ลำดับที่ เอกสารเรื่อง Download
1 7 วาระนราน่าอยู่ 35
2 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 77
3 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 66
4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ 71
5 สรุปทิศทางการขับเเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลข กพฐ. 88
6 แผนปฎิยบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 39
7 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 33
8 นโยบายและจุดเน้นในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562 117
9 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 29
10 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 37
ลำดับที่ เอกสารเรื่อง Download
1 ปร.4,ปร5 และปร6 43
2 แบบขอตั้งงบประมาณค่าพาหนะ 35
3 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2562 24

บริหารโดย

นางรัชนี มณีรัตนโชติ

nara201@narathiwat2.go.th

สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่อยู่ :38/4 ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com