ผู้รับผิดชอบ


การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4ทับว 10 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 หลักเกณฑ์แล
2 หลักเกณฑ์และวิธีการ (มีวิทยฐานะครูชำนาญการ)
3 หลักเกณฑ์และวิธีการ (มีวิทยฐานะผอ.ชำนาญการ)
4 หลักเกณฑ์และวิธีการ (มีวิทยฐานะรองผอ.ชำนาญการ)
5 หลักเกณฑ์และวิธีการ (มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ)
6 หลักเกณฑ์และวิธีการ (เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ)
7 หลักเกณฑ์และวิธีการ (เลื่อนเป็นวิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ)
8 หลักเกณฑ์และวิธีการ (เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผอ.ชำนาญการพิเศษ)
9 หลักเกณฑ์และวิธีการ (เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ)
10 หลักเกณฑ์และวิธีการ (เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ)
1 แบบ ก.ค.ศ 2(จชต.) และ แบบ ก.ค.ศ. 3(จชต.)
2 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1 (ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ)
3 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/2 (ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ)
4 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/3 (ขอมีวิทยฐานะรอง ผอ.ชำนาญการ)
5 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/4 (ขอเลื่ือนเป็นวิทยฐานะรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ)
6 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/5 (ขอมีวิทยฐานะผอ.ชำนาญการ)
7 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/6 (ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผอ.ชำนาญการพิเศษ)
8 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/7 (ขอมีวิทยฐานะรอง ผอ.สพป.ชำนาญการพิเศษ)
9 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/9 (ขอมีวิทยฐานะศน.ชำนาญการ)
10 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/10(ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศน.ชำนาญการพิเศษ)
1 แนวปฏิบัติ