งานนโยบายและแผนลำดับที่ เอกสารเรื่อง จำนวนผู้ดาว์นโหลด
1 7 วาระนราน่าอยู่ 83
2 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 194
3 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 237
4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ 184
5 สรุปทิศทางการขับเเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลข กพฐ. 285
6 แผนปฎิยบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 100
7 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 96
8 นโยบายและจุดเน้นในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562 2107
9 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 111
10 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 127
1 แผนพัฒนา ฯ 63-65 และแผนปฎบัติ 63 70
2 นโยบาย สพฐ. 2563 35
3 แผนปฎบัติ ฯ สพฐ. 2563 40