บริหารโดย

นายฟูอัส แวดือราแม

waede ramaef@gmail.com

บ้านแขยง

ที่อยู่ :หมู่ที่ 7 ตำบลเอาวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com