งานนโยบายและแผนลำดับที่ เอกสารเรื่อง จำนวนผู้ดาว์นโหลด
1 7 วาระนราน่าอยู่ 109
2 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 246
3 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 729
4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ 227
5 สรุปทิศทางการขับเเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลข กพฐ. 399
6 แผนปฎิยบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 124
7 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 124
8 นโยบายและจุดเน้นในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562 2759
9 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 162
10 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 172
1 แผนพัฒนา ฯ 63-65 และแผนปฎบัติ 63 127
2 นโยบาย สพฐ. 2563 75
3 แผนปฎบัติ ฯ สพฐ. 2563 90