คลิกที่นี้เพื่อค้นหาต่อไป ระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์
สพป.นธ.2/โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์สำนักงาน เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน เบอร์ Fax กลุ่ม/อำเภอ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 นายวุฒิพงค์ วงศ์วุฒิรัน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-646102 081-3881127 073-615429 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 นางสุนีย์ สะมาแอ ครูรักษาการ 073-646102 086-9589696 073-618936 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านกลูบี นางเปรมฤดี ตาเล๊ะ ครูรักษาการ 073-538629 089-8773757 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านกาวะ นางสมจิต ทองจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-645651 081-7986069 073-524237 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านกาวะ นายเวช ไข่มุกข์ ครูรักษาการ 073-645651 086-9632137 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) นายฮาเซ็ม สีระโก ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538880 081-9574942 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) นางชุมดี ไทยกลาง ครูรักษาการ 073-538880 084-9560354 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านโคกโก นายนภดล ปิ่นพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538984 0819574935 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านโคกโก นางวานิดา กิติเวชวรกุล ครูรักษาการ 073-538984 089-6588067 073-538962 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านจือเร นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-653577 084-7499591 073-538520 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านจือเร นางสาวนยูรีนิง เสะ ครูรักษาการ 073-653577 089-8797719 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง นายฮาเรด เบญญาบาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538469 081-0920047 073-523231 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง นายวิทยา ทองจินดา ครูรักษาการ 073-538469 086-2843431 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ นายสุขมัณฑ์ ซำซี ครูรักษาการ 073-551543 089-4631370 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ นายอรัญ มะแซ ผู้อำนวยการโรงเรียน - 086-2913288 084-999891 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ นานสุนีย์ ขุนทองจันทร์ ครูรักษาการ - 086-2935258 073-651624 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ นายบัณฑิต สติรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน - 081-092-100 073-659319 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ นางพรพิไล เหมทานนท์ ครูรักษาการ - 089-9743362 073-651192 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบอเกาะ นายสิทธฺชัย อินทรวงค์ ครูรักษาการ 073-551573 089-5969952 073-651353 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบาโงกือเต นายซอเปียน บือราเฮง ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538654 081-1011129 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบาโงกือเต นายรุจิรา สนิหรี ครูรักษาการ 073-538654 087-3908938 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบาโงมาแย นายสมรัฐ แก้วสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน - 081-7482981 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบาโงมาแย นายสมสุรชาติ อภิรักษ์วิริยะ ครูรักษาการ - 089-9280344 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ นายอิบรอีม สือนิ ผู้อำนวยการโรงเรียน - 086-9694619 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ นางสาวนอรีซัน บอสู ครูรักษาการ - 084-9697877 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบือราแง นายอาแว เจ๊ะมะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-532163 089-5973641 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบือราแง นายวริพัสย์ แก้วฉาย ครูรักษาการ 073-532163 081-9692486 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านปอเนาะ นายอยุทธ์ สะมะแอ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538868 081-2771046 073-640058 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านปอเนาะ นายต่วนมามุ ต่วนแวนา ครูรักษาการ 073-538868 089-6587933 073-646115 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านปะลุรู นายประสานต์ พรหมฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-651710 086-4981769 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง นายธานินทร์ มะเซ็ง ครูรักษาการ 073-583544 080-7067722 087-390620 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านโผลง นายอดุล ไทยจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน 086-649175 086-9572290 073-615300 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านโผลง นางจิตนา กลิ่นขจร ครูรักษาการ 086-649175 081-2761095 073-615266 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านไม้แก่น นายอิสมาน อาดาละ ครูรักษาการ 073-551530 081-6785575 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านสากอ นายบุญชู ราชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-653576 081-9575286 073-651282 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านไอบาตู นายจิตรพงศ์ ยะปา ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-523165 086-2967488 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนราชภักดี นายอาร์มิน เจ๊ะหลง ผู้อำนวยการโรงเรียน - 081-7383514 073-521919 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนราชภักดี นายประเสริฐ เชื้อคง ครูรักษาการ - 084-8608050 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา นายจำรัส เกตุมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-653114 089-2939426 073-651209 โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา นางขนิษฐา นนธิ ครูรักษาการ 073-653114 0895955345 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ นายสุวิทย์ เทพขุน ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-653346 081-0972718 073-653318 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ นายวิจิตร สกุลแก้ว ครูรักษาการ 073-653346 081-2765400 073-653273 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ นายเติม เทพคุม ครูรักษาการ 073-653346 089-8765343 073-653212 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนวัดประดิษฐบุปผา นายวิจัย พรหมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน - 086-2951033 073-618092 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนวัดประดิษฐบุปผา นางพรรณี สมบูรณ์เถื้อ ครูรักษาการ - 081-3283520 073-653140 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนอิสลามบำรุง นายชุติพงส์ สุกป่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-651210 089-8702552 073-653098 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนอิสลามบำรุง นางฉลอง สุเมธาวิวัฒน์ ครูรักษาการ 073-651210 089-5989378 073-653148 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านโคกตา นายสมยศ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-651209 081-7675957 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านโคกตา นางนลิน ล่องสมุทร ครูรักษาการ 073-651209 081-4401524 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง นายสุภาพ แซ่ลิ่ว ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-538556 083-3994959 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง นายฐากูร อักษณสนาน ครูรักษาการ 073-538556 086-2945829 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านสายะ นายศรายุทธ พฤฒิพัฒนพงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน - 089-2944031 073-646125 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านสายะ นายยูโซ๊ะ เจ๊ะแว ครูรักษาการ - 086-9639072 073-615809 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านดอเฮะ นายอับดุลมานะ สนิทสำนวน ผู้อำนวยการโรงเรียน - 084-3133389 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านดอเฮะ นางสาวสุรีนา มะดีเย๊าะ ครูรักษาการ - 089-5988584 - - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบ้านละหาร นายสายูตี อาแวกือจิ ผู้อำนวยการโรงเรียน 073-523164 081-8980605 073-651344 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี
โรงเรียนบ้านบ้านละหาร นายมนตรี รัตนนุกิจ ครูรักษาการ 073-523164 082-2687274 073-651253 - โรงเรียนในอำเภอสุไหงปาดี