บริหารโดย

นายปริวัฒน์ หรีรักษ์

joey0234@hotmail.com

วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)

ที่อยู่ :หมู่ที่ 3 ถนนชลธารา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com