พันธกิจ/ค่านิยม


พันธกิจ


1. สร้างโอกาศ ความเสมอภาคความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคคลกรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

5. พัฒนาองค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ วิชาชีพและสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่านิยม


มุ่งผลสัมฤทธิ์

จิตบริหาร

บริหารโปร่งใส