การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะลำดับที่ เอกสารเรื่อง ไฟล์ Excel.Word ไฟล์ PDF จำนวนโหลด
1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4ทับว 10 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 หลักเกณฑ์แล คลิกโหลด 30
2 หลักเกณฑ์และวิธีการ (มีวิทยฐานะครูชำนาญการ) คลิกโหลด 41
3 หลักเกณฑ์และวิธีการ (มีวิทยฐานะผอ.ชำนาญการ) คลิกโหลด 21
4 หลักเกณฑ์และวิธีการ (มีวิทยฐานะรองผอ.ชำนาญการ) คลิกโหลด 19
5 หลักเกณฑ์และวิธีการ (มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ) คลิกโหลด 20
6 หลักเกณฑ์และวิธีการ (เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 115
7 หลักเกณฑ์และวิธีการ (เลื่อนเป็นวิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 20
8 หลักเกณฑ์และวิธีการ (เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผอ.ชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 30
9 หลักเกณฑ์และวิธีการ (เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 24
10 หลักเกณฑ์และวิธีการ (เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 37
1 แบบ ก.ค.ศ 2(จชต.) และ แบบ ก.ค.ศ. 3(จชต.) คลิกโหลด 37
2 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1 (ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ) คลิกโหลด 33
3 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/2 (ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 38
4 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/3 (ขอมีวิทยฐานะรอง ผอ.ชำนาญการ) คลิกโหลด 23
5 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/4 (ขอเลื่ือนเป็นวิทยฐานะรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 26
6 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/5 (ขอมีวิทยฐานะผอ.ชำนาญการ) คลิกโหลด 22
7 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/6 (ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 18
8 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/7 (ขอมีวิทยฐานะรอง ผอ.สพป.ชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 19
9 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/9 (ขอมีวิทยฐานะศน.ชำนาญการ) คลิกโหลด 18
10 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/10(ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศน.ชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 19
1 แนวปฏิบัติ คลิกโหลด 38