ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง Date
1 เชิญครูเข้าอบรม Coding & Robotics อย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Scratch 2019-11-12 10:11:05
2 การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 2019-11-11 08:11:06
3 เสนอโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา 2019-11-05 14:11:32
4 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึงตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกาและอเมริกากลางหรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2019-11-04 16:11:05
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ 2019-11-04 16:11:07
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมคำคม(การต่อคำศัพท์ภาษาไทย) สำหรับครูอาจารย์ 2019-11-04 16:11:54
7 ขอเสนอหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2019-10-31 08:10:55
8 การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.เลย เขต ๓ 2019-10-29 09:10:29
9 การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ 2019-10-29 09:10:26
10 การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.เชียงราย เขต ๒ 2019-10-29 09:10:24
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วย EOL Intellinggence Package 2019-10-29 08:10:37
12 ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2019-10-24 13:10:19