การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะลำดับที่ เอกสารเรื่อง ไฟล์ Excel.Word ไฟล์ PDF จำนวนโหลด
1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4ทับว 10 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 หลักเกณฑ์แล คลิกโหลด 69
2 หลักเกณฑ์และวิธีการ (มีวิทยฐานะครูชำนาญการ) คลิกโหลด 106
3 หลักเกณฑ์และวิธีการ (มีวิทยฐานะผอ.ชำนาญการ) คลิกโหลด 46
4 หลักเกณฑ์และวิธีการ (มีวิทยฐานะรองผอ.ชำนาญการ) คลิกโหลด 46
5 หลักเกณฑ์และวิธีการ (มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ) คลิกโหลด 47
6 หลักเกณฑ์และวิธีการ (เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 191
7 หลักเกณฑ์และวิธีการ (เลื่อนเป็นวิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 49
8 หลักเกณฑ์และวิธีการ (เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผอ.ชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 57
9 หลักเกณฑ์และวิธีการ (เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 50
10 หลักเกณฑ์และวิธีการ (เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 136
1 แบบ ก.ค.ศ 2(จชต.) และ แบบ ก.ค.ศ. 3(จชต.) คลิกโหลด 68
2 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1 (ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ) คลิกโหลด 67
3 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/2 (ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 84
4 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/3 (ขอมีวิทยฐานะรอง ผอ.ชำนาญการ) คลิกโหลด 52
5 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/4 (ขอเลื่ือนเป็นวิทยฐานะรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 52
6 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/5 (ขอมีวิทยฐานะผอ.ชำนาญการ) คลิกโหลด 47
7 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/6 (ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 42
8 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/7 (ขอมีวิทยฐานะรอง ผอ.สพป.ชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 45
9 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/9 (ขอมีวิทยฐานะศน.ชำนาญการ) คลิกโหลด 45
10 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/10(ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศน.ชำนาญการพิเศษ) คลิกโหลด 48
1 แนวปฏิบัติ คลิกโหลด 72