ลำดับที่ เอกสารเรื่อง Download
1 7 วาระนราน่าอยู่ 20
2 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 35
3 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 33
4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ 36
5 สรุปทิศทางการขับเเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลข กพฐ. 22
6 แผนปฎิยบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 21
7 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16
8 นโยบายและจุดเน้นในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562 25
9 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7
10 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 9
ลำดับที่ เอกสารเรื่อง Download
1 ปร.4,ปร5 และปร6 22
2 แบบขอตั้งงบประมาณค่าพาหนะ 20
3 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2562 8

บริหารโดย

นางรัชนี มณีรัตนโชติ

nara201@narathiwat2.go.th

สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่อยู่ :38/4 ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com