ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง Date
1 การเสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสนเทศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด การประกวดห้องสมุดดีเด่น และรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-09-16 10:09:41
2 ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 2019-09-13 11:09:51
3 ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2019-09-13 11:09:55
4 การสมัครเข้าร่วมโครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-09-13 08:09:32
5 ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ 2019-09-13 08:09:29
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "เพิ่มโอกาสจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค" 2019-09-11 10:09:00
7 งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 2019-09-09 09:09:56
8 ประวัติความเป็นมาโรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) 2019-09-06 13:09:16
9 ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-09-05 15:09:42
10 ทุนศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรคค์ ประจำปี ๒๕๖๓ 2019-09-05 09:09:20
11 เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ ศุนย์ศึกษาประชาธิปไตย 2019-09-02 16:09:25
12 ขอความอนุเคราห์ช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย 2019-09-02 16:09:18