กฎหมายที่เกี่ยวข้องลำดับ เอกสารเรื่อง Download
1 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 67
2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 86
3 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 2 57
4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 59
5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 65
6 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 50
7 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 49
8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2553 50
9 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 56
10 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 50