บริหารโดย

นางสาวลักขณา ชิณพงษ์

lackana1977@gmail.com

บ้านตอหลัง

ที่อยู่ :หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธํิวาส
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com