บริหารโดย

นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล

plaamo9591@gmail.com​

บ้านจือแร

ที่อยู่ :หมู่ที่ 9 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com