กฎหมายที่เกี่ยวข้องลำดับ เอกสารเรื่อง Download
1 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 3
2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 3
3 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 2 2
4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 2
5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2
6 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 2
7 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2
8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2553 2
9 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 2
10 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 2