บริหารโดย

นายพัชชระ เจริญศรี

PatcharaJ274@gmail.com

นิคมพัฒนา2

ที่อยู่ :หมู่ที่ 1 ต.เกียร์ อ. สุคิริน จ. นราธิวาส
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com