ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง Date
1 รายงานขอเบิกเงิน ไตรมาสที่ 4 2020-10-19 11:10:27
2 รายงานงบทดลอง กันยายน 63 2020-10-19 09:10:02
3 งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2020-10-09 15:10:23
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๓ 2020-10-07 09:10:42
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการบริหารสัญญา รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๔ 2020-10-07 09:10:54
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๕ 2020-10-07 09:10:22
7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบe-GP รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๔ 2020-10-07 09:10:20
8 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โครงการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ ๑ 2020-10-07 09:10:05
9 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติในระบบ e-GP รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๓ 2020-09-30 13:09:46
10 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๒ 2020-09-30 13:09:36
11 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดจ้าง การทำสัญญาและการบริหารสัญญางานจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๔ 2020-09-30 13:09:38
12 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน รุ่นที่๑ - รุ่นที่ ๗ 2020-09-30 13:09:56