ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง Date
1 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัยบ้าน 2020-02-25 16:02:45
2 ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-02-21 15:02:44
3 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม 2020-02-21 15:02:44
4 ขอเชิญประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2020-02-20 08:02:23
5 สอบวัดความสามารถในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2020-02-19 09:02:40
6 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-02-18 15:02:36
7 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-02-18 15:02:02
8 ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา 2020-02-14 13:02:07
9 ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-02-14 08:02:48
10 ประกาศโรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 2020-02-13 10:02:43
11 เชิญเข้าอบรมสัมมนา 2020-02-13 08:02:33
12 ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทาน 2020-02-12 13:02:36