งานนโยบายและแผนลำดับที่ เอกสารเรื่อง จำนวนผู้ดาว์นโหลด
1 7 วาระนราน่าอยู่ 130
2 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 267
3 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 752
4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ 249
5 สรุปทิศทางการขับเเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลข กพฐ. 444
6 แผนปฎิยบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 138
7 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 145
8 นโยบายและจุดเน้นในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562 3104
9 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 187
10 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 190
1 แผนพัฒนา ฯ 63-65 และแผนปฎบัติ 63 166
2 นโยบาย สพฐ. 2563 103
3 แผนปฎบัติ ฯ สพฐ. 2563 122