กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


1 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2 งานธุรการ
3 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน
4 งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
5 งานสรรหาและบรรจุ
6 งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7 งานออกจากราชการ
8 งานบำเหน็จความชอบ
9 งานเกษียณราชการ
10 การแก้ไข วันเดือน ปีเกิด
11 การจัดทำ และเก็บรักษาทะเบียนประวัติ
12 การขออนุญาตการลา
13 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
14 การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
15 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
16 งานขอหนังสือรับรอง
17 งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
18 งานขออนุยาตลาไปประกอบพิธีฮัจย์ / อุมเราะห์ /อุปสมบท
19 กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
20 กฎหมายการลาของข้าราชการและพนักงานราชการ
21 ย้าย(ตามผลสอบแข่งขันได้)
22 กฎหมายเกี่ยวกับรถราชการ
23 กฎหมายเกี่ยวกับงานสารบรรณ
24 กฎหมายเกี่ยวกับ ก.ต.ป.น ของเขตพื้นที่การศึกษา
25 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
26 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
27 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
28 หลักสูตร
29 การมอบอำนาจไปราชการ
30 การขอลาศึกษาต่อภายในประเทศ
31 การลาขอศึกษาต่อต่างประเทศ
32 แบบสมัครรับทุน
33 พระราชบัญญัติ
34 กฎ.ก.ค.ศ.
35 ระเบียบการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
36 คุณสมบัติและหลักฐานในการสมัครเรียนการศึกษานอกโรงเรียน
37 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
38 ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
39 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบงัคบ
40 งานนโยบายและแผน
41 งานวิเคราะห์งบประมาณ
42 งานติดตามและประเมินผล
43 งานธุรการ
44 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
45 พระราชกฤษฏีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561