งานนโยบายและแผนลำดับที่ เอกสารเรื่อง จำนวนผู้ดาว์นโหลด
1 7 วาระนราน่าอยู่ 10
2 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24
3 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 18
4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ 23
5 สรุปทิศทางการขับเเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลข กพฐ. 12
6 แผนปฎิยบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 14
7 แผนพัมนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.นราธิวาส เขต 2 20
8 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10
9 นโยบายและจุดเน้นในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562 14