งานนโยบายและแผนลำดับที่ เอกสารเรื่อง จำนวนผู้ดาว์นโหลด
1 7 วาระนราน่าอยู่ 100
2 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 225
3 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 704
4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ 210
5 สรุปทิศทางการขับเเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลข กพฐ. 342
6 แผนปฎิยบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 114
7 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 108
8 นโยบายและจุดเน้นในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562 2501
9 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 140
10 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 156
1 แผนพัฒนา ฯ 63-65 และแผนปฎบัติ 63 93
2 นโยบาย สพฐ. 2563 55
3 แผนปฎบัติ ฯ สพฐ. 2563 65