กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


1 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2 งานธุรการ
3 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน
4 งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
5 งานสรรหาและบรรจุ
6 งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7 งานออกจากราชการ
8 งานบำเหน็จความชอบ
9 งานเกษียณราชการ
10 การแก้ไข วันเดือน ปีเกิด
11 การจัดทำ และเก็บรักษาทะเบียนประวัติ
12 การขออนุญาตการลา
13 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
14 การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
15 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
16 งานขอหนังสือรับรอง
17 งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
18 งานขออนุยาตลาไปประกอบพิธีฮัจย์ / อุมเราะห์ /อุปสมบท
19 ย้าย(ตามผลสอบแข่งขันได้)

บริหารโดย

นางรัชนี มณีรัตนโชติ

nara201@narathiwat2.go.th

สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่อยู่ :38/4 ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
Tel : 073-530792
Email: info@example.com
Website:www.example.com