บริหารโดย

นายอดุลย์กอฮา อามะ

abdulkahar@hotmail.co.th

บ้านกูวา(แว้ง)

ที่อยู่ :1 หมู่ที่5 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com