บริหารโดย

นางสาวชนัญชิดา คุณสุทธิ์

kaitox@gmail.com

นิคมพัฒนา5

ที่อยู่ :84/2 หมู่ที่ 3 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 961
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com