หัวหน้างาน กลุ่มบริหารวิชาการ


Cinque Terre

นางสาววารดา สีนำนุง

หัวหน้างานบริหารวิชาการ

สมาชิกกลุ่มบริหารวิชาการ


นางสาวเสาวลักษณ์ เทพขุน

บุคลากรภายในกลุ่ม


นางรัชฎาภรณ์ รัตนพงษ์

บุคลากรภายในกลุ่ม


นางสาววนิดา นิลวัตร

บุคลากรภายในกลุ่ม


นายอับดุลรอฮิง เส๊ะ

บุคลากรภายในกลุ่ม


นางฟาตีเมาะ สาแม

บุคลากรภายในกลุ่ม


นายซูเปียน กีลีมอ

บุคลากรภายในกลุ่ม