ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนลำดับที่ เอกสารเรื่อง ไฟล์ Excel.Word ไฟล์ PDF จำนวนโหลด
1 จำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู ปีการศึกษา 2562 101
2 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2562 คลิกโหลด 257
3 รายชื่่่อโรงเรียนขนาดเล็ก คลิกโหลด 204
4 รายชื่อโรงเรียนขนาดกลาง คลิกโหลด 207
5 รายชื่อโรงเรียนขนาดใหญ๋ และใหญ่พิเศษ คลิกโหลด 180
6 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 94