งานนโยบายและแผนลำดับที่ เอกสารเรื่อง จำนวนผู้ดาว์นโหลด
1 7 วาระนราน่าอยู่ 74
2 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 171
3 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 197
4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ 157
5 สรุปทิศทางการขับเเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลข กพฐ. 241
6 แผนปฎิยบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 90
7 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 86
8 นโยบายและจุดเน้นในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562 1513
9 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 83
10 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 108
1 แผนพัฒนา ฯ 63-65 และแผนปฎบัติ 63 26
2 นโยบาย สพฐ. 2563 14
3 แผนปฎบัติ ฯ สพฐ. 2563 14