ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนลำดับที่ เอกสารเรื่อง ไฟล์ Excel.Word ไฟล์ PDF จำนวนโหลด
1 จำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู ปีการศึกษา 2562 89
2 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2562 คลิกโหลด 221
3 รายชื่่่อโรงเรียนขนาดเล็ก คลิกโหลด 174
4 รายชื่อโรงเรียนขนาดกลาง คลิกโหลด 172
5 รายชื่อโรงเรียนขนาดใหญ๋ และใหญ่พิเศษ คลิกโหลด 150
6 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 76