งานนโยบายและแผนลำดับที่ เอกสารเรื่อง จำนวนผู้ดาว์นโหลด
1 7 วาระนราน่าอยู่ 26
2 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 50
3 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 47
4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ 50
5 สรุปทิศทางการขับเเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลข กพฐ. 69
6 แผนปฎิยบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 28
7 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24
8 นโยบายและจุดเน้นในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562 40
9 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 16
10 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 20