานินทร์ มะเซ็ง ครูรักษาการ 073-583544 080-7067722 087-390620 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านโผลง นายอดุล ไทยจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน 086-649175 086-9572290 073-615300 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านโผลง นางจิตนา กลิ่นขจร ครูรักษาการ 086-649175 081-2761095 073-615266 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านไม้แก่น นายอิสมาน อาดาละ ครูรักษาการ 073-551530 081-6785575 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านสากอ นายบุญชู ราชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-653576 081-9575286 073-651282 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านไอบาตู นายจิตรพงศ์ ยะปา ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-523165 086-2967488 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนราชภักดี นายอาร์มิน เจ๊ะหลง ผู้อำนวยการโรงเรียน - 081-7383514 073-521919 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนราชภักดี นายประเสริฐ เชื้อคง ครูรักษาการ - 084-8608050 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา นายจำรัส เกตุมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-653114 089-2939426 073-651209 โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา นางขนิษฐา นนธิ ครูรักษาการ 073-653114 0895955345 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ นายสุวิทย์ เทพขุน ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-653346 081-0972718 073-653318 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ นายวิจิตร สกุลแก้ว ครูรักษาการ 073-653346 081-2765400 073-653273 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ นายเติม เทพคุม ครูรักษาการ 073-653346 089-8765343 073-653212 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนวัดประดิษฐบุปผา นายวิจัย พรหมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน - 086-2951033 073-618092 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนวัดประดิษฐบุปผา นางพรรณี สมบูรณ์เถื้อ ครูรักษาการ - 081-3283520 073-653140 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนอิสลามบำรุง นายชุติพงส์ สุกป่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-651210 089-8702552 073-653098 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนอิสลามบำรุง นางฉลอง สุเมธาวิวัฒน์ ครูรักษาการ 073-651210 089-5989378 073-653148 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านโคกตา นายสมยศ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-651209 081-7675957 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านโคกตา นางนลิน ล่องสมุทร ครูรักษาการ 073-651209 081-4401524 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง นายสุภาพ แซ่ลิ่ว ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538556 083-3994959 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง นายฐากูร อักษณสนาน ครูรักษาการ 073-538556 086-2945829 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านสายะ นายศรายุทธ พฤฒิพัฒนพงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน - 089-2944031 073-646125 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านสายะ นายยูโซ๊ะ เจ๊ะแว ครูรักษาการ - 086-9639072 073-615809 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านดอเฮะ นายอับดุลมานะ สนิทสำนวน ผู้อำนวยการโรงเรียน - 084-3133389 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านดอเฮะ นางสาวสุรีนา มะดีเย๊าะ ครูรักษาการ - 089-5988584 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบ้านละหาร นายสายูตี อาแวกือจิ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-523164 081-8980605 073-651344 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบ้านละหาร นายมนตรี รัตนนุกิจ ครูรักษาการ 073-523164 082-2687274 073-651253 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านปลักปลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประสานต์ พรหรม - 088-3974740 - - โรงเรียนในอำเภอตากใบ
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง นายบุญศร อ่อนแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน - 089-2992606 - - โรงเรียนในอำเภอสุคิริน